Knk.IV.38.153/2018/2. számú határozat

A Kúria

végzése

Az ügy száma:     Knk.IV.38.153/2018/2.

A tanács tagjai:     Dr. Balogh Zsolt a tanács elnöke, előadó bíró, Dr. Horváth Tamás bíró,
                             Dr. Sperka Kálmán bíró

A kérelmező:     Trombitás Gábor
                           (1033 Budapest, Mozaik utca 12. TT.3.a)

A kérelmező képviselője: -

Az ügy tárgya:     népszavazási ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: kérelmező

A felülvizsgálni kért jogerős határozat: Nemzeti Választási Bizottság 1032/2018. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak felhívásra 1000 (ezer) forint mérsékelt eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] Sebastian Reimer szervező az európai polgári kezdeményezésre vonatkozó alapvető szabályokat az Európai Parlament és a Tanács 211/2011/EU rendelete (2011. február 16.) (a továbbiakban: Rendelet) V. mellékletében meghatározott formanyomtatványt használva 2018. augusztus 12-én elektronikus úton benyújtotta az „Állítsa meg a szélsőséges nézeteket” című európai polgári kezdeményezés támogatására elektronikusan gyűjtött nyilatkozatokat.

[2] A Nemzeti Választási Bizottság 2018. augusztus 29-i ülésén meghozott 232. számú jegyzőkönyvi döntésével elrendelte az Európai Bizottság által ECI(2017)000007 számon 2017. június 12-én nyilvántartásba vett európai polgári kezdeményezés támogató nyilatkozatai aláírásainak tételes ellenőrzését.

[3] Az ellenőrzés eredményeként a Nemzeti Választási Bizottság 2018. október 25-én kelt  1032/2018. számú határozatában megállapította, hogy az „Állítsa meg a szélsőséges nézeteket” című, az Európai Bizottság által ECI(2017)000007 számon, 2017. június 12-én nyilvántartásba vett európai polgári kezdeményezés támogatására 2018. június 12-ig gyűjtött támogató nyilatkozatok közül 4.523 érvényes.

A felülvizsgálati kérelem

[4] Az 1032/2018. számú határozattal kapcsolatban a kérelmező nyújtott be felülvizsgálati kérelmet. Ebben előadta, hogy Dr. Ingo Forstenlecher úr utasítása alapján nyújtotta be a beadványt. A beadvány a felülvizsgálat irányára vonatkozó konkrét okot nem tartalmaz, a kérelmező azt személyes nyújtotta be, jogi képviseletéről nem gondoskodott.

A Kúria döntése és jogi indokai

[5] Az Nsztv. 1. § (1) bekezdése szerint az e törvény hatálya alá tartozó eljárásokra a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) Általános részét – az e törvényben foglalt eltérésekkel – alkalmazni kell.

[6] A Ve. 224. § (5) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

[7] A kérelmező által benyújtott felülvizsgálati kérelem e törvényi feltételnek nem felelt meg. A felülvizsgálati kérelmet ügyvédi képviselő nélkül nyújtotta be és nem utalt rá, továbbá nem is igazolta, hogy jogi szakvizsgával rendelkezne.

[8] A Ve. 231. § (2) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a 224. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be.

[9] Erre tekintettel a Kúria a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

Záró rész

[10] A Kúria a felülvizsgálati kérelmet előterjesztő kérelmezőt az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (5) bekezdése, 58. § (1) bekezdés b) pontja, és az 58. § (5) bekezdése alapján kötelezte a mérsékelt illeték megfizetésére.

[11] A Kúria végzése elleni további jogorvoslatot az Nsztv. 61. § (3) bekezdése alapján alkalmazandó 57. § (3) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2018. október 31.

Dr. Balogh Zsolt s. k. a tanács elnöke, előadó bíró,
Dr. Horváth Tamás s. k. bíró,
Dr. Sperka Kálmán s. k. bíró