Köf.5.009/2022/8. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A Kúria

Önkormányzati Tanácsának

végzése

Az ügy száma: Köf.5.009/2022/8.

A tanács tagja: Dr. Patyi András a tanács elnöke, előadó bíró, Dr. Kiss Árpád Lajos bíró, Dr. Balogh Zsolt bíró, Dr. Varga Eszter bíró, Dr. Varga Zs. András bíró

Az indítványozó: Veszprém Megyei Kormányhivatal (...)

Az indítványozó képviselője: Dr. Czaun Katalin kamarai jogtanácsos

Az érintett önkormányzat: Balatonfüred Város Önkormányzata

Az érintett önkormányzat képviselője: Schindler Ügyvédi Iroda (...; eljáró ügyvéd: Dr. Schindler Veronika ügyvéd)

Az ügy tárgya: önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálata

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa

- a Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületéneka járművek közlekedésének önkormányzati utakon történő súlykorlátozásáról és az ilyen korlátozásokat feloldó behajtási engedélyek kiadásának rendjéről szóló 24/2020. (VIII. 07.) számú önkormányzati rendelete más jogszabályba ütközésének vizsgálatára indult eljárást megszünteti.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

[1] Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületéneka járművek közlekedésének önkormányzati utakon történő súlykorlátozásáról és az ilyen korlátozásokat feloldó behajtási engedélyek kiadásának rendjéről szóló 24/2020. (VIII. 07.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Ör.) a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművek az Ör-ben meghatározott önkormányzati tulajdonú utakra történő behajtását engedélyhez köti. Az Ör. alapján a behajtási engedély kiadásának feltétele a köztartozásmentesség az önkormányzat felé. Az Ör. melléklete tartalmazza a behajtási engedély díját.

[2] Az Ör. rendelkezéseinek más jogszabályba ütközése miatt a Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: indítványozó) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 134. § (1) bekezdése első mondatában foglaltak alapján törvényességi felhívással élt, az érintett önkormányzat – a jogszabálysértés megszüntetésére adott határidőn belül – nem tett eleget a felhívásban foglaltaknak.

Az indítvány és az önkormányzat védirata

[3] A fenti előzmények után az indítványozó a 2022. május 4-én kelt beadványában kezdeményezte a Kúria Önkormányzati Tanácsánál az Ör. más jogszabályba ütközésének megállapítását és megsemmisítését. Indítványában arra hivatkozott, hogy az Ör. sérti jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 17. §-át, 55. § (5) és 53. § (2) bekezdését, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2. § (1) bekezdését és 3. §-át, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdésének a) pontját, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 2. § (2) bekezdésének a) pontját, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 29. § (1) bekezdését, valamint az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdését.

[4] Az érintett önkormányzat 2022. június 16. napján úgy nyilatkozott, hogy a 13/2022. (VI. 15.) számú önkormányzati rendeletével az Ör-t hatályon kívül helyezte, egyúttal kérte az eljárás megszüntetését.

[5] Az Önkormányzati Tanács /6. számú felhívására az indítványozó 2022. június 23. napján tett nyilatkozatában az indítványát visszavonta.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokai

[6] A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 139. §-a alapján, az Önkormányzati Tanács eljárásában a normakontroll sajátosságaira figyelemmel alkalmazza a Kp. általános szabályait, így az eljárás megszüntetésére vonatkozó szabályokat is.

[7] A Kp. 81. § (1) bekezdés g) pontja értelmében, a bíróság az eljárást bármely szakaszában megszünteti, ha a közigazgatási szerv vagy jogorvoslati szerve a jogsérelmet a kereseti kérelemnek eleget téve orvosolta. A bíróság a Kp. 81. § (1) bekezdés c) pontja alapján ugyancsak megszünteti az eljárást – annak bármely szakaszában – ha a felperes keresetétől elállt. A Kp. 140. § (1) bekezdés értelmében az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének megállapítására irányuló eljárást indítvánnyal kell megindítani, amelyre a keresetlevél szabályait kell alkalmazni. A Kp. 44. § értelmében az indítványozó indítványától az alperes hozzájárulása nélkül, tárgyaláson kívüli eljárás esetén a Kúria ítéletének meghozataláig elállhat.

[8] Az Önkormányzati Tanács az indítványozó nyilatkozata alapján megállapította, hogy az érintett önkormányzat az Ör. hatályon kívül helyezésével az indítványban foglaltaknak eleget tett, Az indítványozó indítványát visszavonta, azaz az indítványától (a keresetétől) elállt, ezért a Kp. 139. §-a alapján alkalmazandó 81. § (1) bekezdése g) és c) pontja alapján az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének megállapítására irányuló eljárást megszüntette.

Záró rész

[9] Az Önkormányzati Tanács a végzését a Kp. 141. § (2) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

[10] A Kp. 141. § (4) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárásban a feleket teljes költségmentesség illeti meg és saját költségeiket maguk viselik.

[11] A végzés elleni jogorvoslatot a Kp. 116. § d) pontja és a 146. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2022. június 28.

Dr. Patyi András s.k. a tanács elnöke, előadó bíró,
Dr. Balogh Zsolt s.k. bíró,
Dr. Kiss Árpád Lajos s.k. bíró,
Dr. Varga Eszter s.k. bíró,
Dr. Varga Zs. András s.k. bíró