Köf.5.004/2023/8. számú határozat

A KÚRIA

Önkormányzati Tanácsának
végzése

Az ügy száma: Köf.5.004/2023/8.

A tanács tagja: Dr. Balogh Zsolt a tanács elnöke, előadó bíró, Dr. Kiss Árpád Lajos bíró, Dr. Patyi András bíró, Dr. Varga Eszter bíró, Dr. Varga Zs. András bíró

Az indítványozó: Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal (…..)

Az indítványozó képviselője: Dr. Lakatos Szabolcs kamarai jogtanácsos

Az érintett önkormányzat: Ramocsaháza Község Önkormányzata (….)

Az érintett önkormányzat képviselője: Dr. Teschmayer Gábor ügyvéd (…..)

Az ügy tárgya: önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálata

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Ramocsaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete települési hulladékgazdálkodásról szóló 4/2014. (V. 03.) önkormányzati rendeletének 2. számú melléklete más jogszabályba ütközésének vizsgálatára indult eljárást megszünteti.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

A végzés alapjául szolgáló tényállás

[1] A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: indítványozó) a SZ/153/00847-1/2023. számú indítvánnyal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 136. § (2) bekezdése, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 12. § (3) bekezdés b) pontja alapján indítványozta Ramocsaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete települési hulladékgazdálkodásról szóló 4/2014. (V. 03.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 2. számú mellékletének bírósági felülvizsgálatát és megsemmisítését. Az indítványozó egyúttal az Ör. 2. számú melléklete ideiglenes alkalmazási tilalmának elrendelését is kérte.

[2] A Kúria Önkormányzati Tanácsa 2023. február 28. napján kelt Köf.5.004/2023/4. számú végzésével az ideiglenes alkalmazási tilalom elrendelése iránti kérelmet elutasította.

[3] Az Önkormányzat a Kúria Önkormányzati Tanácsának felhívására 2023. március 3. napján kelt védiratában úgy nyilatkozott, hogy a 3/2023. (III. 02.) számú önkormányzati rendeletével 2023. március 2. napjával – a magasabb szintű jogszabályoknak megfelelően – módosította az Ör. 2. számú mellékletét, egyúttal kérte az indítvány elutasítását arra az esetre, ha azt az indítványozó nem vonja vissza.

[4] Az Önkormányzati Tanács felhívására az indítványozó a 2023. március 10. napján tett SZ/153/00847-5/2023. számú nyilatkozatával az indítványát visszavonta.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokai

[5] A Kp. 139. §-a alapján, az Önkormányzati Tanács eljárásában a normakontroll sajátosságaira figyelemmel alkalmazza a Kp. általános szabályait, így az eljárás megszüntetésére vonatkozó szabályokat is. A Kp. 81. § (1) bekezdés g) pontja értelmében, a bíróság az eljárást bármely szakaszában megszünteti, ha a közigazgatási szerv vagy jogorvoslati szerve a jogsérelmet a kereseti kérelemnek eleget téve orvosolta. A bíróság a Kp. 81. § (1) bekezdés c) pontja alapján ugyancsak megszünteti az eljárást – annak bármely szakaszában – ha a felperes keresetétől elállt. A Kp. 140. § (1) bekezdés értelmében az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének megállapítására irányuló eljárást indítvánnyal kell megindítani, amire a keresetlevél szabályait kell alkalmazni. A Kp. 44. §-a értelmében az indítványozó indítványától az alperes hozzájárulása nélkül, tárgyaláson kívüli eljárás esetén a Kúria ítéletének meghozataláig elállhat.

[6] Az Önkormányzati Tanács az indítványozó nyilatkozata alapján megállapította, hogy indítványát visszavonta, azaz az indítványától (a keresetétől) elállt, ezért a Kp. 139. §-a alapján alkalmazandó 81. § (1) bekezdés g) és c) pontja alapján az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének megállapítására irányuló eljárást megszüntette.

A döntés elvi tartalma

[7] Amennyiben az indítványozó az előterjesztett indítványát nem tartja fenn, az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárás megszüntetésének van helye.

Záró rész

[8] Az Önkormányzati Tanács a végzését a Kp. 141. § (2) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

[9] A Kp. 141. § (4) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárásban a feleket teljes költségmentesség illeti meg és saját költségeiket maguk viselik.

[10] A végzés elleni jogorvoslatot a Kp. 116. § d) pontja és a 146. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2023. március 28.

Dr. Balogh Zsolt s.k. a tanács elnöke előadó bíró,  
Dr. Kiss Árpád Lajos s.k. bíró,
Dr. Patyi András s.k. bíró,    
Dr. Varga Eszter s.k. bíró,    
Dr. Varga Zs. András s.k. bíró