Köf.5.013/2021/8. számú határozat

A Kúria
Önkormányzati Tanácsának

végzése

Az ügy száma: Köf.5013/2021/8.

A tanács tagja: Dr. Patyi András a tanács elnöke, Dr. Varga Eszter előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt bíró, Dr. Horváth Tamás bíró, Dr. Varga Zs. András bíró

Az indítványozó: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (9021 Győr, Árpád út 32.)

Az indítványozó képviselője: Dr. Gyurita Rita kamarai jogtanácsos

Az érintett önkormányzat: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (9021 Győr, Városház tér 1.)

Az érintett önkormányzat képviselője: Dr. Mester & Társa Ügyvédi Iroda; Dr. Mester László ügyvéd (9021 Győr, Árpád út 3.)

Az ügy tárgya: önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálata

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (01.25.) Ök. rendelet módosításáról rendelkező 35/2020. (X. 27.) önkormányzati rendelete más jogszabályba ütközésének vizsgálatára indult eljárást megszünteti.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

[1] Az indítványozó Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (3) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva felülvizsgálta Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: érintett önkormányzat) Közgyűlésének a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (01. 25.) Ök. rendelet (a továbbiakban: Ök. rendelet) módosításáról rendelkező 35/2020. (X. 27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.). A törvényességi felügyeleti eljárás során az indítványozó megállapította, hogy az Ör. 1. mellékletével módosított Ök. rendelet SZTM 2020-014 tervszámú szabályozási tervlapja jogszabálysértő, mert azt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 8. §-át, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 28. §-át és 40. §-át sértő – a véleményezési eljárás teljes körű lefolytatása nélküli – eljárásban alkották meg.

[2] Az indítványozó a fentiek okán törvényességi felhívással élt, melyben foglaltaknak az érintett önkormányzat nem tett eleget.

Az indítvány és az önkormányzat védirata

[3] Az indítványozó a 2021. április 9. napján kelt beadványában a Kúria Önkormányzati Tanácsának (a továbbiakban: Önkormányzati Tanács) eljárását kezdeményezte és indítványozta, hogy az Önkormányzati Tanács – a törvényességi felhívásban részletezett okból – az Ök. rendelet SZTM 2020-014 tervszámú szabályozási tervlapját semmisítse meg.

[4] Az érintett önkormányzat a védiratában elsődlegesen az indítvány visszautasítását, másodlagosan annak elutasítását kérte, majd a normakontroll eljárás folyamatban léte alatt akként nyilatkozott, hogy a támadott rendelkezést állami főépítészi eljárásban haladéktalanul módosítja. Erre tekintettel álláspontja szerint az Ör. más jogszabályba ütközésének megállapítására irányuló eljárás okafogyottá válik.

[5] Az Önkormányzati Tanács 6. számú felhívására, az indítványozó 2021. június 18-án úgy nyilatkozott, hogy az érintett önkormányzat a támadott, az Ör. 1. mellékletével módosított Ök. rendelet SZTM 2020-014 tervszámú szabályozási tervlapját a 25/2021. (V.  31.) önkormányzati rendelettel módosította, melynek során az indítványban kifogásolt véleményezési eljárást szabályszerűen lefolytatta. Erre tekintettel a továbbiakban az indítványát nem tartotta fenn, kérte az eljárás megszüntetését.

Az Önkormányzati Tanács döntésének indokolása

[6] A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 139. §-a alapján, az Önkormányzati Tanács eljárásában a normakontroll sajátosságaira figyelemmel alkalmazza a Kp. általános szabályait, így az elállásra és az eljárás megszüntetésére vonatkozó szabályokat is.

[7] A Kp. 44. §-a alapján a felperes keresetétől az alperes hozzájárulása nélkül, a tárgyalás berekesztéséig elállhat. Az elállás a tárgyalást megelőzően írásban vagy a tárgyaláson szóban is bejelenthető. Ha a bíróság nem tart tárgyalást, elállni a bíróság ítéletének meghozataláig lehet.

[8] A Kp. 81. § (1) bekezdés c) pontja értelmében, a bíróság az eljárást bármely szakaszában megszünteti, ha a felperes keresetétől elállt.

[9] A kifejtettek alapján az Önkormányzati Tanács a Kp. 139. §-a alapján alkalmazandó 81. § (1) bekezdése c) pontja alapján a jelen normakontroll eljárását megszüntette.

Záró rész

[10] Az Önkormányzati Tanács a végzését a Kp. 141. § (2) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

[11] A Kp. 141. § (4) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárásban a feleket teljes költségmentesség illeti meg és saját költségeiket maguk viselik.

[12] A végzés elleni jogorvoslatot a Kp. 116. § d) pontja és a 146. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2021. július 6.

Dr. Patyi András sk. a tanács elnöke,
Dr. Varga Eszter sk. előadó bíró,
Dr. Balogh Zsolt sk. bíró,
Dr. Horváth Tamás sk. bíró,
Dr. Varga Zs. András sk. bíró