Knk.IV.37.558/2017/4. számú határozat

Kúria

Knk.IV.37.558/2017/4. sz.

A Kúria H. I. K. kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) által aláírásgyűjtő ív mintapéldánya hitelesítése kapcsán meghozott 70/2017. NVB határozatának felülvizsgálata tárgyában, nem peres eljárásban, meghozta az alábbi

v é g z é s t:1

A Kúria a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 1.000 (egyezer) forint eljárási illetéket.

A Kúria e végzését a Magyar Közlönyben közzéteszi.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

[1] A Nemzeti Választási Bizottság a 70/2017. számú határozatában hitelesítette azon aláírásgyűjtő ív mintapéldányát, amelyen az alábbi kérdés szerepelt:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy december huszonnegyedike munkaszüneti nap legyen?”

[2] A Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a kérdés az Alaptörvényben, és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Nsztv.) megfogalmazott követelményeknek megfelel, továbbá a népszavazási kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív is megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak. Erre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság az Nsztv. 41. §-ában fogalt hatáskörében eljárva a magánszemély Szervező által benyújtott országos népszavazási kezdeményezésére irányuló kérdés hitelesítéséről döntött.

[3] A 70/2017. számú NVB határozat ellen a kérelmező nyújtott be bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet. Kifejtette, hogy a hitelesített népszavazási kérdés tiltott tárgykört érint és nem felel meg az egyértelműség követelményének.

[4] Az Nsztv. 1. § (1) bekezdése szerint az e törvény hatálya alá tartozó eljárásokra a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) Általános részét – az e törvényben foglalt eltérésekkel – alkalmazni kell. A Ve. 224. § (5) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

[5] A Ve. 231. § (2) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a 224. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be. A kérelmező ugyan csatolt ügyvédi meghatalmazást, azonban a felülvizsgálati kérelmet a kérelmező csak saját kezűleg aláírva, ügyvédi ellenjegyzés nélkül nyújtotta be.

[6] Erre tekintettel a Kúria a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

[7] A Kúria a közigazgatási nemperes eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (7) bekezdés és 58. § (1) bekezdés f) pontja alapján állapította meg és ennek alapján számított mérsékelt eljárási illeték viselésére a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 13. § (2) bekezdése alapján kötelezte a kérelmezőt.

[8] A jogorvoslatot az Nsztv. 30.§ (1) bekezdése zárja ki.

[9] A Kúria e végzését az Nsztv. 14. § (1) bekezdése alapján a Magyar Közlönyben közzéteszi.
 
Budapest, 2017. július 11.

Dr. Kozma György s. k. a tanács elnöke, Dr. Horváth Tamás s. k. előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt  s. k. bíró

1Knk.IV.37.558/2017/5. számú végzéssel kiegészített szöveg