Köf.5.003/2022/6. számú határozat

A Kúria
Önkormányzati Tanácsának

végzése

Az ügy száma: Köf.5003/2022/6.

A tanács tagja:

Dr. Patyi András a tanács elnöke
Dr. Varga Eszter előadó bíró
Dr. Balogh Zsolt bíró
Dr. Horváth Tamás bíró
Dr. Varga Zs. András bíró

Az indítványozó: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (...)

Az indítványozó képviselője: Dr. Gyurita Rita kamarai jogtanácsos

Az érintett önkormányzat: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (...)

Az érintett önkormányzat képviselője: Dr. Mester és Társai Ügyvédi Iroda Dr. Mester László ügyvéd (...)

Az ügy tárgya: önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálata

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I.25.) számú önkormányzati rendelete más jogszabályba ütközésének vizsgálatára indult eljárást megszünteti.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

[1] Az indítványozó Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132. § (3) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva felülvizsgálta Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: GYÉSZ) és a mellékletét képező SZT „1.3.C.1. Sajátos jogintézmények – tilalmak területe” című tervlapját (a továbbiakban: Tervlap). A törvényességi felügyeleti eljárás során az indítványozó megállapította, hogy a GYÉSZ 117. §-a és a Tervlap jogszabálysértő.

[2] Az indítványozó a fentiek okán törvényességi felhívással élt, melyben foglaltaknak az érintett önkormányzat – a jogszabálysértés megszüntetésére adott határidőn belül – nem tett eleget.

Az indítvány és az önkormányzat nyilatkozata

[3] Az indítványozó a 2022. január 28. napján kelt beadványában a Kúria Önkormányzati Tanácsának (a továbbiakban: Önkormányzati Tanács) eljárását kezdeményezte és indítványozta, hogy az Önkormányzati Tanács állapítsa meg, hogy a GYÉSZ 117. §-a és a Tervlap jogszabálysértő annak okán, hogy azok az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 20. § (2a) bekezdését sértik, továbbá a párhuzamos jogalkotás tilalmába ütköznek, és kérte a GYÉSZ 117. § és a Tervlap megsemmisítését.

[4] Az érintett önkormányzat 2022. február 16. napján úgy nyilatkozott, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendeletével a GYÉSZ 117. §-át és a Tervlapot hatályon kívül helyezte.

[5] Az Önkormányzati Tanács 4. számú felhívására, az indítványozó 2022. február 21. napján úgy nyilatkozott, hogy az érintett önkormányzat a jogsérelmet orvosolta, melyre tekintettel az indítványát nem tartja fenn és kéri az eljárás megszüntetését.

Az Önkormányzati Tanács döntésének indokolása

[6] A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 139. §-a alapján, az Önkormányzati Tanács eljárásában a normakontroll sajátosságaira figyelemmel alkalmazza a Kp. általános szabályait, így az eljárás megszüntetésére vonatkozó szabályokat is.

[7] A Kp. 81. § (1) bekezdés g) pontja értelmében, a bíróság az eljárást bármely szakaszában megszünteti, ha a közigazgatási szerv vagy jogorvoslati szerve a jogsérelmet a kereseti kérelemnek eleget téve orvosolta.

[8] Az Önkormányzati Tanács az indítványozó nyilatkozata alapján megállapította, hogy az érintett önkormányzat az Ör. indítvánnyal érintett rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésével az indítványban foglaltaknak eleget tett, ezért a Kp. 139. §-a alapján alkalmazandó 81. § (1) bekezdése g) pontja alapján a normakontroll eljárást megszüntette.

Záró rész

[9] Az Önkormányzati Tanács a végzését a Kp. 141. § (2) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

[10] A Kp. 141. § (4) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárásban a feleket teljes költségmentesség illeti meg és saját költségeiket maguk viselik.

[11] A végzés elleni jogorvoslatot a Kp. 116. § d) pontja és a 146. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2022. március 1.

Dr. Patyi András s.k. a tanács elnöke,
Dr. Varga Eszter s.k. előadó bíró,

Dr. Balogh Zsolt s.k. bíró,
Dr. Horváth Tamás s.k. bíró,
Dr. Varga Zs. András s.k. bíró