Knk.IV.37.305/2017/2. számú határozat

Kúria

Az ügy száma: Knk.IV.37.305/2017/2.

A tanács tagja: Dr. Kozma György a tanács elnöke, Dr. Horváth Tamás előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt  bíró

A kérelmező: Gy. A.

A kérelmezett: Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház u. 9-11.)

A felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: kérelmező

Az ügy tárgya: A Fővárosi Választási Bizottság a 10/2017. (III.24.) FVB határozat

Rendelkező rész

A Kúria
– a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja;

– kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 1.000 (egyezer) forint eljárási illetéket.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

Az ügy alapjául szolgáló tényállás
 
[1] A Fővárosi Választási Bizottság a 10/2017. (III.24.) FVB határozatában hitelesítette azon aláírásgyűjtő ív mintapéldányát, amelyen az alábbi kérdés szerepelt:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a Fővárosi Közgyűlés úgy módosítsa a Városligeti Építési Szabályzatot, hogy a Városliget közpark megengedett legkisebb zöldfelülete 70% legyen?”

[2] A Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy a kérdés az Alaptörvényben, és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Nsztv.) megfogalmazott követelményeknek megfelel, továbbá a népszavazási kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív is megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak. Erre tekintettel a Fővárosi Választási Bizottság az Nsztv. 41. §-ában fogalt hatáskörében eljárva a magánszemély Szervező által benyújtott helyi népszavazási kezdeményezésére irányuló kérdés hitelesítéséről döntött.

A felülvizsgálati kérelem

[3] A 10/2017. (III.24.) számú FVB határozat ellen a kérelmező nyújtott be bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet. Kifejtette, hogy a hitelesített népszavazási kérdés nem felel meg az egyértelműség követelményének és egy megalapozott döntés, mély szakmai ismereteket igényel.

A döntés indokolása

[4] Az Nsztv. 1. § (1) bekezdése szerint az e törvény hatálya alá tartozó eljárásokra a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) Általános részét – az e törvényben foglalt eltérésekkel – alkalmazni kell. A Ve. 224. § (5) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

[5] A Ve. 231. § (2) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a 224. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be.

[6] Erre tekintettel a Kúria a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

Záró rész

[7] A Kúria a közigazgatási nemperes eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (7) bekezdés és 58. § (1) bekezdés f) pontja alapján állapította meg és ennek alapján számított mérsékelt eljárási illeték viselésére a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 13. § (2) bekezdése alapján kötelezte a kérelmezőt.

[8] A jogorvoslatot az Nsztv. 30.§ (1) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2017. május 3.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke, Dr. Horváth Tamás sk. előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt  sk. bíró