Knk.IV.38.204/2016/2. számú határozat

A KÚRIA
végzése

Az ügy száma: Knk.IV.38.204/2016/2.

A tanács tagja: dr. Kozma György a tanács elnöke; dr. Balogh Zsolt előadó bíró,
          dr. Kalas Tibor bíró

Kérelmező: dr. Sz. S. É.

Kérelmezett: Fővárosi Választási Bizottság
                     (Budapest, V. kerület Városház utca 9–11.)

Az ügy tárgya: A Fővárosi Választási Bizottság 3/2016. (XII.7.) FVB számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 1.000 (egyezer) forint eljárási illetéket.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az ügy alapjául szolgáló tényállás

[1] A népszavazási kezdeményezés Szervezője 2016. december 2-án személyesen eljárva aláírásgyűjtő ívet nyújtott be a Fővárosi Választási Bizottsághoz a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 36. § (1) bekezdése szerinti hitelesítés céljából.

Az aláírásgyűjtő íven az alábbi kérdés szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata vonja vissza a 2024. évi  nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésére irányuló pályázatát?”

[2] A Fővárosi Választási Bizottság a 3/2016. (XII.7.) FVB számú határozatával a kérdést hitelesítette. A Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy az Olimpiai játékokra való jelentkezés és annak visszavonása a Fővárosi Önkormányzat feladat-és hatáskörébe tartozik, a Fővárosi Választási Bizottság szerint a feltenni szándékozott kérdés nem ütközik tiltott tárgykörbe, s megfelel az egyértelműség követelményének is.

A felülvizsgálati kérelem

[3] A kérelmező a jogorvoslati határidőn belül bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriára a 3/2016. (XII.7.) FVB számú határozattal szemben. A kérelmező álláspontja szerint a Fővárosi Választási Bizottság által hitelesített kérdés a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvénybe ütközik.

A döntés indokolása

[4] A Kúria megvizsgálta a felülvizsgálati kérelmet, hogy az megfelel-e az Nsztv.-ben a bírósági felülvizsgálatra előírt követelményeknek.

[5] Az Nsztv. 1. § (1)  bekezdése szerint az e törvény hatálya alá tartozó eljárásokra a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) Általános részét – az e törvényben foglalt eltérésekkel – alkalmazni kell. A Ve. 224. § (5) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

[6] A Kúriához beérkezett iratok szerint a kérelmező – a 3/2016. (XII.7.) FVB számú határozat rendelkező részébe foglalt, erre vonatkozó felhívás ellenére – sem ügyvédi képviseletet nem igazolt, sem szakvizsga-bizonyítvány másolatot nem csatolt kérelméhez, így a kérelem a Ve. 224. § (5) bekezdésébe foglalt feltételnek nem felel meg.

[7] A Ve. 231. § (2) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a 224. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be.

[8] A fentiekre tekintettel a Kúria a kérelmező felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

Záró rész

[9] A Kúria a közigazgatási nemperes eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (7) bekezdés és 58. § (1) bekezdés f) pontja alapján állapította meg és ennek alapján számított mérsékelt eljárási illeték viselésére a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 13. § (2) bekezdése alapján kötelezte a kérelmezőt.

[10] A jogorvoslatot az Nsztv. 30.§ (1) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2017. január 10.

dr. Kozma György sk. a tanács elnöke;
dr. Balogh Zsolt sk. előadó bíró,
dr. Kalas Tibor sk. bíró