Köf.5.005/2020/2. számú határozat

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsának
 v é g z é s e

Az ügy száma: Köf.5005/2020/2.

A tanács tagja: Dr. Patyi András a tanács elnöke, Dr. Dobó Viola előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt bíró

Az indítványozó: U. Kft.

Az indítványozó jogi képviselője: Kozeschnik és társa Ügyvédi Iroda, ügyintéző: Dr. Kozeschnik Bálint ügyvéd

Az érintett önkormányzat: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete

Az ügy tárgya: önkormányzati rendelet törvényességének vizsgálata

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 5/2011. (II.25.) számú rendelete ellen irányuló indítványt visszautasítja.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

[1] Az indítványozó 2020. február 10. napján kelt indítványt nyújtott be a Kúriához, melyben a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 5/2011. (II.25.) számú rendelet 10. § (2) bekezdés a.) pontja jogszabályba ütközésének vizsgálatát és 2014. január 1. napjára visszamenőleges hatályú megsemmisítését kérte.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

[2] A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy az indítványozó nem rendelkezik az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközése vizsgálatának indítványozására vonatkozó jogosultsággal. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 143. § (1) bekezdése szerint „(a)z önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárást törvény által feljogosított szerv indítványozhatja. A Kp. 144. §-a alapján ilyen, a törvény által feljogosított szerv a bíróság, mely indítványt terjeszthet elő, ha az előtte folyamatban lévő eljárásban önkormányzati rendelet olyan rendelkezését kell alkalmaznia, amelynek más jogszabályba ütközését észleli. Indítványozói jogosultsággal rendelkezik az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 34/A. § (1) bekezdése értelmében az alapvető jogok biztosa, ha a vizsgálata során észleli, hogy az alapvető jogokkal kapcsolatos visszásságot önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközése okozza. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 136. § (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletét ellátó megyei, fővárosi kormányhivatal is indítványozhatja az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárást.

[3] Az indítványozó a fentiekben megjelölt egyik indítványozói kategóriába sem tartozik, ezért a Kp. 139. § (1) bekezdés folytán jelen eljárásban is alkalmazandó Kp. 48. § (1) bekezdés c) pontja alapján, mely szerint a bíróság a keresetlevelet visszautasítja, ha a pert nem a jogszabályban erre feljogosított személy indítja, a Kúria Önkormányzati Tanácsa az indítványt visszautasította.

Záró rész

[4] A végzés elleni fellebbezés lehetőségét a Kp. 112. § (2) bekezdése, a felülvizsgálatot a Kp. 116. § d) pontja zárja ki.

Budapest, 2020. február 25.

Dr. Patyi András s.k. a tanács elnöke,
Dr. Dobó Viola s. k. előadó bíró,
Dr. Balogh Zsolt s.k.bíró