Knk.II.39.097/2023/3. számú határozat

A Kúria

végzése

Az ügy száma: Knk.II.39.097/2023/3.

A tanács tagjai:

Dr. Tóth Kincső a tanács elnöke
Dr. Szilas Judit előadó bíró
Dr. Kovács András bíró

A kérelmező: (kérelmező) (cím)

A kérelmező képviselője: -

Az ügy tárgya: népszavazási ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: kérelmező

A felülvizsgálni kért jogerős határozat: Nemzeti Választási Bizottság 77/2023. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) a kérelmező által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés ügyében a 2023. augusztus 24-én kelt 77/2023. számú határozatával az „Akarja-e, hogy az országgyűlés törvényt alkosson a készpénz használathoz való jog fenntartásáról?” népszavazásra javasolt kérdés hitelesítését megtagadta.

A felülvizsgálati kérelem

[2] A 77/2023. számú határozattal szemben a kérelmező személyesen, jogi képviselő meghatalmazása nélkül felülvizsgálati kérelmet nyújtott be.

A Kúria döntése és jogi indokai

[3] A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 1. § (1) bekezdése szerint az e törvény hatálya alá tartozó eljárásokra a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) Általános részét – az e törvényben foglalt eltérésekkel – alkalmazni kell.

[4] A Ve. 224. § (5) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

[5] A kérelmező által benyújtott felülvizsgálati kérelem e törvényi feltételnek nem felelt meg. A felülvizsgálati kérelmet ügyvédi képviselő nélkül nyújtotta be és nem utalt rá, továbbá nem is igazolta, hogy jogi szakvizsgával rendelkezne.

[6] A Ve. 231. § (2) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a 224. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be.

[7] Erre tekintettel a Kúria a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

Záró rész

[8] A Kúria a felülvizsgálati kérelmet az Nsztv. 1. § (1) bekezdése alapján irányadó Ve. 229. § (2) bekezdése szerinti nemperes eljárásban, három hivatásos bíróból álló tanácsban, a Ve. 229. § (2) bekezdése alapján irányadó Kp. 151. § (1) bekezdés és 124. § (5) bekezdés értelmében tárgyaláson kívül bírálta el.

[9] A Kúria illeték viseléséről nem rendelkezett, tekintettel arra, hogy az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 57. § (1) bekezdés a) pontja alapján illetékmentes.

[10] A Kúria végzése elleni további jogorvoslatot az Nsztv. 30. § (1) bekezdése és a Ve. 232. § (5)  bekezdése zárja ki.

Budapest, 2023. október 11.

Dr. Tóth Kincső s.k. a tanács elnöke,
Dr. Szilas Judit s.k. előadó bíró,
Dr. Kovács András s.k. bíró