Knk.II.37.709/2016/2. számú határozat

KÚRIA
mint felülvizsgálati bíróság

Knk.II.37.709/2016/2.

A Kúria a kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság Elnökének (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) 2016. augusztus 12. napján meghozott NVB/97-2/2016. számú tájékoztató levele ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelme folytán indult nemperes eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

v é g z é s t:

A Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 1.000 (egyezer) forint mérsékelt felülvizsgálati eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

A kérelmező 2011. augusztus 11-én elektronikus úton benyújtott, kifogásnak nevezett kérelmében a földügyben történő népszavazás kezdeményezőinek összeszámlálásával kapcsolatban, a népszavazási kezdeményezést támogató aláírások ellenőrzésével összefüggésben a választás tisztaságának védelme érdekében a Nemzeti Választási Bizottság iránymutatásának kiadását kérte.

A Nemzeti Választási Bizottság Elnöke a 2016. augusztus 12. napján kelt NVB/97-2/2016. számú tájékoztató levelében - a kérelmező  beadványát iránymutatás kiadására irányuló kezdeményezésnek tekintve -,  tájékoztatta őt a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) aláírások ellenőrzésére vonatkozó szabályairól, a kiadott iránymutatásokról, továbbá arról, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 51. § (1) bekezdése értelmében iránymutatás kezdeményezésére csak választási szervek jogosultak, ezért az ő választópolgári kezdeményezése alapján iránymutatás kiadása nem lehetséges.

A Nemzeti Választási Bizottság Elnökének tájékoztató levele ellen a kérelmező elektronikus úton, személyesen eljárva jogorvoslati kérelmet terjesztett elő a Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) eljárása miatt, arra hivatkozva, hogy 2016. augusztus 11-én kifogást terjesztett elő, amelyet nem bíráltak el. Fenntartotta a választás tisztaságának megóvása érdekében előadottakat, sérelmezve, hogy bizottsági döntés meghozatala helyett a bizottság elnöke válaszolt neki.

Az NVB Elnöke a kérelmező jogorvoslati kérelmét 2016. augusztus 16-án megküldte a Kúria részére.

A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem érdemi vizsgálatra alkalmatlan.

Az Nsztv. 1. § (1) bekezdése folytán alkalmazandó Ve. 222. § (1) bekezdése szerint bírósági felülvizsgálati kérelem csak az NVB határozata ellen nyújtható be. Az NVB határozatot nem hozott, a tájékoztató levél annak nem tekinthető, így a Kúria hatáskörét megalapozó határozat nem áll rendelkezésre.

A Ve. 224. § (5) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező, jogi szakvizsgával rendelkező személy a saját ügyében a szakvizsga-bizonyítvány csatolása mellett ügyvédi képviselet nélkül eljárhat. A jelen ügyben a jogi képviselet nem volt igazolt. A Ve. 231. § (2) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha azt a 224. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be.

A kifejtettek alapján a Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

A Kúria a közigazgatási nemperes eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (7) bekezdése és 58. § (1) bekezdés f) pontja alapján állapította meg, és az ennek alapján számított mérsékelt eljárási illeték viselésére a 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 13. §-ának (2) bekezdése alapján kötelezte a kérelmezőt.

A Kúria határozata elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése kizárja.

Budapest, 2016. augusztus 17.

Dr. Buzinkay Zoltán sk. a tanács elnöke,
Dr. Márton Gizella sk. előadó bíró,
Dr. Kalas Tibor sk. bíró