Knk.VII.37.928/2018/2. számú határozat

A Kúria
mint felülvizsgálati bíróság
végzése

Az ügy száma:    Knk.VII.37.928/2018/2.

A tanács tagjai:    Dr. Kalas Tibor a tanács elnöke
                            Dr. Tóth Kincső előadó bíró
                            Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet bíró

A kérelmező:    (név)
                         (cím)

Az ügy tárgya:    népszavazási ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél:    kérelmező

A felülvizsgálni kért jogerős határozat:    Fővárosi Választási Bizottság
                                                                 17/2018. (VIII. 13.) FVB határozata

Rendelkező rész

A Kúria a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 1.000 (ezer) forint mérsékelt eljárási illetéket.

E végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

 

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] A Fővárosi Választási Bizottság (a továbbiakban: FVB) M.L. magánszemély által benyújtott fővárosi szintű helyi népszavazási kezdeményezés ügyében 17/2018. (VIII. 13.) számú határozatával döntött. Az FVB az „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Csillaghegyi öblözet római-parti szakaszának árvízvédelmét szolgáló árvízvédelmi létesítmény a Nánási út – Királyok útja nyomvonalon valósuljon meg?” kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ívet jelzett számú határozatával hitelesítette.

[2] Az FVB megállapította, hogy a népszavazási kérdés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23. § (4) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe tartozik, nem ütközik a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Nsztv.) 32. § (2) bekezdésében meghatározott, tiltott népszavazási tárgykörök egyikébe sem, továbbá megfelel a népszavazási kérdéssel szemben támasztott, az Nsztv. 39. §-a szerinti népszavazási eljárásban alkalmazandó egyértelműség követelményének. Erre tekintettel az FVB az Nsztv. 41. §-ában fogalt hatáskörében eljárva a kérdést hitelesítette.

A felülvizsgálati kérelem

[3] A kérelmező felülvizsgálati kérelmében az FVB határozatának megváltoztatását kérte annak érdekében, hogy a benyújtott kérdés ne kerüljön hitelesítésre.

[4] A kérelmező álláspontja szerint a népszavazási kérdést az FVB jogszabálysértően hitelesítette, mivel az nem felel meg az egyértelműség követelményének.

A Kúria döntése és jogi indokai

[5] Az Nsztv. 1. § (1) bekezdése szerint az e törvény hatálya alá tartozó eljárásokra a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) Általános részét – az e törvényben foglalt eltérésekkel – alkalmazni kell.

[6] A Ve. 224. § (5) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

[7] A kérelmező által benyújtott felülvizsgálati kérelem e törvényi feltételnek nem felelt meg. A felülvizsgálati kérelmet ügyvédi képviselő nélkül nyújtotta be és nem utalt rá, továbbá nem is igazolta, hogy jogi szakvizsgával rendelkezne.

[8] A Ve. 231. § (2) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a 224. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be.

[9] Erre tekintettel a Kúria a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

Záró rész

[10] A Kúria a felülvizsgálati kérelmet előterjesztő kérelmezőt az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (5) bekezdése, 58. § (1) bekezdés b) pontja, és az 58. § (5) bekezdése alapján kötelezte a mérsékelt illeték megfizetésére.

[11] A Kúria végzése elleni további jogorvoslatot az Nsztv. 61. § (3) bekezdése alapján alkalmazandó 57. § (3) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2018. szeptember 18.

Dr. Kalas Tibor s.k. a tanács elnöke,
Dr. Tóth Kincső s.k. előadó bíró,
Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet s.k. bíró