Knk.VII.38.103/2017/2. számú határozat

A Kúria
mint felülvizsgálati bíróság
végzése

Az ügy száma:     Knk.VII.38.103/2017/2.

A tanács tagjai:     Dr. Tóth Kincső tanácselnök
                             Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet előadó bíró
                             Dr. Rothermel Erika bíró

A kérelmező:     Magyar Liberális Párt - Liberálisok
                            (cím)

A kérelmező képviselője: Dr. Boglutz István ügyvéd
                                           (cím)

A kérelmezett:     Nemzeti Választási Bizottság (1054 Budapest, Alkotmány utca 3.)

Az ügy tárgya:     népszavazási ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: kérelmező

A felülvizsgálni kért jogerős határozat: Nemzeti Választási Bizottság 145/2017. NVB határozata

 

Rendelkező rész

A Kúria a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Az 1.000 (egyezer) forint mérsékelt felülvizsgálati eljárási illetéket az állam viseli.

E végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) ..., a Magyar Liberális Párt – Liberálisok elnöke, mint törvényes képviselő (a továbbiakban: kérelmező) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés ügyében 145/2017. számú határozatával döntött. Az NVB az „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon büntetőjogi értelemben a kannabisz fogyasztása ne minősüljön bűncselekménynek?” kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív hitelesítését jelzett számú határozatával megtagadta.

[2] Az NVB megállapította, hogy a népszavazási kérdés az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés d) pontjában foglalt tiltott tárgykörbe ütközik, valamint nem felel meg a kérdéssel szemben támasztott, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Nsztv.) 9.§ (1) bekezdése szerinti népszavazási eljárásban alkalmazandó egyértelműség követelményének. Erre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság az Nsztv. 11. §-ában fogalt hatáskörében eljárva a kérdés hitelesítését megtagadta.

A felülvizsgálati kérelem

[3] A kérelmező felülvizsgálati kérelmében az NVB határozatának megváltoztatását kérte annak érdekében, hogy a benyújtott kérdés hitelesítésre kerülhessen.

[4] A kérelmező álláspontja szerint a hitelesíteni kívánt kérdés nem ütközik tiltott tárgykörbe és megfelel az egyértelműség követelményének.

A Kúria döntése és jogi indokai

[5]  Az Nsztv. 1. § (1) bekezdése szerint az e törvény hatálya alá tartozó eljárásokra a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) Általános részét – az e törvényben foglalt eltérésekkel – alkalmazni kell.

[6] A Ve. 224. § (3) bekezdés c) pontja szerint a felülvizsgálati kérelemnek szervezet esetében tartalmaznia kell a szervezet bírósági nyilvántartásba-vételi számát, melyet a felülvizsgálati kérelem nem tartalmazott.

[7] A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.

[8] Erre tekintettel a Kúria a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

[9] A Kúria az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény továbbiakban: Itv.) 5. § (1) bekezdés d) pontjára tekintettel és a 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 14.§-a alapján rendelkezett az eljárási illeték viseléséről, melynek mértékét az Itv. 43. § (7) bekezdés és 58. § (1) bekezdés f) pontja alapján állapította meg.

[10] A Kúria végzése elleni további jogorvoslatot az Nsztv. 30.§ (1) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2018. január 23. napján

Dr. Tóth Kincső s.k. tanácselnök,
Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet s.k. előadó bíró,
Dr. Rothermel Erika s.k. bíró