Knk.IV.37.454/2015/4. számú határozat

Kúria

Knk.IV.37.454/2015/4. sz.

A Kúria a kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság által aláírásgyűjtő ív mintapéldánya hitelesítése kapcsán meghozott 86/2015. (V.07.) NVB határozatának felülvizsgálata tárgyában, nem peres eljárásban, meghozta az alábbi

v é g z é s t:

A Kúria a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 1.000 (egyezer) forint eljárási illetéket.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

A Nemzeti Választási Bizottság a 86/2015. (V.07.) NVB határozatában hitelesítette azon aláírásgyűjtő ív mintapéldányát, amelyen az alábbi kérdés szerepelt:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az intézményi várólistára való felkerüléstől számított legfeljebb hat hónapon belül hozzájuthasson a beteg a nem azonnali ellátást igénylő egészségügyi ellátáshoz?”

A Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a kérdés az Alaptörvényben, és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Nsztv.) megfogalmazott követelményeknek megfelel, továbbá a népszavazási kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív is megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak. Erre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság az Nsztv. 11. §-ában fogalt hatáskörében eljárva a magánszemély kérelmező által benyújtott országos népszavazási kezdeményezésére irányuló kérdés hitelesítéséről döntött.

A 86/2015. (V.07.) NVB határozat ellen a kérelmező nyújtott be bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet. Kifejtette, hogy az NVB által hitelesített kérdés arra irányul, hogy az intézményi várólista alapján igénybe vehető egészségügyi ellátásokhoz hat hónapon belül hozzájuthasson a beteg. Az eredményes népszavazásból részben az egyes egészségügyi intézmények teljesítményvolumen-korlátjának módosítása, részben pedig a betegszervezés átalakítása következne. Ezek közül azonban egyik sem az Országgyűlés hatásköre. A kérdés így sérti az Alaptörvény 8. cikk (2) bekezdését, ezért az NVB-nek a kérdés hitelesítését meg kellett volna tagadnia az Nsztv. 11.§ alapján.

Az Nsztv. 1. § (1) bekezdése szerint az e törvény hatálya alá tartozó eljárásokra a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) Általános részét – az e törvényben foglalt eltérésekkel – alkalmazni kell. A Ve. 224. § (5) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. Mivel a benyújtott kérelem e törvényi feltételnek nem felelt meg a Kúria Knk.IV.37.454/2015/3. számú végzésével, szoros határidő megjelölése mellett a kérelmezőt hiánypótlásra hívta fel. A kérelmező a végzést a tértivevény tanúsága szerint 2015. június hó 01. napján átvette, a megadott határidő azonban eredménytelenül telt el.

A Ve. 231. § (2) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a 224. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be.

Erre tekintettel a Kúria a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

A Kúria a közigazgatási nemperes eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (7) bekezdés és 58. § (1) bekezdés f) pontja alapján állapította meg és ennek alapján számított mérsékelt eljárási illeték viselésére a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 13. § (2) bekezdése alapján kötelezte a kérelmezőt.

A jogorvoslatot az Nsztv. 30.§ (1) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2015. június hó 16.

Dr. Kozma György sk.
a tanács elnöke
Dr. Balogh Zsolt sk.
előadó bíró   
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó sk.
bíró

Jelen végzés 2015. június hó 16. napján jogerőre emelkedett.

Dr. Kozma György sk.
a tanács elnöke