Knk.VII.38.104/2017/2. számú határozat

A Kúria
mint felülvizsgálati bíróság
végzése

Az ügy száma:     Knk.VII.38.104/2017/2.

A tanács tagjai:     Dr. Tóth Kincső tanácselnök
                             Dr. Rothermel Erika előadó bíró
                             Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet bíró

A kérelmező:     Dr. Czirmes György ügyvéd
                            (cím)

A kérelmezett:     Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház u. 9-11.)

Az ügy tárgya:     népszavazási ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: kérelmező

A felülvizsgálni kért jogerős határozat: Fővárosi Választási Bizottság 39/2017. (XII. 14.) FVB határozata

Rendelkező rész

A Kúria a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 1.000.- (egyezer) forint eljárási illetéket.

E végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] A Fővárosi Választási Bizottság (a továbbiakban: FVB) Dr. Czirmes György ügyvéd foglalkozású magánszemély (a továbbiakban: kérelmező) által benyújtott fővárosi szintű helyi népszavazási kezdeményezés ügyében 39/2017. (XII. 14.) számú határozatával döntött. Az FVB az „Akarja-e, hogy Budapest III. kerületében a Nánási-Királyok útján már kb. 70 éve meglévő árvízvédelmi gát megerősítése helyett a Római Dunaparton a parti sávban több tíz milliárd forintért mobil gátrendszert építsenek?” kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív hitelesítését jelzett számú határozatával megtagadta.

[2] Az FVB megállapította, hogy a népszavazási kérdés nem felel meg a népszavazási kérdéssel szemben támasztott, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Nsztv.) 39. § (1) bekezdése szerinti népszavazási eljárásban alkalmazandó egyértelműség követelményének, valamint az az Nsztv. 38. § (1) bekezdésében foglalt benyújtásra vonatkozó moratóriumba ütközik. Erre tekintettel az FVB az Nsztv. 41. §-ában fogalt hatáskörében eljárva a kérdés hitelesítését megtagadta.

A felülvizsgálati kérelem

[3] A kérelmező felülvizsgálati kérelmében az FVB határozatának megváltoztatását kérte annak érdekében, hogy a benyújtott kérdés hitelesítésre kerülhessen.

[4] A kérelmező álláspontja szerint a népszavazási kérdés hitelesítését az FVB alaptörvény-ellenesen tagadta meg, a hitelesíteni kívánt kérdés megfelel az egyértelműség követelményének, és nem ütközik a benyújtásra vonatkozó moratóriumba.

A Kúria döntése és jogi indokai

[5] Az Nsztv. 1. § (1) bekezdése szerint az e törvény hatálya alá tartozó eljárásokra a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) Általános részét – az e törvényben foglalt eltérésekkel – alkalmazni kell.

[6] A Ve. 224. § (3) bekezdés b) pontja szerint a felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a kérelem benyújtójának lakcímét és – ha a lakcímétől eltér – postai értesítési címét. A Ve. 224. § (3) bekezdés c) pontja szerint a felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell továbbá a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját.

[7] A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat. A Kúria megállapította, hogy a felülvizsgálati kérelem nem tartalmazta a kérelmező személyi azonosítóját, és lakcímét, utóbbi kizárólag a felülvizsgálati kérelmet tartalmazó borítékról volt megállapítható.

[8] Erre tekintettel a Kúria a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

[9] A Kúria a közigazgatási nemperes eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (7) bekezdés és 58. § (1) bekezdés f) pontja alapján állapította meg és ennek alapján számított mérsékelt eljárási illeték viselésére a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 13. § (2) bekezdése alapján kötelezte a kérelmezőt.

Budapest, 2018. január 23. napján

Dr. Tóth Kincső s.k. tanácselnök,
Dr. Rothermel Erika s.k. előadó bíró,
Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet s.k. bíró