Knk.VII.37.718/2017/2. számú határozat

A Kúria
mint felülvizsgálati bíróság
végzése

Az ügy száma:     Knk.VII.37.718/2017/2.

A tanács tagjai:     Dr. Tóth Kincső tanácselnök
                                Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet előadó bíró
                                Dr. Rothermel Erika bíró

A kérelmező:     Civil Mozgalom egyesület
                            (cím)

A kérelmező képviselője: Dr. Resán Gergely ügyvéd
                                           (cím)

A kérelmezett:     Nemzeti Választási Bizottság (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.)

Az ügy tárgya:     népszavazási ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: kérelmező

A felülvizsgálni kért jogerős határozat: Nemzeti Választási Bizottság 96/2017. NVB határozata

Rendelkező rész

A Kúria a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A felülvizsgálati eljárási illetéket az állam viseli.

E végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) ..., a Civil Mozgalom egyesület elnöke, mint törvényes képviselő (a továbbiakban: kérelmező) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés ügyében 96/2017. számú határozatával döntött. Az NVB az „Egyetért-e Ön azzal, hogy a pártok ne kapjanak állami támogatást az országgyűlési képviselők választásán kampánytevékenységre?” kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív hitelesítését jelzett számú határozatával megtagadta.

[2] Az NVB megállapította, hogy a népszavazási kérdés az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés c) pontjában foglalt tiltott tárgykörbe ütközik, valamint nem felel meg a kérdéssel szemben támasztott, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Nsztv.) 9.§ (1) bekezdése szerinti népszavazási eljárásban alkalmazandó egyértelműség követelményének. Erre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság az Nsztv. 11. §-ában fogalt hatáskörében eljárva a kérdés hitelesítését megtagadta.

A felülvizsgálati kérelem

[3] A kérelmező felülvizsgálati kérelmében az NVB határozatának megváltoztatását kérte annak érdekében, hogy a benyújtott kérdés hitelesítésre kerülhessen.

[4] A kérelmező álláspontja szerint a hitelesíteni kívánt kérdés nem ütközik tiltott tárgykörbe és megfelel az egyértelműség követelményének.

A Kúria döntése és jogi indokai

[5]  Az Nsztv. 1. § (1) bekezdése szerint az e törvény hatálya alá tartozó eljárásokra a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) Általános részét – az e törvényben foglalt eltérésekkel – alkalmazni kell.

[6] A Ve. 224. § (3) bekezdés b) pontja szerint a felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a kérelem benyújtójának székhelyét. A Ve. 224. § (3) bekezdés c) pontja szerint a felülvizsgálati kérelemnek szervezet esetében tartalmaznia kell a szervezet bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

[7] A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.

[8] Erre tekintettel a Kúria a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

[9] A Kúria az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdés d) pontja alapján rendelkezett az eljárási illeték viseléséről.

[10] A Kúria végzése elleni további jogorvoslatot az Nsztv. 30.§ (1) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2017. november 21. napján

Dr. Tóth Kincső s.k. tanácselnök,
Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet s.k. előadó bíró,
Dr. Rothermel Erika s.k. bíró