Knk.IV.39.072/2023/2. számú határozat

A Kúria

mint felülvizsgálati bíróság

végzése

Az ügy száma: Knk.IV.39.072/2023/2.

A tanács tagjai:

Dr. Patyi András a tanács elnöke
Dr. Kiss Árpád Lajos előadó bíró
Dr. Balogh Zsolt bíró

A kérelmező:   (…)

(...)

A kérelmező képviselője:  Dr. Szép Attila Gábor ügyvéd 

(...)

A kérelmezett: Nádasdladányi Helyi Választási Bizottság 

(...)

Az ügy tárgya:  helyi népszavazás kezdeményezése tárgyában meghozott határozat bírósági felülvizsgálata 

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: kérelmező

A felülvizsgálni kért jogerős határozat:  Székesfehérvári Törvényszék 1.Pk.50.150/2023/6. számú végzésével kijavított 1.Pk.50.150/2023/5. számú végzése

Rendelkező rész

A Kúria a felülvizsgálati kérelmet visszautasítja.

A végzés ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A felülvizsgálati kérelem alapjául szolgáló tényállás

[1] A kérelmező a helyi választási bizottságnál (a továbbiakban: a kérelmezett) a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 36. § (1) bekezdése alapján kérte az „EGYETÉRT-E ÖN AZZAL, HOGY NÁDASLADÁNY KÖZSÉG BELTERÜLETÉN ÉS KÜLTERÜLETÉN TÁVKÖZLÉSI ANTENNATORONY ÉPÜLHESSEN?” helyi népszavazásra javasolt kérdés hitelesítését, melyet a kérelmezett az 1/2023. (III. 07.) HVB számú határozatával megtagadott.

A felülvizsgálni kért jogerős határozat

[2] A kérelmező a határozattal szemben felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő a Székesfehérvári Törvényszéknél, melyben annak hatáskörét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 12. § (1) bekezdésére, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdés e) pontjára és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvénynek „A közigazgatási kollégiummal működő törvényszékek illetékességi területe közigazgatási jogvitákban” című 4. sz. mellékletére alapította.

[3] A Székesfehérvári Törvényszék „mint másodfokú bíróság” az ügyben eljárt, és az 1.Pk.50.150/2023/6. számú végzésével kijavított 1.Pk.50.150/2023/5. számú végzésével a kérelmezett határozatát helybenhagyta.

A felülvizsgálati kérelem

[4] A kérelmező jogi képviselője útján a Kp. 118. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában foglalt befogadási okra is hivatkozással felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő az elsőfokú bíróság végzésével szemben, kifejtve, hogy az ellentétes az Nsztv. 39. § és 40. § rendelkezéseivel.

A Kúria döntése és jogi indokai

[5] A Kúria megállapította, hogy a felülvizsgálati kérelem érdemi vizsgálatára – az alábbiak szerint – nem kerülhetett sor.

[6] Az Nsztv. 57. § (1) bekezdése szerint a helyi választási bizottságnak a kérdés hitelesítésével kapcsolatos döntése elleni felülvizsgálati kérelmet – „a törvényszékhez címezve” – kell benyújtani. Az Nsztv. 57. § (3) bekezdése értelmében a törvényszék a helyi választási bizottság határozatát helybenhagyja, vagy azt megváltoztatja; döntése ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

[7] A fentiekre figyelemmel a Kúria a felülvizsgálati kérelmet a Kp. 115. § (2) bekezdése folytán alkalmazandó Kp. 102. § (1) bekezdés b) pontja és 117. § (2) bekezdése alapján visszautasította. A Kúria megjegyzi, hogy helyi népszavazási ügyekben is a közigazgatási kollégiummal rendelkező törvényszékek jogosultak eljárni az Nsztv. a Ve. és a Kp. szabályai együttes értelmezése alapján.  A választási jogviták, ideértve a Ve. szabályainak alkalmazásával lefolytatott népszavazási kérdéshitelesítési ügyekben hozott döntésekkel kapcsolatos jogvitákat is, jellegüket tekintve nem a Kp. 4. § alapján az általános szabályok szerint folyó közigazgatási jogviták, hanem a Kp. 5. §-a szerinti sajátos közigazgatási per alapját képezhetik. Esetükben az Nsztv. 1. § (1) bekezdése értelmében a Ve. Általános részét, ezen belül a Ve. 228. § (2) bekezdése alapján a Kp. szabályait kell megfelelő eltérésekkel alkalmazni.

A döntés elvi tartalma

[8] A törvényszék helyi választási bizottság helyi népszavazási kérdés hitelesítésével kapcsolatos döntése elleni felülvizsgálati kérelmet elbíráló határozatával szemben nincs helye további felülvizsgálatnak.

Záró rész

[9] A Kúria a felülvizsgálati kérelem visszautasításáról a Kp. 117. § (2) bekezdése értelmében tárgyaláson kívül, az Nsztv. 1. § (1) bekezdése folytán alkalmazandó a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 229. § (2) bekezdése alapján három hivatásos bíróból álló tanácsban határozott.

[10] Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 57. § (1) bekezdés a) pontja alapján illetékmentes.

[11] A végzés ellen a felülvizsgálat lehetőségét a Kp. 116. § d) pontja, míg a fellebbezést a Kp. 112. § (2) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2023. július 11.

Dr. Patyi András s.k. a tanács elnöke
Dr. Kiss Árpád Lajos s.k. előadó bíró
Dr. Balogh Zsolt s.k. bíró