Kvk.IV.37.435/2015/4. számú határozat

KÚRIA

Knk.IV.37.435/2015/4.szám

A Kúria a Bodor Ügyvédi Iroda által képviselt  szervezőnek, a Nemzeti Választási Bizottság aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítése kapcsán meghozott 78/2015. számú határozatának felülvizsgálata tárgyában, nemperes eljárásban, meghozta az alábbi

V é g z é s t:

A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 78/2015. számú határozatát helybenhagyja.

Kötelezi a szervezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 10.000 (tízezer) forint eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

1. A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) a 78/2015. számú határozatában megtagadta a szervező által 2015. április 1-jén benyújtott aláírásgyűjtő ív hitelesítését, amelyen a következő kérdés szerepelt:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Alaptörvény biztosítsa a vasárnapi pihenőnaphoz való jogot?”

2. Az NVB a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (továbbiakban Nsztv.) 11. §-ára alapítottan vizsgálta a kérdés hitelesíthetőségét. Indokolásában megállapította, hogy a kérdés hitelesítése az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés a) pontjába, valamint az Nsztv. 9. § (1) bekezdésébe ütközik tekintettel arra, hogy az Alaptörvény XVII. cikk (4) bekezdése tartalmazza a pihenőnaphoz való jogot. Ugyanakkor a pihenőídővel összefüggő részletszabályokat a munkajogi tárgykörbe tartozó jogszabályok rendezik, egyebek mellett a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 105. §-a.

Az NVB megállapította, hogy a hitelesíteni kért kérdés alapján tartott érvényes és eredményes népszavazás az Alaptörvény módosítását tenné szükségessé, amely azonban az Alaptörvény fentiek szerinti rendelkezése értelmében tilalmazott népszavazás útján. A népszavazás Országgyűlésre kötelező jellege ellentmondásba kerülne az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés a) pontjában foglalt tilalommal.

3. A szervező felülvizsgálati kérelmet nyújtott be az NVB határozatával szemben, amelyben a határozat Nsztv. 30. § (1) bekezdésén alapuló megváltoztatását és a kérdés hitelesítését kérte. Állította, hogy az NVB határozata a az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés a) pontjába, az Nsztv. 11. §-ába, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 46. § da) és dc) pontjaiba ütközően törvénysértő.
A felülvizsgálati kérelemben foglaltak értelmében a kérdés alapján tartandó érvényes és eredményes népszavazás nem jelentené automatikusan az Alaptörvény XVII. cikk (4) bekezdésének a módosítását. Érvelése szerint a vasárnapi pihenőnaphoz való jog alapjait az Alaptörvény XVII. cikk (4) bekezdése jelenleg is biztosítja, az Országgyűlés feladata a törvényi szintű szabályok megfelelő módosítását tenné csupán szükségessé.

II.

A felülvizsgálati kérelem nem megalapozott.

1. A Kúria az NVB határozatát az Nsztv. 30. § (1) bekezdése – figyelemmel az Nsztv. 11. §-ára is - szerinti hatáskörében eljárva, nemperes eljárásban, az Alaptörvény védelme érdekében, elsődlegesen a felülvizsgálati kérelemben foglaltakra tekintettel vizsgálja felül.

2. A Kúria rögzíti, hogy az NVB határozatában foglalt döntéssel és annak indokaival mindenben egyetért. Az NVB indokolását a felülvizsgálati kérelemre tekintettel az alábbiakkal egészíti ki:
Az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés a) pontja értelmében „[n]em lehet országos népszavazást tartani az Alaptörvény módosítására irányuló kérdésről”. Az Alaptörvény XVII. cikk (4) bekezdése szerint „[m]inden munkavállalónak joga van a napi és heti pihenőidőhöz, valamint az éves fizetett szabadsághoz”.

3. Az Alaptörvény meghatározott körben alapjogként ismeri el - szabályozási körébe vonta – a munkavállalók pihenőidőhöz való jogát. A XVII. cikk (4) bekezdésének további bővítése, azaz a jelenleg alanyi jogi környezet bármely elemének alaptörvényi szinten történő megjelenítése az Alaptörvény módosítását tenné szükségessé. A hitelesíteni kért kérdés kifejezetten erre irányul: a vasárnapra eső pihenőnapot kívánja népszavazás útján az Alaptörvényben rögzíteni. Ezért nem osztotta a Kúria a szervező azon álláspontját, amely szerint a kérdésben tartott eredményes és érvényes népszavazás pusztán törvényi szabály módosítását tenné szükségessé.
A Kúria megállapította, hogy az NVB az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés a) pontjába ütköző kérdés hitelesítését az Nsztv. 11. §-ára hivatkozással jogszerűen tagadta meg. 

4. Helyesen utalt az NVB határozatában arra is, hogy a törvényi szabályozás szintjén a vasárnapi pihenőnap kérdése rendezett. Ezért a kérdés hitelesítésére a választói egyértelműség Nsztv. 9. § (1) bekezdése alapján sem volt lehetőség.

A kifejtettek értelmében a Kúria az NVB határozatát jogszerűnek ítélte, ezért azt az Nsztv. 30. § (1) bekezdése alapján helybenhagyta.

5. Az illetékről a Kúria az illetékekről szóló – módosított – 1990. évi XCIII. törvény 43. § (7) bekezdése megfelelő alkalmazásával határozott.

6. A Kúria az NVB kérdés hitelesítését megtagadó határozatát helybenhagyta, ezért határozatáról az Nsztv. 30. § (4) bekezdése értelmében – határidőben - közleményt tesz közzé a Magyar Közlönyben.

A jogorvoslatot az Nsztv. 30.§ (1) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2015. június 30.

Dr. Kozma György a tanács elnöke,

Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó  előadó bíró,

Dr. Balogh Zsolt bíró