Köf.5.010/2022/5. számú határozat

A Kúria

 Önkormányzati Tanácsának

határozata

Az ügy száma: Köf.5.010/2022/5.

A tanács tagjai: Dr. Varga Zs. András a tanács elnöke, Dr. Dobó Viola előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt bíró, Dr. Patyi András bíró, Dr. Kiss Árpád Lajos bíró

Az indítványozó: Fejér Megyei Kormányhivatal

Az érintett önkormányzat: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az ügy tárgya: önkormányzati rendelet törvényességének vizsgálata

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa

- a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló 13/2021. (V.13.) számú önkormányzati rendelete – a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 16/2022. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított – 27. § (1) bekezdése jogszabály-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja;

- elrendeli, hogy határozatát – a kézbesítést követő nyolc napon belül – az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon az érintett önkormányzat is tegye közzé.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

[1] Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló 13/2021. (V.13.) számú önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) elfogadásáról Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének (a továbbiakban: önkormányzat) hatáskörében eljárva döntött.

[2] Az Ör. szabályozását megelőzően a Polgármester az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló 22/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZGYI rendelet) módosításáról szóló 37/2020. (XI. 20.) önkormányzati rendeletben döntött – többek között – a bölcsődében fizetendő gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról akként, hogy azt 2021. január 1. napjától 315 forint + áfa összegben határozta meg. Az SZGYI rendelet 2020. december 31. napjáig hatályban volt rendelkezése szerint ez a díj 265 forint + áfa volt. Az Ör. 32. §-a az SZGYI rendeletet 2021. május 31. napjával hatályon kívül helyezte, az Ör. vitatott 27. § (1) bekezdése azonban a bölcsődében fizetendő gyermekétkeztetés intézményi térítési díját változatlan összegben (315 forint + áfa nap/fő) állapította meg.

[3] A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: indítványozó) az FE/02/640-7/2022. iktatószámú törvényességi felhívással élt, melyben az Ör. 27. § (1) bekezdésének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLCCCIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 9. §-ába, a Kat. 46. § (4) bekezdésébe, a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésekről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdés a)-e) pontjába és (3)-(4) bekezdésébe, a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Átmeneti tv.) 147. § (1)-(5) bekezdéseibe, valamint a   koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi gazdasági intézkedésről szóló 818/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 818/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet) 1. § (1)-(2) bekezdésébe ütközésére hivatkozott. Álláspontja szerint a bölcsődében fizetendő gyermekétkeztetés intézményi térítési díja tekintetében a díjemelés ténye a 2020. december 31. napjáig hatályos normaszöveg, valamint az Ör. 27. § (1) bekezdés hatályos szövege összevetésével megállapítható.

[4] Az önkormányzat a jelen ügyben vitatott rendelkezések vonatkozásában a törvényességi felhívásban foglalt jogi állásponttal a 273/2022. (V.19.) határozatában nem értett egyet és az Ör. kifogásolt 27. § (1) bekezdését nem helyezte hatályon kívül.

Az indítvány és az önkormányzat védirata

[5] Az indítványozó 2022. május 31-én kelt FE/02/763-1/2022 iktatószámú indítványában kezdeményezte a Kúria Önkormányzati Tanácsánál az Ör. 27. § (1) bekezdése más jogszabályba ütközésének megállapítását és ex tunc hatállyal történő megsemmisítését. Indítványában előadta, hogy az Ör. hivatkozott rendelkezésével a fenntartó törvénysértő módon vezette be a díjemelést.

[6] Álláspontja szerint az SZGYI rendelet 28. § (1) bekezdésében foglalt, 2021. január 1-től 2021. május 31-ig hatályos rendelkezések és az azt felváltó Ör. 27. § (1) bekezdésében foglalt díjemelésre vonatkozó rendelkezések az Átmeneti tv. 147. §-ába ütköztek, illetve ütköznek.

[7] Előadta, hogy a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a rendelet hatálybalépésének (2021. I. 2.) napjától 2021. december 31. napjáig – a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivételekkel – a helyi önkormányzat által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség  mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak a rendelet hatálybalépést  megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke.

[8] Az Átmeneti törvény 147. § (1) bekezdése a Korm. rendelet szabályozását törvényi szintre emelte, egyúttal a díjfizetéssel összefüggő hivatkozott szabályozás határidejét 2022. június 30. napjában állapította meg.

[9] Lényeges kivételt tett azonban a 818/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet, melynek 1. § (1) bekezdése értelmében az Átmeneti törvény 147. § (2) bekezdését nem kell alkalmazni az (1) bekezdés szerinti szervezet által fenntartott szolgáltatói nyilvántartásba 2020. december 17-ét követően bejegyzett, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény vagy szolgáltató által biztosított ellátásáért – ideérve az intézményi gyermekétkeztetésért – fizetett térítési díj tekintetében. Az indítványozó szerint ez a szabályozás csak egyes bölcsődei és térítési, illetve gyermekétkeztetésért fizetendő díjra vonatkozó kivételt szabályozott, e kivételt engedő rendelkezések nem alkalmazhatók az Ör. 27. § (1) bekezdése vonatkozásában.

[10] Az indítványozó álláspontja szerint a jogalkotó szándéka éppen az volt a Korm. rendelet és az Átmeneti tv. megalkotásával, hogy az állampolgárok anyagi terheit könnyítse a pandémia időszakában, korlátozva az önkormányzatokat is abban, hogy további fizetési kötelezettséggel járó jogszabályt alkossanak, vagy a meglévő fizetési kötelezettségeit további címzetti körre terjesszék ki, illetőleg növeljék azt.

[11] Az önkormányzat védiratában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásól szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 147. § (1) bekezdésére, 151. § (3) bekezdésére és e jogszabályhelyekhez fűzött kommentárra hivatkozott. Álláspontja szerint a Gyvt. meghatározása kizárólag költségalapú intézményi térítési díjszámítást tesz lehetővé, a díj mértéke a nyersanyagköltségből kiszámolt, számszerűsíthető összeg. Rámutatott, hogy a szolgáltatás ellenértékének meghatározása vagy esetleges megváltoztatása (megemelése), nem az önkormányzat mérlegelésén múlik, hanem azt a Gyvt. írja elő.

[12] Véleménye szerint sem az Átmeneti törvény, sem más jogszabály nem mondta ki a Gyvt. hivatkozott rendelkezéseinek eltérő alkalmazását, ennek alapján a díjrögzítés átmeneti törvényi szabályai a bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díjára vonatkozóan nem alkalmazhatók.

[13] Hivatkozott továbbá a Kúria Köf. 5044/2013/12. sz. határozatára, mely szerint a Gyvt-nek a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapját meghatározó 151. § (3) bekezdése kógens rendelkezést tartalmaz, attól nem lehet eltérni.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

[14] Az indítvány nem megalapozott.

[15] Az Ör. vitatott, 2021. június 1. napjától hatályos 27. § (1) bekezdése szerint:

„27. § (1) A bölcsődében fizetendő gyermekétkeztetés intézményi térítési díja: 315 Ft + áfa, amelyből:

a)a reggeli térítési díja: 47 Ft + áfa,
b)a tízórai térítési díja: 16 Ft + áfa,
c)az ebéd térítési díja: 205 Ft + áfa,
d)az uzsonna térítési díja: 47 Ft + áfa.”

[16] Ezt megelőzően a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja az SZGYI 2020. december 31. napjáig hatályos rendelkezése alapján 264 Ft + áfa nap/fő, az SZGYI módosítását követően 2021. január 1. napjától 315 Ft + áfa nap/fő. A díjemelés mértékét az SZGYI-t hatályon kívül helyező Ör. 27. § (1) bekezdése fenntartotta.

[17] A Kúria elsőként az alkalmazandó jog kérdésében foglalt állást. Az Önkormányzati Tanács a Köf.5031/2012/11. számú határozata (MK 2012. évi 76. szám) óta követett gyakorlata szerint az önkormányzati rendeletek absztrakt törvényességi vizsgálata során (amilyen a kormányhivatali kezdeményezés is) az önkormányzati rendeletet (vizsgált rendelkezését) mindig a hatályos törvényekhez és a hatályos más jogszabályokhoz kell mérni. A Kúria Önkormányzati Tanácsának – az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdés c) pontjában és a Kp.  12. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva – az Alaptörvényből és törvényből eredő feladata, hogy az önkormányzati normákat a törvényekkel összhangba hozza, illetőleg – az új jogalkotást tekintve – összhangban tartsa (megismételve a Köf.5023/2012/9., Köf.5001/2013. és a Köf.5030/2018/3. számú határozatban). Csak bírói kezdeményezés esetén, vagy akkor, ha rendeletalkotási szabályok megsértése az ügy tárgya kell az önkormányzati rendeletet a megalkotásakor (és nem az elbíráláskor) hatályos magasabb jogszabályhoz mérni. Jelen esetben nem erről volt szó. Erre figyelemmel a kormányhivatali indítvány megalapozottságát nem az Ör. megalkotásakor, hanem az indítvány elbírálásakor hatályos joganyag rendelkezéseire figyelemmel vizsgálta. Az önkormányzati rendelet hatályos szabályainak ugyanis a mindenkor hatályos törvényekkel és más jogszabályokkal kell összhangban állni.

[18] Az indítványozó álláspontja szerint az Ör. 27. § (1) bekezdésével egyező tartalmú, (a gyermekétekezetetés díját szintén 315 Ft-ban megállapító) 2021. január 1-től 2021. május 31-ig hatályban volt SZGYI rendelet 28. § (1) bekezdése is az Átmeneti törvény 147. §-ába ütközött.

[19] A Kúria Önkormányzati Tanácsa önkormányzati rendelet törvényességi vizsgálatát absztrakt normakontroll és konkrét normakontroll útján végzi. Absztrakt normakontroll eljárást a kormányhivatal és az alapvető jogok biztosa kezdeményezhet, míg konkrét normakontroll eljárásra bírói kezdeményezés esetén van lehetőség. (Köf. 5076/2013/3.) A Kúria rámutat, hogy míg absztrakt normakontroll esetén a Kúria Önkormányzati Tanácsa csak hatályos önkormányzati rendeletet vizsgálhat, az eljárás megindításakor már hatályát vesztett önkormányzati rendelet vizsgálatára a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 144. §-a alapján csak bírói indítvány alapján indult eljárásban van lehetőség, ha a hatályon kívül helyezett rendeletet konkrét, a bíróság előtt lévő ügyben alkalmazni kell. Jelen ügyben az indítványt a kormányhivatal 2022. május 31-én terjesztette elő, amikor az SZGYI rendelet már nem volt hatályban, ezért annak megállapítása, hogy más jogszabályba ütközött, a Kp. 146. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárt.

[20] A Kúria észlelte, hogy időközben, az eljárás megindítását követően az önkormányzat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 16/2022. (VII. 17.) számú rendeletével (a továbbiakban: Módr.) az Ör. vitatott 27. §-át 2022. augusztus 1-i hatállyal módosította, a Módr. 4. §-a szerint „az Ör. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép”:

„27. § (1) A bölcsődében fizetendő gyermekétkeztetés intézményi térítési díja: 315 Ft + áfa, amelyből:

a) a reggeli térítési díja: 47 Ft + áfa,
b) a tízórai térítési díja: 16 Ft + áfa,
c) az ebéd térítési díja: 205 Ft + áfa,
d) az uzsonna térítési díja: 47 Ft + áfa.”

[21] Megállapítható, hogy az Ör. – Módr. átal beiktatott – 2022. VIII. 1-től hatályos 27. § (1) bekezdését a módosítás nem érintette, sem a térítési díj összege, sem annak összetétele nem változott, azaz a norma szövege az indítvány által támadott rendelkezéssel azonos tartalmú.

[22] Az indítványozó akként nyilatkozott, hogy indítványát abban az esetben is fenntartja, ha a közgyűlés az Ör. 27. § (1) bekezdését ex nunc hatállyal – azaz egy esetleges új módosító rendelet hatályba lépésének napjával – hatályon kívül helyezné.

[23] A Kúria Önkormányzati Tanácsának így abban a kérdésben kellett foglalnia, hogy az Ör. vitatott, - egyértelműen díjemelést tartalmazó – 27. § (1) bekezdésének rendelkezése az Átmeneti tv. jelenleg hatályos rendelkezéseibe ütközik-e.

[24] A jogbiztonság követelménye megkívánta, hogy a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnése és a veszélyhelyzeti kormányrendeletek hatályvesztése ne történjen meg a megfelelő átmeneti rendelkezések megalkotása nélkül. A törvényjavaslat szerint annak érdekében alkotta meg – a veszélyhelyzeti jogalkotás által érintett tárgykörökben – az Országgyűlés az Átmeneti tv-t, hogy „a szabályozási átmenet egyértelműen és kiszámíthatóan – a bizalomvédelem követelményére is figyelemmel – biztosított legyen, és a szabályozási környezet változatlansága törvényben garantált legyen”.

[25] Az Átmeneti törvény 147. § (1) bekezdése szerint a Korm. rendelet hatálybalépésének napjától 2022. június 30. napjáig – a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel –  

a) a helyi önkormányzat,
b) a helyi önkormányzat által fenntartott

ba) költségvetési szerv,
bb) nonprofit szervezet,
bc) egyéb szervezet,

c) a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság,
d) a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által alapított gazdasági társaság,
e) a képviselő-testület feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátására szerződéssel rendelkező, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet

által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke.

[26] A 147. § (2) bekezdése értelmében az (1) bekezdés szerinti szervezet a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépésének napjától már megállapított új díjat nem vezethet be, 2022. június 30. napjáig új díjat nem állapíthat meg, meglévő díjat új kötelezetti körre nem terjeszthet ki.

[27] Az Átmeneti tv. 147. §-ának (3)-(4) bekezdése az alábbiak szerint tartalmazza azokat az eseteket, amikor a 147. § (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó.

[28] Az Átmeneti tv.  147. § (3) bekezdés értelmében nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglaltakat abban az esetben, ha a felek a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt – legalább kétéves időtartamra vagy határozatlan időre – megkötött szerződésükben számszerűsíthető módon meghatározták a díjemelés mértékét az (1) bekezdés szerinti időszak vonatkozásában. Az önkormányzat által sem vitatottan a 147. § (3) bekezdésben foglalt feltétel nem állt fenn, a vállalkozási szerződések megkötésére ugyanis évente került sor.

[29] Az önkormányzat védiratában az Átmeneti tv. 147. § (4) bekezdésére hivatkozott, mely szerint nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglaltakat abban az esetben, ha a díjemelés mértékét a díjfizetési kötelezettséget előíró jogszabály 2020. október 31. napjáig számszerűsíthető módon meghatározta. A védiratban foglaltak szerint az Átmeneti törvény 147. § (4) bekezdése alkalmazhatóságának valamennyi előfeltétele teljesül, mivel:

- a díjfizetés kötelezettségét a jogszabály (a Gyvt.) írja elő,

- a díjemelés mértéke a Gyvt. speciális, a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi ellátórendszerben teljesen egyedi meghatározás folytán, kifejezetten speciális szabályozásból adódik, továbbá

- a díj mértéke a nyersanyag költségből számszerűsíthető módon kiszámítható és

- a Gyvt. 2020. október 31. napján hatályban volt jogszabályi rendelkezésnek minősül.

[30] A Gyvt. védiratban hivatkozott 147. § (1) bekezdése értelmében a fenntartó jogszabályban meghatározottak szerint megállapítja a 146. § (1) bekezdése szerinti ellátások intézményi térítési díját, amely – a gyermekétkeztetés kivételével – a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.

[31] A Gyvt. 151. § (3) bekezdése szerint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A Kúria megjegyzi, hogy a védiratban hivatkozott Köf. 5044/2013/12. sz. határozat csupán a Gyvt.-nek e §-ára vonatkozón állapítja meg a szabályozás kógenciáját, ez azonban nem jelenti azt, hogy az önkormányzat nem dönthet a díj emeléséről.

[32] A Kúria megállapította, hogy a Gyvt. hivatkozott rendelkezései valóban díjfizetési kötelezettséget írnak elő, azonban nem határozzák meg semmilyen módon a díjemelés mértékét. Ily módon nem teljesül az Átmeneti törvény 147. § (4) bekezdésében foglalt azon feltétel, mely szerint, ha a díjemelés mértékét a díjfizetési kötelezettséget előíró jogszabály 2020. október 31. napjáig számszerűsíthető módon meghatározta, nem alkalmazandó az Átmeneti törvény díjemelést tiltó 147. § (2) bekezdése.

[33] A Kúria utal továbbá arra, hogy a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény 100. §-a alapján az Átmeneti törvény 147. §-a 2022. június 1-től következő (7) és (8) bekezdéssel egészült ki:

„(7) A (2) bekezdést nem kell alkalmazni az (1) bekezdés szerinti szervezet által fenntartott, a szolgáltatói nyilvántartásba 2020. december 17-ét követően bejegyzett, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény vagy szolgáltató által biztosított ellátásért - ideértve a gondozásért, étkezésért, intézményi gyermekétkeztetésért - fizetett térítési díj tekintetében.

(8) A (2) bekezdést nem kell alkalmazni az (1) bekezdés szerinti szervezet által fenntartott, 2020. december 17-ét követően nyilvántartásba vett óvodában a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj tekintetében.”

[34] Arra nézve nem merült fel adat, hogy az érintett bölcsődét 2020. december 17-ét követően jegyezték be a szolgáltatói nyilvántartásba, mely körülmény lehetővé tette volna az ellátásért fizetendő díjak emelését.

[35] Mindezek alapján, – még ha ellentétes is lett volna az Átmeneti tv. 147. § (1) bekezdésével – az Ör. díjemelést tartalmazó 27. § (1) bekezdése a szabályozási átmenet időszakában, figyelemmel arra, hogy az Átmeneti törvény 147. § (1) bekezdése 2022. június 30. napjáig rendelte el a díjemelés tilalmát, melynek meghosszabbításáról a jogalkotó nem rendelkezett, az Ör. indítvánnyal érintett 27. § (1) bekezdésének 2022. augusztus 1-től hatályos díjtétele nem ellentétes az indítványozó által jelzett jogszabályi rendelkezéssel. A jogsértés megállapítása nélkül a Kúria Önkormányzati Tanácsa a Kp. 146. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a támadott önkormányzati rendelkezést nem semmisítheti meg.

[36] A Kp. 142. § (2) bekezdése szerint, ha az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközése vagy a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének elmulasztása nem állapítható meg, a Kúria az indítványt elutasítja.

[37] A Kúria Önkormányzati Tanácsa a már kifejtettek alapján azt állapította meg, hogy az Ör. vitatott 27. § (1) bekezdése az indítvány elbírálásakor hatályos más jogszabályba nem ütközik, ezért az indítványt a Kp. 142. § (2) bekezdésének megfelelően elutasította.

A döntés elvi tartalma

[38] 1. Az absztrakt normakontroll eljárásban az indítvány megalapozottságát – amennyiben nem a rendelet megalkotására vonatkozó szabályok érvényre juttatása a kérdés – nem az önkormányzati rendelet vagy rendelkezés megalkotásakor, hanem az indítvány elbírálásakor hatályos joganyag rendelkezéseire figyelemmel kell vizsgálni.

[39] 2. Az önkormányzati rendelet hatályos szabályainak a mindenkor hatályos törvényekkel és más jogszabályokkal kell összhangban állni. A már hatályát vesztett magasabb szintű jogszabály megsértésére alapozva az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközése absztrakt normakontroll eljárásban nem állapítható meg.

Záró rész

[40] Az Önkormányzati Tanács az indítványt a Kp. 141. § (2) bekezdése szerint tárgyaláson kívül bírálta el.

[41] A helyben történő közzététel a Kp. 142. § (3) bekezdésén alapul.

[42] A Kp. 141. § (4) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet törvényességének vizsgálatára irányuló eljárásban a feleket teljes költségmentesség illeti meg és saját költségeiket maguk viselik.

[43] A határozat elleni jogorvoslatot a Kp. 116. § d) pontja és a 146. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2022. szeptember 20.

Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke,
Dr. Dobó Viola s.k. előadó bíró,
Dr. Balogh Zsolt s.k. bíró,
Dr. Patyi András s.k. bíró,
Dr. Kiss Árpád Lajos s.k. bíró