Knk.II.39.096/2023/3. számú határozat

A KÚRIA

végzése

Az ügy száma: Knk.II.39.096/2023/3.

A tanács tagjai:

Dr. Kovács András a tanács elnöke
Dr. Figula Ildikó előadó bíró
Dr. Tóth Kincső bíró

A kérelmező: …..

Az eljárás tárgya: népszavazási ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata

A felülvizsgált jogerős határozat: a Nemzeti Választási Bizottság 76/2023. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a kérelmező felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] A kérelmező 2023. július 3. napján az alábbi népszavazásra javasolt kérdést nyújtotta be hitelesítés céljából a Nemzeti Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: NVB): „Akarja-e, hogy kivétel nélkül minden iparilag szennyező, bioszférát (föld, víz, levegő) veszélyeztető beruházás előtt (az előkészítő szakaszban) a veszélyeztetettség mértékétől függően helyi, területi vármegyei, esetleg országos népszavazást kötelezően kelljen tartani, ezzel biztosítva és megőrizve a magyar nemzet jelen és jövő nemzedékeinek a normális, minőségi önellátását, létbiztonságának fenntartását élelemtermelés céljára a megfelelő mennyiségben és minőségben a törvényes jogszabályozásnak megfelelően?”

[2] Az NVB a 2023. augusztus 24. napján kelt, 76/2023. számú határozatával a népszavazásra javasolt kérdés hitelesítését megtagadta. A határozat jogorvoslati tájékoztatása szerint a határozattal szembeni bírósági felülvizsgálati eljárás során az ügyvédi képviselet kötelező.

A felülvizsgálati kérelem

[3] Az NVB határozatával szemben a jogi képviselő nélkül, személyesen eljáró kérelmező 2023. szeptember 8. napján felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő.

A Kúria döntése és jogi indokai

[4] A kérelmező felülvizsgálati kérelme érdemi vizsgálatra alkalmatlan.

[5] A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 1. § (1) bekezdése szerint az e törvény hatálya alá tartozó eljárásokban a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) Általános részét – az e törvényben foglalt eltérésekkel – alkalmazni kell.

[6] A Ve. 224. § (5) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

[7] A Kúria megállapította, hogy a kérelmező felülvizsgálati kérelmét a Ve. 224. § (5) bekezdése, valamint a határozat jogorvoslati tájékoztatása ellenére ügyvédi képviselet igénybevétele nélkül, személyesen terjesztette elő, valamint nem utalt arra sem, hogy jogi szakvizsgával rendelkező személyként jogosult lenne a saját ügyében való eljárásra.

[8] A Ve. 231. § (2) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha azt a 224. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be.

[9] Mindezekre tekintettel a Kúria a kérelmező felülvizsgálati kérelmét a Ve. 231. § (2) bekezdése alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

Záró rész

[10] A Kúria a felülvizsgálati kérelmet az Nsztv. 1. § (1) bekezdése alapján irányadó Ve. 229. § (2) bekezdése szerint nemperes eljárásban, három hivatásos bíróból álló tanácsban, a Ve. 228. § (2) bekezdése és 229. § (2) bekezdése alapján irányadó Kp. 151. § (1) bekezdése és 124. § (5) bekezdése értelmében tárgyaláson kívül bírálta el.

[11] Az illeték viseléséről rendelkezni nem kellett, tekintettel arra, hogy az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 57. § (1) bekezdés a) pontja szerint illetékmentes.

[12] A Kúria végzésével szembeni további jogorvoslat lehetőségét az Nsztv. 30. § (1) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2023. október 5.

Dr. Kovács András s.k. a tanács elnöke,
Dr. Figula Ildikó s.k. előadó bíró,
Dr. Tóth Kincső s.k. bíró