Knk.II.37.710/2016/2. számú határozat

A Kúria

végzése

Az ügy száma:     Knk.II.37.710/2016/2.

A tanács tagjai:     dr. Buzinkay Zoltán a tanács elnöke,
    dr. Márton Gizella előadó bíró,
    dr. Kalas Tibor bíró
   
A kérelmező:   
Képviselője:    Ügyvédi Iroda
   
A per tárgya:     a Nemzeti Választási Bizottság 50/2016. számú határozata felülvizsgálata

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó: a kérelmező

Rendelkező rész

A Kúria
– a Nemzeti Választási Bizottság 50/2016. számú határozatát helybenhagyja,
– kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra –  10.000 (tízezer) forint felülvizsgálati illetéket.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az ügy alapjául szolgáló tényállás

[1] A kérelmezőnek a 2016. augusztus 9-én benyújtott, a 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazásra feltett kérdés kapcsán Magyarország Kormányának a kérelmező által népszavazási kampánytevékenységnek minősített tevékenységét érintő kifogásait a Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 217. § (1) bekezdése értelmében egyesítve, egy határozatban bírálta el.

[2] A 2016. augusztus 12-én kelt 50/2016. számú határozatban az NVB kifejtette, hogy a választási kampányidőszak a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 1. § (1) bekezdése folytán alkalmazandó Ve. 139. §-a szerint a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás napján a szavazás befejezéséig tart. A 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás esetében a népszavazási kampányidőszak 2016. augusztus 13-tól október 2-án 19:00 óráig tart. A választási szervek a Ve. 141. § szerint definiált kampánytevékenységet a kampányidőszakban vizsgálhatják. Megállapította, hogy a kifogások a Kormánynak a kampányidőszak kezdete előtti tevékenységét érintik. Az NVB 5/2014., 36/2016. számú határozatai, a Legfelsőbb Bíróság Kvk.III.37.096/2010/2. számú végzése szerint a kampányidőszakon kívül folytatott, a Ve. 139. §-ában meghatározott tevékenység, nem része a választási kampánynak, az ilyen tevékenység nem kampánytevékenység. Hangsúlyozta, hogy a kampányidőszakon kívül eső politikai tevékenység nem tiltott. A Kormánynak a 2016. október 2. napjára kitűzött népszavazási kérdés kapcsán végzett, a közvéleményt tájékoztató tevékenysége, megjelentetett hirdetései, óriásplakátjai a kormányzati kommunikáció részei, nem tekinthetők kampánytevékenységnek, ezért azok kapcsán sem az Nsztv., sem a Ve. rendelkezései megsértésének vizsgálatára nem kerülhet sor, mert arra a választási bizottságoknak nincs hatásköre.

[3] Mindezek alapján a választási bizottságok hatáskörének hiánya miatt a kifogásokat a Ve. 215. § d) pontja értelmében érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem

[4] Az NVB határozatának felülvizsgálata iránt a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújtott be, amelyben annak  megváltoztatását és a kifogásainak helyt adó határozat hozatalát kérte. Álláspontja szerint a határozat sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés a), b), c), e) pontjait, 14. §-át, 146. §-át, 208. §-át, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 32. § (3) bekezdését, 203. § 55., 59., 64. pontjait.

[5] Állította, hogy érintettsége, jogos érdeke fennáll, az érintettséget népszavazási ügyekben nem lehet szűken értelmezni. Állítása szerint a népszavazási eljárás elsődleges álláspontja szerint  a benyújtás napjával, 2016. február 24-ével, másodlagos álláspontja szerint a népszavazás elrendelésének napjával, 2016. május 10-vel kezdődött meg, ezért a kifogásolt tevékenységek a népszavazási eljárás folyamata alatt valósultak meg. Mivel ezen eljárás folyamatban léte alatt sem sérthetők meg a választási eljárás alapelvei, ilyen jogsértés esetén a választási szerveknek el kell járniuk a törvényesség helyreállítása érdekében.

[6] Vitatta, hogy kampányidőszakon kívül kampánytevékenység nem folytatható és annak jogszerűsége hatáskör hiányában nem vizsgálható. Utalt arra, hogy politikai hirdetés kampányidőszakon kívül is közzétehető. A Kormány - állítása szerint - 2016. május közepétől folyamatosan nem közérdekű tájékoztatást végez a kérelemhez csatolt bizonyítékok alapján, hanem olyan kampánytevékenységet, amelynek során a választási alapelvek betartása számon kérhető. Álláspontja szerint a Kormánynak semleges pozíciót kellene elfoglalnia a népszavazási kérdésben. Az esélyegyenlőséget sérti, ha a Kormány kampányidőszakon kívül is végezhet kampánytevékenységet, míg a politikai pártok csak a kampányidőszakban élhetnek ezzel a lehetőséggel. Sérelmezte, hogy az NVB a kifogásolt reklámokat nem tekintette politikai reklámnak. Kifogásolta a vitatott reklámok tartalmát, állítva, hogy azokban valótlan tényeket közöltek.

A Kúria döntése és jogi indokai

[7] A kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelme alaptalan.

[8] A kérelmező nem vitatta, hogy a kampányidőszakra vonatkozóan a Ve. 139. § rendelkezése az irányadó. A Ve. 141. §-a kampánytevékenységnek csak a kampányidőszakban végzett, ott meghatározott tevékenységet minősíti. A kérelmező álláspontjától eltérően, ezért nem annak van jelentősége, hogy az adott tevékenység kampánytevékenység-e, mi a tevékenység jellege, mi a reklám tartalma, hanem annak, hogy a Ve. által definiált kampánytevékenységet mikor, mely időpontban, azaz kampányidőszakban végzik-e. Az NVB helyesen foglalt állást abban a kérdésben, hogy kampányidőszakon kívül eső időben a Ve. szerinti kampánytevékenység folytatása nem lehetséges. A kampányidőszakon kívül eső időben folytatott politikai tevékenység nem minősül a Ve. szerinti kampánytevékenységnek. Mindebből következően nincs jelentősége annak, hogy a népszavazási eljárás mikor kezdődött meg, mert a kampányidőszak kezdetét a Ve. 139. §-a meghatározza. Ebből kifolyólag nincs jelentősége annak sem, hogy a Kormány milyen eszközöket használ fel a politikai tevékenysége során, ezért nem kellett állást foglalni arról sem, hogy a Kormánynak semlegesnek kell-e maradnia a népszavazást érintő kérdésben, reklámjai politikai reklámok-e.

[9] Mivel a kérelmező által állított kapmányidőszakon kívüli kapmánytevékenységgel történő alapelvsértés nem értelmezhető kampányidőszakon kívül, így alapelvi sérelmekre hivatkozással sem állapítható meg a választási szerv hatásköre.

[10] Az NVB a fentiekben is kifejtettekre figyelemmel helytállóan állapította meg hatásköre hiányát, a kampányidőszakon kívül eső kampánytevékenység nem tartozik a Ve. hatálya alá, arra a Ve. kampányra vonatkozó szabályai nem alkalmazhatóak, a választási bizottságoknak az ilyen tevékenység választási szabályoknak való megfelelése vizsgálatára ezért nincs hatásköre.

[11] A kifejtettek alapján a Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét nem tartotta megalapozottnak, ezért az NVB határozatát a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján helybenhagyta.

Záró rész

[12] A Kúria a közigazgatási nemperes eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (7) bekezdése alapján állapította meg, és az ennek alapján számított  eljárási illeték viselésére a 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 13. § (2) bekezdése alapján kötelezte a kérelmezőt.

[13] A Kúria határozata elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése kizárja.

Budapest, 2016. augusztus 18.

dr. Buzinkay Zoltán sk. a tanács elnöke,
dr. Márton Gizella sk. előadó bíró,
dr. Kalas Tibor sk. bíró