Köf.5.006/2021/4. számú határozat

A Kúria
Önkormányzati Tanácsának

végzése

Az ügy száma: Köf.5006/2021/4.

A tanács tagja: Dr. Patyi András a tanács elnöke, Dr. Horváth Tamás előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt bíró, Dr. Varga Eszter bíró, Dr. Varga Zs. András bíró

Az indítványozó: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (9021 Győr, Árpád út 32.)

Az érintett önkormányzat: Rajka Község Önkormányzata (9224 Rajka, Szabadság tér 1.)

Az ügy tárgya: önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálata

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Rajka Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 15. § jogszabályba ütközésének megállapítása iránt indult eljárást megszünteti.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

[1] Rajka Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) (FII. melléklet) 15. §-a rendelkezik a nyugdíjasok támogatásáról, melynek feltételeit az Ör. 15. § (1)-(3) bekezdései határozzák meg. Az Ör. 15. § (4) bekezdése alapján a támogatás mértékét a képviselő-testület minden évben külön határozatban állapítja meg.

[2] A képviselő-testület 2020. október 27. napján tartott testületi ülésén meghozott 82/2020. (X. 27.) határozatában (a továbbiakban: Határozat) akként döntött, hogy a nyugdíjasok részére települési támogatást nyújt a téli többletkiadások enyhítésére. A támogatás mértéke 6.000,- Ft./fő. A támogatás feltételeit az Ör. szabályozza.

Az indítvány és az önkormányzat védirata

[3] Az indítványozó egymással összhangban vizsgálta az Ör. és a Határozat jogszerűségét, majd erre tekintettel törvényességi felhívást tett. A törvényességi felhívásban rámutatott arra, hogy a támogatások összegének meghatározása eszerint kizárólag a rendeletben történő szabályozás mellett felel meg. A rendeletben meghatározott támogatási összeg alapján hozhat a képviselő-testület egyedi határozatot a támogatások megállapítása során. Az indítványozó a törvényességi felhívásban megállapította, hogy a Határozat kiegészíti az Ör. rendelkezéseit, figyelemmel arra, hogy a téli többletkiadások enyhítésére szolgáló támogatás összegét a rendelet nem tartalmazza. Tekintettel arra, hogy az Ör.-t kiegészíteni csak a rendelet módosításával lehet, így a Kormányhivatal megállapította, hogy a Határozat és az Ör. jogszabálysértő.

[4] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat döntését határozati vagy rendeleti formában hozza meg. Az Mötv. 1. § 3. pontja alapján a képviselő-testület határozata normatív határozat vagy egyedi határozat lehet. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 23. § (2) bekezdése alapján normatív határozatban szabályozhatja a helyi önkormányzat képviselő-testülete a saját és az általa irányított szervek tevékenységét és cselekvési programját, valamint az általa irányított szervek szervezetét és működését. A jogszabályokat az különbözteti meg a közjogi szervezetszabályozó eszközöktől, hogy míg a jogszabályok formálisan mindenkire kötelezőek, addig a közjogi szervezetszabályozó eszközök általánosan kötelező magatartási szabályt nem állapíthatnak meg, csupán egy meghatározott címzetti körre – a szabályozó szerv saját, illetve a vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szerveire – nézve bírnak kötelező erővel. Az Ör. hivatkozott rendelkezése tehát az indítványozó álláspontja szerint jogszabálysértő, mivel a testület határozatára, mint normatív határozatra hivatkozik, amely mint ilyen, jogalanyokra általánosan kötelező rendelkezést a rendelet utaló szabálya ellenére sem tartalmazhat. A támogatás összegének meghatározása kizárólag rendeletben történő szabályozás mellett felel meg a Jat. által a jogalkotással szemben meghatározott követelményeknek.

[5] Az érintett önkormányzat védiratot nem terjesztett elő. A Rajkai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője ugyanakkor az Önkormányzati Tanács Köf.5.006/2021/2. számú végzésére tekintettel 2021. március 10. napján megküldte az indítványozónak Rajka Község Polgármesterének 4/2021. (III. 4.) Önkormányzati rendeletét az Ör. kifogásolt rendelkezésének a módosításáról. Az indítványozó felülvizsgálta a 4/2021. (III. 4.) önkormányzati rendeletet és megállapította, hogy az érintett Ör. módosításával e rendelet a jogszabálysértést megszüntette. Indítványát erre tekintettel nem tartotta fenn.

Az Önkormányzati Tanács döntésének indokolása

[6] Az Önkormányzati Tanács eljárásában a normakontroll sajátosságaira figyelemmel alkalmazza a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) általános szabályait, így az eljárás megszüntetésére vonatkozó szabályokat is [Kp. 139. §]. A Kp. 140. §-a alapján a normakontroll eljárást az azt megindító indítvánnyal kell megindítani. Az indítványra a keresetlevél szabályait kell alkalmazni.

[7] A Kp. 44. §-a alapján a felperes keresetétől az alperes hozzájárulása nélkül, a tárgyalás berekesztéséig elállhat. Az elállás a tárgyalást megelőzően írásban vagy a tárgyaláson szóban is bejelenthető. Ha a bíróság nem tart tárgyalást, elállni a bíróság ítéletének meghozataláig lehet.

[8] A Kp. 81. § (1) bekezdés c) pontja értelmében, a bíróság eljárását annak bármely szakaszában megszünteti, ha a felperes keresetétől elállt.

[9] Az Önkormányzat rendeletmódosítására tekintettel – a Kp. 140. §-ára figyelemmel, a Kp. 44. §-ára, valamint a Kp. 81. § (1) bekezdése g) pontjára hivatkozással – az indítványozó az indítványt a továbbiakban nem tartotta fenn, és kérte az Önkormányzati Tanácsot az eljárás megszüntetésére.

[10] A kifejtettek alapján, tekintettel az indítványozó indítványtól való elállására, az Önkormányzati Tanács a Kp. 139. §-a alapján alkalmazandó 81. § (1) bekezdése c) pontja alapján szüntette meg normakontroll eljárását.

Záró rész

[11] Az Önkormányzati Tanács a végzését a Kp. 141. § (2) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

[12] A Kp. 141. § (4) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárásban a feleket teljes költségmentesség illeti meg és saját költségeiket maguk viselik.

[13] A végzés elleni jogorvoslatot a Kp. 116. § d) pontja és a 146. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2021. március 30.

Dr. Patyi András s.k. a tanács elnöke,
Dr. Horváth Tamás s.k. előadó bíró,
Dr. Balogh Zsolt s.k. bíró,
Dr. Varga Zs. András s.k. bíró,
Dr. Varga Eszter s.k. bíró