Knk.IV.37.947/2015/3. számú határozat

Kúria

Knk.IV.37.947/2015/3. sz.

A Kúria K. I. kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság által aláírásgyűjtő ív mintapéldánya hitelesítése kapcsán meghozott 128/2015. (VIII.26.) NVB határozatának felülvizsgálata tárgyában, nemperes eljárásban, meghozta az alábbi

v é g z é s t:

A Kúria a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 1.000 (egyezer) forint eljárási illetéket.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

A Nemzeti Választási Bizottság a 128/2015. (VIII.26.) NVB határozatában megtagadta azon aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését, amelyen az alábbi kérdés szerepelt:

„Akar-e Ön 2015-ben Előrehozott Parlamenti Vállasztást?”

A Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a kérdés nem felel meg az Alaptörvény 8. cikk (2) bekezdésében foglalt szabálynak és a 8. cikk (3) bekezdés f) pontjába foglalt tiltott tárgykörbe ütközik, valamint nem felel meg a kérdéssel szemben támasztott a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Nsztv.) 9.§ (1) bekezdése szerinti népszavazási eljárásban alkalmazandó egyértelműség követelményének. Erre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság az Nsztv. 11. §-ában fogalt hatáskörében eljárva a magánszemély Szervező által benyújtott országos népszavazási kezdeményezésére irányuló kérdés hitelesítését megtagadta.

A 128/2015. (VIII.26.) NVB határozat ellen a kérelmező nyújtott be bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet. Kifejtette, hogy a kérdés a Kormány leváltására irányul.

Az Nsztv. 1. § (1) bekezdése szerint az e törvény hatálya alá tartozó eljárásokra a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) Általános részét – az e törvényben foglalt eltérésekkel – alkalmazni kell. A Ve. 224. § (5) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. Mivel a benyújtott kérelem e törvényi feltételnek nem felelt meg a Kúria Knk.IV.37.947/2015/2. számú végzésével, 8 napos határidő határidő megjelölése mellett a kérelmezőt hiánypótlásra hívta fel. A kérelmező a végzést a tértivevény tanúsága szerint 2015. október hó 28. napján átvette, a megadott határidő azonban eredménytelenül telt el.

A Ve. 231. § (2) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a 224. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be.

Erre tekintettel a Kúria a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

A Kúria a közigazgatási nemperes eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (7) bekezdés és 58. § (1) bekezdés f) pontja alapján állapította meg és ennek alapján számított mérsékelt eljárási illeték viselésére a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 13. § (2) bekezdése alapján kötelezte a kérelmezőt.

A jogorvoslatot az Nsztv. 30.§ (1) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2015. december hó 15.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke
Dr. Balogh Zsolt sk. előadó bíró
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó sk. bíró

Jelen végzés 2015. december hó 15. napján jogerőre emelkedett.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke