Köf.5.005/2021/6. számú határozat

A Kúria
Önkormányzati Tanácsának

végzése

Az ügy száma: Köf.5005/2021/6.

A tanács tagja: Dr. Balogh Zsolt a tanács elnöke, Dr. Kiss Árpád Lajos előadó bíró, Dr. Dobó Viola bíró, Dr. Patyi András bíró, Dr. Varga Zs. András bíró

Az indítványozó: Fejér Megyei Kormányhivatal (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.)

Az érintett önkormányzat: Velence Város Önkormányzata (2481 Velence, Tópart utca 26.)

Az ügy tárgya: önkormányzati rendelet törvényességének vizsgálata

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 24/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdése, 7. § (3) bekezdése, 8. §-a, valamint 10. § (4) bekezdése más jogszabályba ütközésének vizsgálatára indult eljárást megszünteti.

Ezen végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

[1] Velence Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katvéd.tv.) 46. § (4) bekezdése alapján eljárva a 18/2020. (XI. 30.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Mód1.) 2021. január 1-jei hatállyal módosította a Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 24/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.), mely által 2021. adóévre a települési adó mértéke magasabb lett, továbbá az Ör. módosított rendelkezési nem biztosították a 2021. adóévben a 2020. évre vonatkozó adómentességeket, adókedvezményeket.

Az indítvány és az önkormányzat védirata

[2] A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Indítványozó) 2021. február 18. napján kelt indítványával kérte, hogy a Kúria Önkormányzati Tanácsa a bíróságok szervezetéről és igazgatóságáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 24. § (1) bekezdés f) pontja, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (3) bekezdése, 139. § (1) bekezdése, 140. § (1) bekezdése, 143. §-a, valamint 146. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ör. 7. § (2) bekezdése, 7. § (3) bekezdése, 8. §-a, valamint 10. § (4) bekezdése jogszabályba ütközésének vizsgálata eredményeként azokat semmisítse meg. Kifejtette, hogy a Módosító rendelet 1. 2021. január 1-jei hatállyal úgy módosította az Ör-t, hogy annak a 7. § (2), (3) bekezdései, 10. § (3), (4) bekezdései ugyanazon helyi adó vonatkozásában súlyosítást tartalmaznak, amely ellentétes a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő enyhítések érdekében szükséges helyi intézkedésekről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2020. december 2. napjától hatályos 1. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltakkal, továbbá a Mód1. által elvégzett módosítás után az Ör. nem, vagy csak részben biztosítja a 2020. december 2. napján, azaz a Korm. rendelet hatályba lépésének napján hatályos és alkalmazandó Ör. 8. §-ban megállapított adómentességeket és kedvezményeket.

[3] Az érintett önkormányzat védiratában kifejtette, hogy a Korm. rendelet a Mód1. elfogadását és kihirdetését követően lépett hatályba és a már szabályozott helyi adó kérdésében tartalmazott rendelkezéseket, amellyel így a már szabályozott életviszonyokat változtatott meg, azaz, véleménye szerint visszamenőlegesen korlátozza a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 51. §-ából és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdéséből fakadó rendeletalkotási jogát.

Bejelentette továbbá, hogy – a koronavírus világjárvány okozta személyes és gazdasági nehézségekre tekintettel – a Mód1. visszavonásáról fog határozni.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

[4] A Kúria Önkormányzati Tanácsa hivatalból észlelte, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete az Ör. módosított rendelkezéseit az 5/2021. (III. 26.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Mód2.) – az eljárás alatt – ismételten módosította, a Mód1. hatályba lépése előtti rendelkezések szerinti tartalommal. Az Önkormányzat 2021. január 1-ei hatállyal visszaállítja az Ör. 7. § (2)-(3) bekezdéseibe és 10. § (3)-(4) bekezdéseibe foglalt adómértéket és rendelkezéseket a 2020. évi adóévnek megfelelően.

[5] Az Önkormányzati Tanács erre tekintettel nyilatkozattételre hívta fel az indítványozót arra vonatkozóan, hogy az indítványát fenntartja-e.

[6] Az indítványozó a 2021. április 29-én előterjesztett beadványában úgy nyilatkozott, hogy a Mód2. az indítványban jelzett jogsértést megszüntette, ezért az indítványát nem tartja fenn, kérte az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárás megszüntetését.

[7] A Kp. 139. §-a szerint az Önkormányzati Tanács eljárásában a normakontroll sajátosságaira figyelemmel alkalmazza a Kp. általános szabályait, így az elállásra és az eljárás megszüntetésére vonatkozó szabályokat is.

[8] A Kp. 44. §-a alapján a felperes keresetétől az alperes hozzájárulása nélkül, a tárgyalás berekesztéséig elállhat. Az elállás a tárgyalást megelőzően írásban vagy a tárgyaláson szóban is bejelenthető. Ha a bíróság nem tart tárgyalást, elállni a bíróság ítéletének meghozataláig lehet.

[9] A Kp. 81. § (1) bekezdés c) pontja értelmében, a bíróság az eljárást bármely szakaszában megszünteti, ha a felperes keresetétől elállt.

[10] A kifejtettek alapján az Önkormányzati Tanács a Kp. 139. §-a alapján alkalmazandó 81. § (1) bekezdése c) pontja alapján a jelen normakontroll eljárását megszüntette.

A döntés elvi tartalma

[10] Amennyiben az indítványozó az előterjesztett indítványát nem tartja fenn, az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárás megszüntetésének van helye.

Záró rész

[11] Az Önkormányzati Tanács a végzését a Kp. 141. § (2) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

[12] A Kp. 141. § (4) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárásban a feleket teljes költségmentesség illeti meg és saját költségeiket maguk viselik.

[13] A végzés elleni jogorvoslatot a Kp. 116. § d) pontja és a 146. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2021. május 6.

Dr. Balogh Zsolt s.k. a tanács elnöke
Dr. Kiss Árpád Lajos s.k. előadó bíró
Dr. Varga Zs. András s.k. bíró
Dr. Patyi András s.k. bíró
Dr. Dobó Viola s.k. bíró