Knk.II.40.643/2021/2. számú határozat

A Kúria

végzése

Az ügy száma: Knk.II.40.643/2021/2.

A tanács tagjai: Dr. Tóth Kincső a tanács elnöke, Dr. Bögös Fruzsina előadó bíró, Dr. Szilas Judit bíró

A kérelmező: Kérelmező (címe)

A kérelmező képviselője: -

Az ügy tárgya: népszavazási ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: kérelmező

A felülvizsgálni kért jogerős határozat: Nemzeti Választási Bizottság 14/2021. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak felhívásra 1.000 (egyezer) forint mérsékelt eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) dr. Varga Judit igazságügyi miniszter által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés ügyében 14/2021. számú határozatával döntött. Az NVB a „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?” népszavazásra javasolt kérdést jelzett számú határozatával hitelesítette.

A felülvizsgálati kérelem

[2] A 14/2021. számú határozattal kapcsolatban a kérelmező nyújtott be felülvizsgálati kérelmet. Ebben előadta, hogy az Alaptörvény XVI. cikkére hivatkozással kéri a népszavazási kérdés elutasítását. A beadvány a felülvizsgálat irányára vonatkozó konkrét okot nem tartalmaz, a kérelmező azt személyesen nyújtotta be, jogi képviseletéről nem gondoskodott.

A Kúria döntése és jogi indokai

[3] A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 1. § (1) bekezdése szerint az e törvény hatálya alá tartozó eljárásokra a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) Általános részét – az e törvényben foglalt eltérésekkel – alkalmazni kell.

[4] A Ve. 224. § (5) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

[5] A kérelmező által benyújtott felülvizsgálati kérelem e törvényi feltételnek nem felelt meg. A felülvizsgálati kérelmet ügyvédi képviselő nélkül nyújtotta be és nem utalt rá, továbbá nem is igazolta, hogy jogi szakvizsgával rendelkezne.

[6] A Ve. 231. § (2) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a 224. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be.

[7] Erre tekintettel a Kúria a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

Záró rész

[8] A Kúria a felülvizsgálati kérelmet előterjesztő kérelmezőt az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (5) bekezdése, 58. § (1) bekezdés b) pontja, és az 58. § (5) bekezdése alapján kötelezte a mérsékelt illeték megfizetésére.

[9] A Kúria végzése elleni további jogorvoslatot az Nsztv. 61. § (3) bekezdése alapján alkalmazandó 57. § (3) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2021. szeptember 1.

Dr. Tóth Kincső s.k. a tanács elnöke,
Dr. Bögös Fruzsina s.k. előadó bíró,
Dr. Szilas Judit s.k. bíró