Köf.5.003/2019/4. számú határozat

A Kúria
Önkormányzati Tanácsa
határozata

Az ügy száma: Köf.5003/2019/4.

A tanács tagja: Dr. Patyi András a tanács elnöke, Dr. Dobó Viola előadó bíró,
                        Dr. Horváth Tamás bíró

Az indítványozó:    Pest Megyei Kormányhivatala
                              (1052 Budapest, Városház u. 7.)

Az érintett önkormányzat: Budakeszi Város Önkormányzat
                                          (2092 Budakeszi, Fő u.179.)

Az ügy tárgya: önkormányzati rendelet törvényességének vizsgálata

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Budakeszi Város Önkormányzat képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzat szerinti Mv2 jelű korlátozott funkciójú mezőgazdasági területre vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 26/2018. (IX. 27.) számú önkormányzati rendelete felülvizsgálatára és jogszabály-ellenességének megállapítására irányuló eljárást megszünteti.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

[1] A Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt feladat,- és hatáskörében eljárva vizsgálta Budakeszi Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének a Budakeszi 081/11. helyrajzi számú, Má-v2 jelű övezet területére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 9/2017. (V. 9.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör1.) jogszerűségét. A Kormányhivatal 2017. június 27-én a Mötv. 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján törvényességi felhívásban – anyagi jogi és eljárásjogi jogszabálysértéseket kifogásolva – kezdeményezte a rendelet felülvizsgálatát.

[2] A törvényességi felhívás alapján a képviselő-testület az Ör1-et a Helyi Építési Szabályzat szerinti Má-v2 jelű övezet területére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 14/2017. (VII. 7.) számú rendeletével (a továbbiakban: Ör2.) hatályon kívül helyezte, egyidejűleg továbbra is változtatási tilalmat állapított meg a HÉSZ szerinti Má-v2 jelű övezetre.

[3] A képviselő-testület 2018. szeptember 27-i ülésén az Ör2-t hatályon kívül helyezte és megalkotta a Helyi Építési Szabályzat szerinti Mv2 jelű korlátozott funkciójú mezőgazdasági területre vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 26/2018. (IX. 27.) számú önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Ör3.) Az Ör3. 2. §-a értelmében a változtatási tilalom a rendelet hatályba lépésétől számított legfeljebb három évig áll fenn. E rendelkezés szerint a változtatási tilalom nem a tilalmat az első alkalommal megállapító Ör1. hatályba lépéstől (2017. május 9.), hanem az Ör3. hatályosulásától (218. szeptember 27.) számított három év eltelte után szűnik meg.

[4] A változtatási tilalom összességében elrendelhető három éves időtartamának jogszabályellenes meghosszabbítása miatt a Kormányhivatal törvényességi felhívással élt, melyet a képviselő-testület az 508/2018. (XII. 20.) számú határozattal elutasított.


Az indítvány és az Önkormányzat védirata

[5] Mivel a törvényességi felhívás eredménytelennek bizonyult a Kormányhivatal a Mötv. 136. § (2) bekezdésében foglalt lehetőségével élve a Kúriához fordult, kezdeményezte az Ör3. törvényességi vizsgálatát és megsemmisítését.

[6] A Kormányhivatal álláspontja szerint az Ör. ellentétes az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 21 § (1) bekezdésével, mely szerint a helyi építési szabályzat készítésének időszakára azok hatálybalépéséig, de legfeljebb három évig az érintett területre a települési önkormányzat rendelettel változtatási tilalmat írhat elő.

[7] A Kormányhivatal megítélése szerint az Étv.-ben meghatározott változtatási tilalom fenntarthatósága időtartamának meghosszabbítását a jogi rendelkezések nem teszik lehetővé. A három éves időtartam nem hosszabbodik meg akkor sem, ha a rendelet esetleges hatályon kívül helyezését követően ugyanazon területre ismételten tilalmat rendeltek el. Ezt az álláspontot képviselte az Alkotmánybíróság a 152/B/2001. számú határozatában.

[8] A törvényességi felhívás elutasításának indokolásban a polgármester arra hivatkozott, hogy az Ör2-vel elrendelt változtatási tilalom az Má-v2 jelű övezetre vonatkozott, ilyen övezet a HÉSZ alapján azonban nem létezik. Az Ör3. az Mv2 jelű övezetre rendelt el változtatási tilalmat, mely övezetre nézve az Ör3. hatályba lépéséig nem állt fenn tilalom.

[9] A Kormányhivatal álláspontja szerint a tilalom „érintettje, címzettje” mindhárom önkormányzati rendelet esetében – annak ellenére, hogy a HÉSZ Má-v2 övezet megjelölést valóban nem tartalmaz- ugyanaz a földrajzi terület. Az Ör2-höz készített előterjesztésben foglaltak szerint az Má-v2 övezet a „Budaörsi kopárok területén, kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület részét képezi, Natura 2000 közösségi védelem alatt áll, a Budai Tájvédelmi Körzetben található”. A HÉSZ 1. számú melléklete 3.1. táblázatában foglaltak értelmében a Natura 2000 védelem kizárólag két korlátozott funkciójú Mv1 és Mv2 jelölésű ingatlanra terjed ki, a változtatási tilalom tárgya tehát ezen két területre szűkíthető el. Az Ör2-höz készült hatásvizsgálat szerint a védett területek még beépítetlen területei közül csak az Má-v2 övezet engedélyez 3%-os beépíthetőséget, minden más területe 0-0,1 % között van a beépíthetőség.

[10] Mindezekből következően a Kormányhivatal arra a következtetésre jutott, hogy az Ör2-ben elírás történt, az Má-v2 jelű övezet azonos az Mv2 jelű övezettel. A változtatási tilalom tehát mindhárom rendeletben (Ör1., Ör2. és Ör3.) azonos területre vonatkozik, márpedig ebben az esetben az Étv. 21. §-ában rögzített három éves időkorlát nem léphető túl.

[11] A Kúria Önkormányzati Tanácsa a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 140. § (1) bekezdése alapján a 42.§ (1) bekezdése értelmében hívta fel az érintett önkormányzatot az indítványra vonatkozó nyilatkozata előterjesztésére.

[12] Az önkormányzat védiratot nem terjesztett elő.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

[13] A Kp. 140. § (1) bekezdése alapján, a 139. § (1) bekezdése folytán alkalmazandó, 81. § (1) bekezdés g) pontja szerint a bíróság az eljárást megszünteti, ha a közigazgatási szerv a jogsérelmet – az indítványnak eleget téve – orvosolta.

[14] Az Önkormányzat az indítványnak megfelelően, 2019. febr. 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén az Ör3.-at hatályon kívül helyezte. Ezért a Kúria Önkormányzati Tanácsa az Ör. egyes rendelkezéseinek felülvizsgálatára és jogszabály-ellenességének megállapítására irányuló eljárását megszünteti.

Záró rész

[15] A Kúria az indítványt a Kp. 141. § (2) bekezdése szerint tárgyaláson kívül bírálta el.

[16] A Kp. 141. § (4) bekezdése szerint önkormányzati rendelet törvényességének vizsgálatára irányuló eljárásban a feleket teljes költségmentesség illeti meg és saját költségüket maguk viselik.

[17] A határozat elleni jogorvoslatot a Kp. 116. § d) pontja és a 146. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2019. április 23.

Dr. Patyi András s.k. a tanács elnöke,
Dr. Dobó Viola s.k. előadó bíró,
Dr. Horváth Tamás s.k. bíró