Köf.5.013/2022/7. számú határozat

A Kúria

Önkormányzati Tanácsának
végzése

Az ügy száma: Köf.5.013/2022/7.

A tanács tagja: Dr. Varga Zs. András a tanács elnöke, dr. Horváth Tamás előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt bíró, Dr. Varga Eszter bíró, Dr. Patyi András bíró

Az indítványozó: Veszprém Megyei Kormányhivatal (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.)

Az indítványozó képviselője: Dr. Czaun Katalin kamarai jogtanácsos

Az érintett önkormányzat: Balatonakarattya Község Önkormányzata

Az érintett önkormányzat képviselője: ……… (cím)

Az ügy tárgya: önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálata

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületéneka közterület-használat engedélyezéséről szóló 8/2014. (XII. 10.) számú önkormányzati rendelete más jogszabályba ütközésének vizsgálatára indult eljárást megszünteti.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A végzés alapjául szolgáló tényállás

[1] A Veszprém Megyei Kormányhivatal  (a továbbiakban: indítványozó) a VE/53/936-1/2022. számú indítvánnyal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 136. § (2) bekezdése, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 12. § (3) bekezdés b) pontja alapján indítványozta Balatonakarattya Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete által alkotott, a közterület-használat engedélyezéséről szóló 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelet 24. §-ának és 2. mellékletének, valamint az indítványozó Kormányhivatal törvényességi vizsgálata idején kihirdetett, de még hatályba nem lépett, a közterület-használat engedélyezéséről szóló 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 7/2022. (IV.6.) önkormányzati rendelet 1. §-ának és 2. mellékletének bírósági felülvizsgálatát és megsemmisítését.

[2] Az Önkormányzat a Kúria Önkormányzati Tanácsának felhívására 2022. július 12. napján úgy nyilatkozott, hogy a 7/2022. (IV. 6.) számú önkormányzati rendeletével 2022. július 1. napjával hatályon kívül helyezte az Ör.1 1. számú és 2. számú mellékletét. Ezt követően 10/2022. (V.25.) számú önkormányzati rendeletében az Ör.1. felhatalmazó rendelkezését az indítványozó korábbi törvényességi felhívásban foglaltak szerint módosította. Végül a 15/2022. (VII.12.) számú rendeletében az Ör.1. 24.§-át, továbbá új 2. számú, valamint 3. számú mellékletét is hatályon kívül helyezte, egyúttal kérte az eljárás megszüntetését.

[3] Az Önkormányzati Tanács felhívására az indítványozó a 2022. szeptember 6. napján tett VE/53/936-1/2022. számú nyilatkozatával az indítványát visszavonta.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokai

[4] A Kp. 139. §-a alapján, az Önkormányzati Tanács eljárásában a normakontroll sajátosságaira figyelemmel alkalmazza a Kp. általános szabályait, így az eljárás megszüntetésére vonatkozó szabályokat is. A Kp. 81. § (1) bekezdés g) pontja értelmében, a bíróság az eljárást bármely szakaszában megszünteti, ha a közigazgatási szerv vagy jogorvoslati szerve a jogsérelmet a kereseti kérelemnek eleget téve orvosolta. A bíróság a Kp. 81. § (1) bekezdés c) pontja alapján ugyancsak megszünteti az eljárást – annak bármely szakaszában – ha a felperes keresetétől elállt. A Kp. 140. § (1) bekezdés értelmében az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének megállapítására irányuló eljárást indítvánnyal kell megindítani, amire a keresetlevél szabályait kell alkalmazni. A Kp. 44. §-a értelmében az indítványozó indítványától az alperes hozzájárulása nélkül, tárgyaláson kívüli eljárás esetén a Kúria ítéletének meghozataláig elállhat.

[5] Az Önkormányzati Tanács az indítványozó nyilatkozata alapján megállapította, hogy indítványát visszavonta, azaz az indítványától (a keresetétől) elállt, ezért a Kp. 139. §-a alapján alkalmazandó 81. § (1) bekezdés g) és c) pontja alapján az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének megállapítására irányuló eljárást megszüntette.

A döntés elvi tartalma

[6] Amennyiben az indítványozó az előterjesztett indítványát nem tartja fenn, az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárás megszüntetésének van helye.

Záró rész

[7] Az Önkormányzati Tanács a végzését a Kp. 141. § (2) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

[8] A Kp. 141. § (4) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárásban a feleket teljes költségmentesség illeti meg és saját költségeiket maguk viselik.

[9] A végzés elleni jogorvoslatot a Kp. 116. § d) pontja és a 146. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2022. október 4.

Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke
Dr. Horváth Tamás s.k. előadó bíró
Dr. Balogh Zsolt s.k. bíró
Dr. Varga Eszter s.k. bíró
Dr. Patyi András s.k. bíró