Knk.IV.37.002/2016/4. számú határozat

KÚRIA

Knk.IV.37.002/2016/4.

A Kúria ... kérelmezőnek a Fővárosi Választási Bizottság által fővárosi szintű helyi népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozott 15/2015. (XII.14.) számú határozata felülvizsgálata iránt indított nemperes eljárásban, az alulírott napon meghozta az alábbi

v é g z é s t:

A Kúria a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 1.000 (egyezer) forint eljárási illetéket.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

I.

1. K.G.Sz., a népszavazási kezdeményezés szervezője 2015. december 7-én  aláírásgyűjtő ívet nyújtott be a Fővárosi Választási Bizottsághoz a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 36. § (1) bekezdése szerinti hitelesítés céljából.

Az aláírásgyűjtő íven az alábbi kérdés szerepelt:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a városligeti építési szabályzat ne tegye lehetővé új múzeumi épületek építését a Városligetben?”

2. A Fővárosi Választási Bizottság a 15/2015. (XII.14.) számú határozatában a benyújtott aláírásgyűjtő ív mintapéldányán szereplő kérdést az Nsztv. 41. §-ában foglalt hatáskörében eljárva hitelesítette.

2.1. A határozat rögzítette, hogy a helyi népszavazásra javasolt kérdés a Városliget építési szabályzatáról szóló 32/2014. (VII.15.) számú önkormányzati rendelet módosítására irányul, amely a Fővárosi Önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozik. Megállapítást nyert, hogy a kérdés megfelel az Alaptörvényben és az Nsztv-ben foglalt követelményeknek. Megfelel egyfelől az Nsztv. 39. §-ában foglalt egyértelműség követelményének, mivel a népszavazásra javasolt kérdésre egyértelműen lehet válaszolni, másfelől a kérdés nem tartalmaz szeméremsértő vagy más módon megbotránkoztató kifejezést. Egy érvényes és eredményes népszavazás esetén Budapest Főváros Közgyűlése is egyértelműen el tudja dönteni, hogy milyen döntéshozatali kötelezettség terheli. A kérdés nem ütközik továbbá az Nsztv. 32.§ (2) bekezdésében meghatározott, népszavazásra tiltott tárgykörök egyikébe sem.

2.2. A Főváros Választási Bizottság végezetül megállapította, hogy a népszavazási kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív is megfelel az Nsztv. előírásainak, valamint a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról szóló 37/2013. (XII.30.) KIM rendelet 3. számú melléklete szerinti mintának.

3. A kérelmező elektronikus úton – jogszabálysértésre hivatkozással – felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Fővárosi Választási Bizottság 15/2015. (XII.14.) számú határozatával szemben.

3.1. A kérelmező  álláspontja szerint a Fővárosi Választási Bizottságnak az Nsztv. 32.§ (1) bekezdésébe ütközés címén meg kellett volna tagadnia a kérdés hitelesítését az alábbiak szerint.

3.2. A támadott határozat olyan kérdést hitelesített, amely csak részben irányul a Fővárosi Közgyűlés, mint képviselő testület hatáskörébe tartozó ügy eldöntésére. A kérdés az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdést is érint, mivel tartalmilag a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény hatályon kívül helyezésére irányul.

II.

A felülvizsgálati kérelem érdemi elbírálására nincs lehetőség.

1. Az Nsztv. 1. § (1)  bekezdése szerint az e törvény hatálya alá tartozó eljárásokra a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) Általános részét – az e törvényben foglalt eltérésekkel – alkalmazni kell. A Ve. 224. § (5) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

2. Mivel a kérelmező által benyújtott felülvizsgálati kérelem e törvényi feltételnek nem felelt meg a Kúria Knk.IV.37.002/2016/2. számú végzésével – elutasítás terhe mellett – felhívta a kérelmezőt, hogy a végzés kézhezvételétől számított három napon belül csatolja a jogi képviselője részére szóló meghatalmazást vagy jogi szakvizsga bizonyítványának egyszerű másolatát . A tértivevény tanúsága szerint a kérelmező a Kúria végzését 2016. január hó 08. napján átvette, megadott határidő 2016. január hó 11. napján lejárt. A kérelmező meghatalmazást, illetve szakvizsga bizonyítvány másolatot a mai napig nem nyújtott be a Kúria részére.

3. A Ve. 231. § (2) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a 224. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be.

4. A fentiekre tekintettel a Kúria a kérelmező felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

5. A Kúria a közigazgatási nemperes eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (7) bekezdés és 58. § (1) bekezdés f) pontja alapján állapította meg és ennek alapján számított mérsékelt eljárási illeték viselésére a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 13. § (2) bekezdése alapján kötelezte a kérelmezőt.

6. A jogorvoslatot az Nsztv. 30.§ (1) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2016. január 20.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke,

Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet sk. előadó bíró,

Dr. Balogh Zsolt sk. bíró