Knk.IV.37.796/2020/4. számú határozat

A Kúria
mint felülvizsgálati bíróság
végzése

Az ügy száma: Knk.IV.37.796/2020/4.

A tanács tagjai: Dr. Balogh Zsolt a tanács elnöke, Dr. Horváth Tamás előadó bíró, Dr. Kiss Árpád Lajos bíró

A kérelmező: ……
                       (….)

Az ügy tárgya: népszavazási ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: kérelmező

A felülvizsgálni kért jogerős határozat: Nemzeti Választási Bizottság 44/2020. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 44/2020. számú határozatának felülvizsgálatára irányuló kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

E végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) …… magánszemély (a továbbiakban: kérelmező) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában a 44/2020. számú határozatával döntött. Az NVB az

„Akarja-e Ön, hogy az Országgyűlés törvényben mondja ki, hogy emberiesség elleni bűncselekménynek minősül a génmódosított nukleinsav alapú vakcina igénybevételének kötelező előírása?”

kérdés hitelesítését jelzett határozatával megtagadta.

[2] Az NVB megállapította, hogy a népszavazásra javasolt kérdés az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján az Alaptörvény módosítására irányuló tiltott tárgykörbe ütközik, valamint nem felel meg a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 9. §-a szerinti népszavazási egyértelműség követelményének sem a választópolgár, sem a jogalkotó tekintetében, amely okok miatt a kérdés hitelesítését az Nsztv. 11. §-a alapján megtagadta.

A felülvizsgálati kérelem

[3] A kérelmező felülvizsgálati kérelmében az NVB határozatának megváltoztatását kérte annak érdekében, hogy a benyújtott kérdés hitelesítésre kerüljön.

[4] A felülvizsgálati kérelem szerint az NVB a kérdést tévesen az Alaptörvény II. cikk és XX. cikk előírásainak módosítására irányuló burkolt javaslatnak értelmezte, mely a kérelmező szerint egyenes nyelvi értelmezéséből nem vezethető le. Továbbá a kérelmező – számos érvet felhozva − azt állította, hogy a Nsztv. 9. §-a szerinti népszavazási egyértelműség követelményének is maradéktalanul megfelel a kérdés.

[5] A felülvizsgálati kérelemhez a kérelmező nem csatolt ügyvédi meghatalmazást, illetve szakvizsga bizonyítvány másolatot.

A Kúria döntése és jogi indokai

[6] A Kúria megállapította, hogy a felülvizsgálati kérelem érdemi elbírálására nincs lehetőség.

[7] Az Nsztv. 1. § (1) bekezdése szerint az e törvény hatálya alá tartozó eljárásokra a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) Általános részét – az e törvényben foglalt eltérésekkel – alkalmazni kell. A Ve. 224. § (5) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

[8] Az NVB határozata részletesen tartalmazta a jogorvoslati lehetőségre történő felhívást, annak határidejét, módját, s többek között azt is, hogy a bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező, illetve jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

[9] A kérelmező által benyújtott felülvizsgálati kérelem e törvényi feltételnek nem felelt meg, mivel ügyvédi meghatalmazást, illetve szakvizsga bizonyítvány másolatot nem nyújtott be a Kúria részére.

[10] A Ve. 231. § (2) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a 224. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be.

[11] A fentiekre tekintettel a Kúria a kérelmező felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

Záró rész

[12] Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 57. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (visszautasítás) illetékmentes.

[13] A Kúria végzése elleni további jogorvoslatot az Nsztv. 30. § (1) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2021. augusztus 31.

Dr. Balogh Zsolt s.k. a tanács elnöke,
Dr. Horváth Tamás s.k. előadó bíró,
Dr. Kiss Árpád Lajos s.k. bíró