Köf.5.015/2013/6. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
önkormányzati tanácsa

Köf.5015/2013/6.szám

A Kúria a Simonné dr. Grósz Melinda jogtanácsos által képviselt Heves Megyei Kormányhivatal (3300 Eger, Kossuth utca 9.) indítványozónak
a dr. Kozma Katalin jegyző, jogtanácsos által képviselt Gyöngyös Város Önkormányzata (3200 Gyöngyös, Fő tér 13.) ellen
Gyöngyös Város Önkormányzatának a települési hulladékkezelési közszolgáltatásokról szóló – a 29/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított – 34/2009. (XII.14.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezései felülvizsgálatára irányuló indítványa alapján nemperes eljárásban  meghozta a következő

határozatot:

1. A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapítja, hogy Gyöngyös Város Önkormányzatának a települési hulladékkezelési közszolgáltatásokról szóló – a 29/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelet 1. §-ával módosított – 34/2009. (XII.14.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete törvényellenes, ezért e rendelkezéseket 2013. január 1-re visszamenő hatállyal megsemmisíti.

2. A Kúria Önkormányzati Tanácsa Gyöngyös Város Önkormányzatának a települési hulladékkezelési közszolgáltatásokról szóló – a 29/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelet 1. §-ával módosított – 34/2009. (XII.14.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete  2013. január 1-ig fennálló hatályossága törvényellenességének megállapítására irányuló indítványt elutasítja.

3. A Kúria Önkormányzati Tanács elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét.

4. A Kúria Önkormányzati Tanácsa elrendeli, hogy a határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő nyolc napon belül – az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.

A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

I.

1. A Heves Megyei Kormányhivatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 136. § (2) bekezdése alapján a Kúriához fordult és kérte, hogy a Kúria állapítsa meg Gyöngyös Város Önkormányzatának a települési hulladékkezelési közszolgáltatásokról szóló – a 29/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelet 1. §-ával módosított – 34/2009. (XII.14.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete (a továbbiakban: Ör.) 4. mellékletének  törvényellenességét és kérte, hogy a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 56. § (3) bekezdésére is figyelemmel semmisítse azt meg.

Az indítványozó előadta, hogy az Ör. kifogásolt 4. mellékletében a kommunális hulladék közszolgáltatási díjának megállapítására került sor 2012. december 30-ai hatállyal. A hulladékról szóló - a Magyar Közlöny 2012. november 30-ai számában kihirdetett, és 2013. január 1-én hatályba lépett - 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Htv.) 108. §-a hatályon kívül helyezte a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényt (a továbbiakban: Hgtv.). A Hgtv. 23. § f) pontja adott korábban felhatalmazást a települési önkormányzat képviselő-testületének a szemétszállítási díj mértékének a megállapítására. A Htv. - főszabály szerint -  már nem ad felhatalmazást a szemétszállítás díjának önkormányzati rendeletben történő megállapítására, hanem azt a Htv. 47. § (4) bekezdése és 88. § (3) bekezdés b) pontja alapján miniszteri hatáskörbe utalta. A Htv. átmeneti rendelkezései között a 91. § (2) bekezdés kimondja, hogy a 88. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott rendelet, vagyis a miniszteri rendelet hatálybalépésig a közszolgáltató a 2012. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 %-kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat. A Kormányhivatal szerint igaz ugyan, hogy 2012. decemberében - az önkormányzati rendelet megalkotásakor - még hatályban volt a Hgtv., azonban már kihirdetésre került a Htv., így szabályai ismertek voltak.

A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008.(III.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) 2. § (1) bekezdése kimondja, hogy a közszolgáltatási díjat legalább egyéves díjfizetési időszakra kell meghatározni. Ezen jogszabályok alapján megállapítható, hogy a 2013-as évre vonatkozóan önkormányzati rendelet már nem tartalmazhat szemétszállítási díjmegállapítást, a 2012. év végén megalkotott ilyen tárgyú rendeletek eleve ellentétesek a Korm.r. idézett szabályaival.

Az indítványozó szerint a 2013-as évre vonatkozóan már nem is lehetne jogszerűen hatályban önkormányzati szemétszállítási díjmegállapítás. Álláspontja szerint az Ör. 4. melléklete a Htv. 47. § (4) bekezdésébe, 88. § (3) bekezdés bb) alpontjába, a 91. § (2) bekezdésébe és a Korm.r. 2. § (1) bekezdésébe ütközik, ezáltal jogszabálysértő. Kérte az Ör. vizsgálni kért melléklete hatálybalépése napjára történő visszaható hatályú megsemmisítését.

2. A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Bszi. 52. §-a alapján az indítványt megküldte az érintett önkormányzatnak állásfoglalása beszerzése céljából.

II.

Az indítvány az alábbiak szerint megalapozott:

1. A Hgtv. 23. § f) pontja 2013. január 1-ét megelőzően a következőképpen rendelkezett: a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit vagy a szolgáltatás ingyenességét. 2013. január 1-ével a Hgtv. egészét hatályon kívül helyezte a Htv., s ettől az
időponttól hatályosan új szabályt alkotott.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa észlelte, hogy az indítvány elbírálásakor a Htv. indítványozó által jelölt szövege módosult. A Kúria Önkormányzati Tanácsának gyakorlata szerint az önkormányzati rendeletek törvényességi vizsgálata során az önkormányzati rendeletet (vizsgált rendelkezését) mindig a hatályos törvényekhez és a hatályos más jogszabályokhoz méri. A Kúria Önkormányzati Tanácsának - az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdés c) pontjában és a Bszi. 24. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt hatáskörében eljárva - az Alaptörvényből és törvényből eredő feladata, hogy az önkormányzati normákat a törvényekkel összhangba hozza, illetőleg - az új jogalkotást tekintve - összhangban  tartsa. Az önkormányzati rendszer hatályos szabályainak a mindenkor hatályos törvényekkel és más jogszabályokkal kell összhangban állni [lásd: Köf.5031/2012/11. számú határozatot].

A Htv. módosításai következtében a Htv. a következőképp rendelkezik:
- A Htv. 47. § (4) bekezdésének a miniszter hatáskörét megállapító rendelkezését - azonos szabályozási tartalommal – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény módosítása útján a Htv. 47/A. § (1) bekezdése állapítja meg. E szerint: „A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg.”

- A Htv. 88. § (3) bekezdés b) pontja változatlan maradt. Ennek értelmében: Felhatalmazást kap:
b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter, hogy
ba) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó díjképzés átláthatóságának biztosítása érdekében a közszolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatok - különösen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos díjmegállapítás, költségek, bevételek, kiadások, beruházások, valamint az ezzel összefüggő műszaki információk - körét és a közzététel módját,
bb) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjait, a díjalkalmazási feltételeket, a díjmegfizetés rendjét megállapítsa.

- A Htv. 89. §-a szintén változatlan. Ennek értelmében a Htv. rendelkezései 2013. január 1-én léptek hatályba, tehát 2013. január 1-étől jogalkotói hatáskörrel nem a települési önkormányzat képviselő-testülete, hanem a miniszter rendelkezik. Ezt a tényt a módosítások nem érintették.

- A Htv. korábbi 91. § (2) bekezdése értelmében „A 88. § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott rendelet hatálybalépéséig a közszolgáltató - a (3), (4) és (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - a 2012. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2%-kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat.”
A Htv.  91. § helyébe a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény és a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény állapított meg új szöveget. A Htv. 91. § (1) bekezdése szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét 2013. július 1-jétől 2014. december 31-éig az e §-ban foglalt eltérésekkel kell megállapítani. A Htv. 91. § (2) bekezdés értelmében „A természetes személy ingatlanhasználó részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének 90 százalékát.” A Htv 91. § (7) bekezdése - a nem természetes személy ingatlanhasználók vonatkozásában - a korábbihoz hasonló szabályt tartalmaz: „A nem természetes személy ingatlanhasználó részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő összeg nem haladhatja meg a települési önkormányzat 2012. december 31-én hatályos rendeletében meghatározott - kedvezmények és mentességek nélküli - teljes közszolgáltatási díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegét.”

- A Korm. rend 2. § (1) bekezdése változatlan szöveggel maradt hatályban. E szerint: „a közszolgáltatási díjat legalább egyéves díjfizetési időszakra kell meghatározni.”

A fentiek alapján megállapítható, hogy az indítványozó által vizsgálni kért, az Ör. 4. számú mellékletét érintő  probléma nem vált tárgytalanná. A fenti módosítások egyrészt csak a 2013. július 1-étől alkalmazandó és csak a természetes személy ingatlanhasználókra vonatkozó  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra irányadóak, az indítványban felvetettek pedig a 2013. január 1-étől alkalmazandó díjat érintik (tehát a 2013. január 1. és 2013. július 1. közötti időszakot). Másrészt a nem természetes személy ingatlanhasználók vonatkozásában a szabályozás tartalmában változatlan.

2. Az érintett önkormányzat az Ör. 4. mellékletét 2012. december 14-én kihirdetett és 2012. december 30-án hatályba lépett 29/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 1.§-ával állapította meg. A 4. melléklet „A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás lakossági igénybevételének díja 2013. december 30-tól” címet viseli, amely a társasházként szerződött szolgáltatási díjra is vonatkozik.

A Htv. 89. § (1) bekezdése szerint a törvény 2013. január 1-én lép hatályba. A Htv. eredeti 47. § (4) bekezdéséből – illetve módosítás után a 47/A. § (1) bekezdésből – valamint a 88. § (3) bekezdés b) pontjából egyértelműen következik, hogy a települési önkormányzatoknak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapítására vonatkozó jogalkotói hatásköre 2013. január 1-én megszűnt. Ez nemcsak a Htv. hatálybalépéséből következik, hanem abból is, hogy az önkormányzatoknak az adott tárgyban rendeletalkotásra felhatalmazást adó Hgtv. hatályát vesztette 2013. január 1-én. Tehát az érintett önkormányzat amikor 2012. év végen megalkotta az Ör.  4. mellékletét, ezt annak tudatában tette, hogy 2013. január 1-étől ebben a tárgyban a rendeletalkotási hatásköre úgy szűnik meg, hogy más – a miniszter kap - erre felhatalmazást. Az Ör. 4 számú mellékletének 2013. január 1. után történő hatályban tartása tehát a Htv. hatálybalépését követő időszakra esik.

3. A Jat. 12. § (1) bekezdése értelmében a módosító rendelkezés és hatályon kívül helyező rendelkezés a hatálybalépéssel, vagy ha a módosító, illetve a hatályon kívül helyező rendelkezés a módosítást, illetve hatályon kívül helyezést meghatározott időponthoz vagy jövőbeli feltételhez köti, ennek az időpontnak vagy jövőbeli feltételnek a bekövetkezésével végrehajtottá válik. A Jat. 13. § (1) bekezdése értelmében a felhatalmazó rendelkezés hatályon kívül helyezése esetén - kivéve, ha egyidejűleg a tárgykör szabályozására azonos tartalommal új felhatalmazó rendelkezést alkottak - a hatályon kívül helyezésről rendelkező jogszabályban intézkedni kell a végrehajtási jogszabály hatályon kívül helyezéséről vagy a végrehajtási jogszabály azon rendelkezésének a hatályon kívül helyezéséről, amely a felhatalmazás végrehajtására irányul.
A Jat. fenti rendelkezéseinek egybevetéséből következően a felhatalmazás jogosultjának változása esetén lehetőség van olyan jogalkotásra, amelynek értelmében a régi felhatalmazás alapján született jogszabály addig marad hatályban, amíg a felhatalmazás új jogosultja meg nem alkotja az adott tárgyban a rendeletet. A Htv. 91. §-ában foglalt átmeneti rendelkezések azonban nem ezt a jogalkotási megoldást választották. A Htv. korábbi 91. § (2) bekezdés szerint a 88. § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott (miniszteri) rendelet hatálybalépéséig a közszolgáltató - a (3), (4) és (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - a 2012. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2%-kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat. A Htv. e rendelkezéséből is egyértelműen megállapítható volt, hogy 2013. január 1-ét követően az új felhatalmazás alapján megalkotott miniszteri rendelet hatálybalépéséig sem a korábbi önkormányzati rendelet marad hatályban, hanem a szolgáltató jogosult az emelésre. A Htv. 91. §-ának 2013. július 1-étől történő megváltoztatása sem hozta vissza e tárgyban az önkormányzati rendeletalkotást.

A fenti törvényi rendelkezések alapján az önkormányzat 2013. január 1-ét követő időszakra hatályosan nem alkothatott és tarthatott hatályban hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megállapító rendeletet, az erre az időszakra vonatkozó Ör.-beli szabály ellentétes a Htv. 47. § (4) bekezdésével és 88. § (3) bekezdés b) pontjával. Megalapozott ezért az indítványozó azon állítása, hogy a 2013-as évre vonatkozóan már nem is lehetne jogszerűen hatályban önkormányzati szemétszállítási díjmegállapítás.

Erre tekintettel a Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy az Ör. - indítványozó által támadott – 4. számú melléklete 2013. január 1. napjától törvénysértő volt.

4. Az Ör. megalkotásakor az önkormányzat a Hgtv. 23. § f) pontja alapján jogalkotói hatáskörrel rendelkezett. 2013. január 1-ét megelőzően az adott tárgyban hatályban volt önkormányzati rendelet a Htv. alapján is jelentőséghez jutott annyiban, hogy a Htv. eredeti 91. § (2) bekezdésének közszolgáltató által történő alkalmazásánál ez tükrözi a 2012. december 31-én alkalmazott díjat. A közszolgáltató ehhez képest alkalmazhatott 4,2%-al megemelt mértékű díjat. Tehát az Ör. 2013. január 1-éig történő hatályossága e jogkövetkezményt kiváltja.

5. A 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet 2. §-a értelmében a közszolgáltatási díjat legalább egyéves díjfizetési időszakra kell meghatározni. A Kúria megítélése szerint e szabály célja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapítására jogosult év közben ne változtathassa a díjat, ezáltal a közszolgáltatást igénybe vevők számára előre látható és kiszámítható legyen az alkalmazott díjtétel. Ehhez hasonló szabályt a Htv. is tartalmaz. A Htv. 47. § (1) bekezdése értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat legalább egyéves díjfizetési időszakra, általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek szerint kell meghatározni.
A Kúria megítélése szerint a fent meghatározott év közbeni módosítás tilalma az ugyanazon jogalkotói hatáskörrel rendelkező szervnek címzett kötelezettséget tartalmazza arra vonatkozóan, hogy maga ne módosítsa év közben az egyszer már általa megállapított díjat. Jelen esetben a jogalkotói hatáskör megváltozása kapcsán maga a Htv. rendelkezik másként az átmeneti időszakra. A Kúria megítélése szerint az önkormányzat az átmenetre a törvény rendelkezéseivel összhangban készült fel a még hatályos jogalkotói hatáskör alapján. Erre tekintettel az Ör. 4. mellékletének 2013. január 1-éig hatályos szövege hatályban tartásának törvényellenessége nem állapítható meg.

A Kúria megjegyzi továbbá, hogy a Htv.-nek a  rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 12. §-a által módosított – fentebb idézett - új 91. § (1)  bekezdése szerint az átmeneti időszak egy új fázisára (a 2013. július 1-jétől 2014. december 31-éig tartó időszakra) maga a törvényalkotó is átmeneti rendelkezéseket alkalmaz.

A Kúria a fent kifejtett indokok alapján az Ör. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megállapító rendelkezése 2013. január 1-éig történő hatályossága törvényellenességének megállapítására vonatkozó indítványt elutasította.

6. Az indítványozó a megsemmisítés iránti kérelmében hivatkozott a Bszi. 56. § (3) bekezdésére, illetve kifejezett kérelmet tartalmazott az Ör. 4. melléklet  2012. december 30-ra történő visszamenőleges hatályú megsemmisítésre. A Bszi. 56. § (2) bekezdése értelmében a megsemmisített önkormányzati rendelet vagy annak rendelkezése a határozatnak a Magyar Közlönyben való közzétételét követő napon hatályát veszti. A Bszi. 56. § (3) bekezdés pedig kimondja, hogy az önkormányzati tanács a (2) bekezdésben meghatározottaktól eltérően is megállapíthatja az önkormányzati rendelet vagy annak rendelkezése hatályvesztését, ha azt a jogbiztonság vagy a rendelet hatálya alá tartozó jogalanyok különösen fontos érdeke indokolja.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa jelen ügyben úgy ítélte meg, hogy a Bszi. 56. § (3) bekezdésének alkalmazásával az Ör. 4. mellékletét a fent részletesen kifejtett indokok alapján - 2013. január 1-ére visszaható hatállyal megsemmisíti. A Kúria Önkormányzati Tanácsa tehát nem a  kihirdetése napjára, hanem a települési önkormányzatok jogalkotói hatásköre megszűnte napjára visszaható hatállyal semmisítette meg az Ör. 4. mellékletét.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Bszi. 55. § (2) bekezdés b) pontja szerint elrendelte határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét. A Kúria egyben  a Bszi. 55. § (2) bekezdés c) pontja alapján  elrendelte, hogy a határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő nyolc napon belül – az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.

A határozat elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2013. szeptember 11.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke
Dr. Balogh Zsolt sk. előadó bíró
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó sk. bíró

A kiadmány hiteléül:

tisztviselő