Knk.IV.38.083/2015/2. számú határozat

KÚRIA

Knk.IV.38.083/2015/2.                               

A Kúria a dr. Czeglédy Csaba ügyvéd (dr. Czeglédy és Társa Ügyvédi Iroda) által képviselt  kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság által országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozott 138/2015. számú határozata felülvizsgálata iránt indított nemperes eljárásban, az alulírott napon meghozta az alábbi

v é g z é s t:

A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 138/2015. számú határozatát helybenhagyja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 10.000 (tízezer) forint eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

I.

1. A kérelmező, mint a népszavazási kezdeményezés szervezője 2015. október 20-án 10 óra 2 perc 13 másodperckor összesen 26 érvényes választópolgár adatait és aláírását tartalmazó támogató aláírásgyűjtő ívet nyújtott be személyesen a Nemzeti Választási Bizottsághoz a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 3. § (1) bekezdése szerinti hitelesítés céljából

Az aláírásgyűjtő íven az alábbi kérdés szerepelt:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés semmisítse meg a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvényt?

A Nemzeti Választási Bizottság a 138/2015. számú határozatában az aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadta.

2. A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) rögzítette, hogy az Nsztv. 8. § (3) bekezdésében foglalt, az azonos tárgykörre vonatkozó törvényi feltétel, vagyis a párhuzamossági moratórium fennállását az „Egyetért-e Ön azzal, hogy a kiskereskedelmi üzletek vasárnap zárva tarthassanak?” (a 137/2015. NVB határozat)  és – a jelen eljárás tárgyát képező – sorrendben másodikként benyújtott „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés semmisítse meg a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvényt?” (a 138/2015. NVB határozat) kérdés viszonylatában vizsgálja.

A Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a 137/2015. NVB határozat alapjául szolgáló és a jelen eljárás tárgyát képező kérdések tárgyukat tekintve részbeni azonosságot mutatnak arra tekintettel, hogy a népszavazási kezdeményezések – az Nsztv. 8. § (3) bekezdésben foglaltak szerint – azonos tárgykörben, vagyis a vasárnapi munkavégzéssel kapcsolatos jogszabályi rendelkezések vonatkozásában rónak jogalkotási kötelezettséget az Országgyűlésre.

Az NVB a fenti tényállás alapján a 138/2015. számú határozatában megállapította, hogy a (mintegy harminc másodperccel) később érkezett kérdés már az Nsztv. 8. § (1) bekezdésben szabályozott ún. párhuzamossági moratórium alá esik, így a kérdés hitelesítését megtagadta.

3. A kérelmező az Nsztv. 29. § (1) bekezdés alapján az NVB 137/2015. számú határozata ellen felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriára, s kérte a határozat megváltoztatását és a kérdés hitelesítését. Ebben előadta, hogy álláspontja szerint (és a Kúria Knk.IV.37.721/2015/2. számú határozatának alapulvételével) a 137/2015. NVB határozat eljárásának kezdeményezője „az Nsztv. 10. § (2) bekezdése alapján az ismételt benyújtáskor nem tudta az Nsztv. 3. § (1) bekezdése alapján az első benyújtáskor kötelezendően csatolandó aláírásgyűjtő ív mintapéldányát utólag, pótlólag becsatolni”. A 137/2015. NVB határozatban ezt a kérdést érdemi vizsgálat nélkül el kellett volna utasítani.

A kezdeményező vitatta azt is, hogy az NVB 137/2015. számú határozatában hitelesített kérdés az Nsztv. 8. § (3) bekezdése alapján azonos tárgykörbe tartozik a 138/2015. NVB határozat tárgyát képező kérdéssel. A kezdeményező véleménye szerint maga az NVB határozat is csak részbeni azonosságot állapít meg, így a kérdések nem oltják ki egymást.

A kérelmező az NVB 138/2015. számú határozatának a megváltoztatását és a kérdés hitelesítését kezdeményezte.

II.

A felülvizsgálati kérelem az alábbiak szerint nem megalapozott.

1. A Kúria a Knk.38.081/2015. számú végzésében megállapította, hogy a Kúria Knk.IV.37.721/2015/2. számú határozata más tényállás alapján született, ezért nem járt el jogszerűtlenül az NVB akkor, amikor az Nsztv. 10. § (2) bekezdése szerint ismételten benyújtott kérdés hitelesítését nem tagadta meg érdemi vizsgálat nélkül. A népszavazási kezdeményezés iratainak az NVI részére történő személyes benyújtását a Kúria a Knk.IV.37.721/2015/2.számú végzésében olyan követelménynek tekintette, amelynek hiányát az Nsztv. 10. § (2) bekezdése szerint újbóli – az NVB-hez történő – benyújtása során nem lehet pótolni. Jelen ügyben nem a személyes benyújtás hiánya, hanem a benyújtott támogató aláírásgyűjtő ív mellett az üres aláírásgyűjtő ív pótlása képezte az eljárás tárgyát.  Az Nsztv. 10. § (1)-(2) bekezdése alapján az NVB elfogadhatta az üres aláírásgyűjtő ívvel a formai feltételek szerint immár teljessé vált iratanyagot, azaz a benyújtás sorrendisége –  az Nsztv. 10. § (2) bekezdésébe foglalt szabályból következően – nem változott.

2. A Kúria megítélése szerint az NVB 137/2015. számú és a 138/2015. számú határozatainak alapjául szolgáló kérdések esetén az Nsztv. 8. § (3) bekezdés alapján a tárgykörazonosság fennáll. Az Nsztv. e rendelkezése szerint „Két kérdés abban az esetben tekintendő azonos tárgyúnak, ha azok – akár részben – azonos vagy egymást kizáró kötelezettséget rónának az Országgyűlésre.” Tehát az Nsztv. a részbeni azonosságot is az azonos tárgykör körébe vonja. Nem teljes, hanem részbeni azonosságot állapított meg az NVB is, így határozata e vonatkozásban jogszerű.

Az, hogy a kiskereskedelmi üzletek vasárnap zárva tarthassanak (s ezáltal a nyitva tartás is lehetséges), vagy az, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül azt a törvényt, amely bevezette a kiskereskedelmi szektorban a vasárnapi munkavégzés tilalmát, részben azonos tárgykörnek tekinthető. Az adott tárgyban a vasárnapi munkavégzés tilalma elválaszthatatlan az üzletek vasárnapi zárva tartásától. A két kérdésben a párhuzamos aláírásgyűjtés lehetősége, illetve a két kérdés tekintetében való szavazás – értelmezéstől függően – eltérő eredményre is vezethet. A két kérdésben az „igen” és a „nem” válaszok kérdésekhez kapcsolódó különbözősége olyan helyzetet teremthet, amelyben az Országgyűlés nem tudja eldönteni, hogy valójában milyen jogalkotási kötelezettség terheli. Az Nsztv. 8. § (3) bekezdése ezt akarja kizárni.

3. Az Nszt. 8. §-a az ún. párhuzamossági moratórium intézményét a következők szerint szabályozza:
„8. § (1) A kérdés benyújtását követően nem nyújtható be azonos tárgyú kérdés
a) a Nemzeti Választási Iroda elnökének a 10. § (1) bekezdése szerinti elutasító döntését követő tizenhat napon belül, ha az ismételt benyújtásra nem kerül sor,
b) a kérdés hitelesítését megtagadó döntés jogerőre emelkedéséig,
c) a népszavazási kezdeményezés visszavonásáig,
d) az aláírásgyűjtő ívek benyújtására rendelkezésre álló határidő eredménytelen elteltéig,
e) a népszavazás elrendelésének elutasításáról szóló határozat jogerőre emelkedéséig,
f) a népszavazás megtartásáig, vagy
g) a 31. § (2) bekezdése szerinti időszak lejártáig.”

A vasárnapi zárva tartással kapcsolatos eddigi ügyekben a párhuzamossági moratórium alapvetően az Nsztv. 8. § (1) bekezdés b) pontjába foglalt okból – „a kérdés hitelesítését megtagadó döntés jogerőre emelkedéséig” – állt be.

Jelen ügyben a párhuzamossági moratórium nem a kérdés hitelesítésének a megtagadása, hanem a kérdés hitelesítése okán következett be. Az NVB 138/2015. határozata ezért helyesen az Nsztv. 8. § (1) bekezdés c) – g) pontjában meghatározott követelményeknek való meg nem felelést állapította meg, azaz a népszavazás lebonyolításának teljes folyamatát (és az azt követő három éves tilalmat) jelölte meg. A kérelmező kérdése e jogszabályi rendelkezések alapján a párhuzamossági moratórium alá esett, így az NVB jogszerűen tagadta meg a kérdés hitelesítését.

4. A Kúria – szintén a mai napon meghozott – Knk.38.081/2015. végzésében az NVB 137/2015. számú határozatát megváltoztatta, és az abban szereplő kérdés hitelesítését megtagadta, továbbá jelen döntésében helybenhagyta az NVB 138/2015. számú határozatát, amelyben az NVB a kérelmező kérdésének hitelesítését tagadta meg. További jogorvoslati lehetőségek hiányában a Kúria jelen döntése folytán emelkedett jogerőre a vasárnapi zárva tartás tárgykörében népszavazásra benyújtott valamennyi kérdés hitelesítését megtagadó határozat, ezért a párhuzamossági moratórium az említett tárgykörben már nem az NVB 138/2015. számú határozatában foglalt Nsztv. 8.§ (1) bekezdés c)-g) pontjában, hanem a 8.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint szűnik meg.
Mindezekből következően a Kúria jelen döntésének jogerőre emelkedésével nyílik lehetőség az adott tárgyban újabb kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív előterjesztésére.

5. Az illetékről való rendelkezés az illetékekről szóló – módosított – 1990. évi XCIII. törvény 43. § (7) bekezdésének megfelelő alkalmazásán alapul.

A Kúria e végzéséről az Nsztv. 30. § (4) bekezdése alapján a Magyar Közlönyben nyolc napon belül közleményt tesz közzé.

A jogorvoslatot az Nsztv. 30.§ (1) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2016. február 23.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke,
Dr. Balogh Zsolt sk. előadó bíró,
Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet sk. bíró