Knk.I.40.792/2021/10. számú határozat

A Kúria

végzése

Az ügy száma: Knk.I.40.792/2021/10.

A tanács tagjai:

dr. Hajnal Péter a tanács elnöke
dr. Banu Zsoltné dr. Szabó Judit előadó bíró
dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet bíró

Az I. rendű kérelmező: … (…)

Az I. rendű kérelmező képviselője: Bajcsay Ügyvédi Iroda (…, eljár: dr. Bajcsay Gergely ügyvéd)

A II. rendű kérelmező: …… (….)

A II. rendű kérelmező képviselője: Dr. Csóka Velmira Ügyvédi Iroda (…., eljár: dr. Csóka Velmira ügyvéd)

A III. rendű kérelmező: Volner Párt (….)

A III. rendű kérelmező képviselője: Dr. Sobor Ügyvédi Iroda (…., eljár: dr. Sobor Dávid ügyvéd)

A kérelmezett: Nemzeti Választási Bizottság (….)

Az eljárás tárgya: a Nemzeti Választási Bizottság 20/2021. számú határozatának bírósági felülvizsgálata           

Rendelkező rész

A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 20/2021. számú határozatát helybenhagyja.

Kötelezi az I. rendű és a II. rendű kérelmezőt, hogy fizessenek meg az államnak - külön felhívásra - személyenként 10.000 (tízezer) forint eljárási illetéket.   

A további 10.000 (tízezer) forint eljárási illeték az állam terhén marad.

A Kúria elrendeli e végzésének a Magyar Közlönyben való közzétételét.

A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] …  (a továbbiakban: Szervező) magánszemélyként népszavazásra javasolt kérdést nyújtott be 2021. július 21. napján a Nemzeti Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: NVB), a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 3. § (1) bekezdése szerinti hitelesítés céljából.

[2] Az NVB a 2021. augusztus 30. napján kelt, a Magyar Közlönyben 20/2021. (VIII. 31.) számon közzétett határozatával (a továbbiakban: NVB Határozat) az „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról, a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi LXXXI. törvényt?” népszavazásra javasolt kérdést az Nsztv. 11. § (1) bekezdése alapján hitelesítette. Az NVB a - honlapján nyilvánosság számára is megismerhető - jegyzőkönyvében rögzítette, hogy a kérdés célja az említett törvény hatályon kívül helyezése, így az az országgyűlés hatáskörébe tartozik, továbbá mind a jegyzőkönyvben, mind pedig az NVB Határozat [7] pontjában foglaltak szerint a kérdés az Alaptörvényben, valamint az Nsztv.-ben megfogalmazott követelményeknek megfelel.   

A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmek

[3] A kérelmezők külön-külön eljárva bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be - jogszabálysértésre hivatkozva - az NVB Határozat ellen, kérték annak megváltoztatását és a népszavazásra javasolt kérdés hitelesítésének a megtagadását.

[4] Az I. rendű és a II. rendű kérelmező a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmében az érintettség körében kifejtette, hogy az Alkotmánybíróság 28/2015. (IX. 24.) AB határozata (a továbbiakban: AB határozat) alapján és a Kúria Knk.IV.38.142/2015/7. számú határozata szerint az Nsztv. 1. §-a alapján alkalmazandó, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 222. § (1) bekezdése népszavazási ügyben kiterjesztően értelmezendő.           A Kúria következetes gyakorlatára utalva hangsúlyozták, hogy országos népszavazási ügyben az érintettség hiányát nem lehet megállapítani, az I. és a II. rendű kérelmező is országos népszavazáson választójoggal rendelkezik, továbbá az I. rendű kérelmezőnek … , a II. rendű kérelmezőnek pedig … … kerületi lakosként közvetlen érintettsége is fennáll, figyelemmel a Fudan Hungary Egyetem tervezett helyszínére. A III. rendű kérelmező az érintettség körében a Ve. AB határozat szerinti kiterjesztő értelmezésén túl az 1/2014. (I. 21.) AB határozat, a 31/2013. (X. 28.) AB határozat, valamint az Alaptörvény XXIII. cikk (7) bekezdése, I. cikk (4) bekezdése és VIII. cikk (3) bekezdése alapján hangsúlyozta, hogy az országos népszavazáson való részvételi jog egyes elemei nem pusztán a választók individuális joga, hanem e politikai részvételi jog alanyai lehetnek a pártok is, így érintettsége fennáll.

[5] Az I. rendű kérelmező a felülvizsgálati kérelem jogalapjaként az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés d) pontjának megsértését jelölte meg. Előadta, hogy a hivatkozott jogszabály kizárja az országos népszavazás kezdeményezését nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség tekintetében, ugyanakkor Magyarország és a Kínai Népköztársaság között megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) jött létre a Fudan Egyetem magyarországi felsőoktatási tevékenységének támogatásáról, amelyet a 2018. évi CIX. törvény (a továbbiakban: Fudan tv.) hirdetett ki, elismerve a nemzetközi szerződés kötelező hatályát. A Megállapodás 1. Cikkében a felek vállalják, hogy biztosítják a Fudan Egyetem magyarországi felsőoktatási tevékenységének a támogatását, a Megállapodásban foglaltak végrehajtásáért Magyarország nevében az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Kínai Népköztársaság részéről pedig a Fudan Egyetem felel. A Megállapodás végrehajtásának következő lépése a Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról, a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Alapítványi tv.), amely a vagyonkezelői alapítvány létrehozásáról, működésének vagyonjuttatással, támogatással, adománnyal történő segítéséről szól. Az Alapítvány feladata a Fudan Egyetem magyarországi létrehozása, működtetése. Álláspontja szerint azáltal, hogy a hitelesítésre benyújtott kérdés az Alapítványi tv. hatályon kívül helyezésére vonatkozik, egy érvényes és eredményes, igen többséggel záruló népszavazás következtében az Alapítványi tv.-t az Országgyűlésnek hatályon kívül kellene helyeznie, ami közvetlenül érinti a Megállapodás, mint nemzetközi szerződés végrehajtását. A Kúria Knk.VII.37.371/2017/2. számú végzésében foglaltakra utalva rámutatott arra, hogy a hivatkozott ügyben megállapítottak szerint, mivel a népszavazásra feltenni szándékozott kérdés nem csupán összefüggésben áll a nemzetközi kötelezettségvállalással, hanem annak elfogadásának és végrehajtásának útján valósulhat meg, így az Országgyűlés jogalkotói szerepének mellőzése önmagában is a vállalt kötelezettség sérelmét jelenti. Álláspontja szerint az Alapítványi tv. a megvalósítás kereteit biztosítja a Megállapodás általános céljainak és több konkrétan meghatározható együttműködési elemének, utalt a Megállapodás 3. és 7. pontjában foglaltakra (vagyonkezelő alapítvány létrehozása és számára vagyonrendelés), a 3. pont alapján az átadott ingatlanokon való infrastrukturális fejlesztésekre, továbbá az Alapítványi tv. 2. § (1) bekezdés a) pontja és 3. §-a, valamint a Megállapodás általános céljai között megjelölt „Fudan Hungary Egyetem” létrehozására, amelyről az Országgyűlés eredményes népszavazást követő három évig nem gondoskodhatna. Érvelése szerint ebből az következik, hogy a hitelesítésre benyújtott kérdés közvetlen kapcsolatban van a Megállapodással, az Alapítványi tv. hatályon kívül helyezése pedig nyilvánvalóan felvetné a nemzetközi szerződés megváltoztatását, feltételeinek, végrehajtásának az újratárgyalását, de akár a felmondás lehetőségét is, ami a hivatkozott gyakorlat szerint az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés d) pontjába ütköző, ezáltal népszavazásra nem bocsátható. Jogi álláspontja megerősítéseként utalt a Knk.37.178/2014/3. és Knk.37.358/2015/3. számú végzésekre is. Álláspontja szerint tehát az NVB Alaptörvény-ellenesen hitelesítette a kérdést. 

[6] A II. rendű kérelmező a felülvizsgálati kérelem alapjaként az Nsztv. 9. § (1) bekezdésének a megsértésére, azaz az - Alkotmánybíróság 51/2001. (XI. 29.) AB határozata és a Kúria következetes gyakorlata alapján a választói és a jogalkotói - egyértelműség hiányára hivatkozott. Rámutatott arra, hogy a választói egyértelműség követelményét a világos, kizárólag egyféleképpen értelmezhető, a lényegét jól érthető és átlátható kérdés elégíti ki, amelynek álláspontja szerint a hitelesített kérdés nem felel meg. E tekintetben több kúriai határozatot is nevesített, de kiemelten hivatkozott a 136/2016. (X. 15.) NVB határozat tárgyában hozott Knk.VII.37.997/2016/4. számú határozatban foglaltakra, amely szerint nem tekinthető legitimnek az a népszavazás, amelyen a választópolgár nem tudja pontosan, hogy miről szavaz. Utalt továbbá a Knk.VII.37.997/2016/4. számú határozatban nevesített kúriai határozatokban megfogalmazott követelményekre, amelyek szerint annak vizsgálata szükséges, hogy van-e lehetősége a választópolgárnak átlátni döntésének valamennyi érdemi következményét, fel tudja-e ismerni, hogy van-e kézzel fogható eredménye a véleménynyilvánításának, továbbá arra is, hogy a választópolgártól nem várható el, hogy a népszavazásra feltenni kívánt kérdés szerinti törvény hatályon kívül helyezésének minden következményét átlássa. Kifejtette, hogy a Megállapodás létrejött, a nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismerése a Fudan tv. elfogadásával megtörtént. Álláspontja szerint mivel a Szervező, illetve politikai tevékenységének keretét adó politikai tömörülés teljes mértékben elveti a Fudan Egyetem magyarországi felsőoktatási tevékenységének megkezdését, így a választópolgár egy esetleges népszavazáson okkal gondolhatja, hogy az valójában a Fudan Egyetem magyarországi működésének a megkezdéséről szól.

[7] A II. rendű kérelmező álláspontja szerint egy érvényes és eredményes népszavazás - a látszattal szemben - csak azt eredményezheti, hogy az Alapítványi tv.-t hatályon kívül kell helyeznie az Országgyűlésnek, majd ezt követően a Kormánynak más működési-támogatási formát kell találnia a Fudan Egyetem magyarországi felsőoktatási tevékenységének megkezdéséhez, amelyre nemzetközi megállapodás kötelezi. A kérdésre adandó igen válasz mögötti választópolgári szándék és az azzal elérhető eredmény összhangja ez esetben sem áll fenn, ezáltal a kérdés megtévesztő jellegű és nem teljesíti a választói kérdésegyértelműség követelményét.   

[8] A II. rendű kérelmező a jogalkotói egyértelműség körében rámutatott arra is, hogy a formális megfelelés egyszerűen teljesíthető az Alapítványi tv. hatályon kívül helyezésével, azonban nem látható, hogy a hatályon kívül helyezett jogszabály által megváltozott életviszonyokra az Alaptörvény keretei között hogyan tud hatással lenni. Kifejtette, hogy magát a Fudan Hungary Egyetemért Alapítványt már bejegyezték, a népszavazás időpontjára a vagyonátadáshoz kapcsolódó jogi eljárás is lezajlik, s a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései szerint - figyelemmel a 3:382. § (3) bekezdésére és a 3:384. § (2) bekezdésre - az alapítványi vagyonrendeléssel a közhatalom elveszíti egyedi rendelkezési jogosultságát, ezáltal pedig a jogalkotót terhelő törvényalkotás terjedelme sem egyértelmű.

[9] A III. rendű kérelmező - az I. rendű kérelmezővel egyezően - arra hivatkozott, hogy az NVB Határozat az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés d) pontjába ütközik. Álláspontja szerint a népszavazási kérdés tiltott tárgykörbe tartozik, így az nem hitelesíthető. Rámutatott arra, hogy az Alapítványi tv. 1. § (1) bekezdése, 2. § (1) bekezdés a) pontja és 7. §-a szerinti szabályozásból egyértelmű, hogy annak előzménye és alapja is egy nemzetközi szerződés, továbbá, hogy a népszavazásra bocsátandó kérdés ezáltal egy nemzetközi szerződés teljesítésének elemeit kérdőjelezi meg, mivel az kihatással van a Fudan tv.-nyel kihirdetett Megállapodásra, mint nemzetközi szerződésre. Hangsúlyozottan hivatkozott a Megállapodás 1., 2. és 4. Cikkében foglaltakra, amelyek alapján Magyarország nemcsak a Megállapodás, hanem - álláspontja szerint - az abból fakadó intézkedések, ezáltal a később megalkotott Alapítványi tv.-ben foglaltak teljesítésére is kötelezettséget vállalt.

[10] A Kúria megküldte a bírósági felülvizsgálati kérelmeket a Szervezőnek, aki a részére biztosított határidőben észrevételt nem tett.

[11] Az eljárás során a … perbelépés iránti kérelmet nyújtott be, a kérelmezők pernyertességét kívánta érdekeltként támogatni. A kérelmet a Kúria a 6. sorszámú végzéssel elutasította.

A Kúria döntése és jogi indokai

[12] Az Nsztv. 1. § (1) bekezdése értelmében a hatálya alá tartozó eljárásokra a Ve.  Általános részét - az Nsztv. szerinti eltérésekkel - alkalmazni kell. Az Nsztv. a jogorvoslat előterjesztésére való jogosultságra eltérő rendelkezést nem tartalmaz, ezáltal a Ve. bírósági felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezései irányadók.

[13] A Ve. 222. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a választási bizottság másodfokú határozata, továbbá az NVB határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be.

[14] Az I-III. rendű kérelmezők az eljárási legitimáció körében részletes nyilatkozatot tettek. Természetes személy, valamint párt kérelmezők bírósági felülvizsgálati kérelme alapján indult eljárásban a Kúria már több végzésben akként tartotta fenn az érintettség körében kialakított korábbi joggyakorlatot, hogy azt a kérelmezők vonatkozásában nem tette vizsgálat tárgyává. Az egységes és irányadó gyakorlatot követve a Kúria a kérelmezők e vonatkozású részletes nyilatkozatait nem vizsgálta, megállapította, hogy érintettségük fennáll és felülvizsgálati kérelmeiket érdemben vizsgálta.

[15] Az I-III. rendű kérelmezők bírósági felülvizsgálati kérelmei - az alábbiak szerint - nem megalapozottak.

I.

[16] Az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdése meghatározza azokat a tárgyköröket, amelyek nem bocsáthatók országos népszavazásra. Az I. rendű és a III. rendű kérelmező a bírósági jogorvoslati kérelmeket az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés d) pontjának megsértésére alapította, amelyre figyelemmel fennálló alaptörvényellenesség okán álláspontjuk szerint meg kellett volna tagadni a kérdés hitelesítését. Az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés d) pontja értelmében nem lehet országos népszavazást tartani nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségről. A nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségre a II. rendű kérelmező is utalt. A Kúria a bírósági felülvizsgálati kérelmek alapján elsőként azt vizsgálta, hogy az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés d) pontjába ütközik-e a népszavazásra javasolt kérdés.

[17] Az I. és a III. rendű kérelmező más-más aspektusból, de mindketten azon Megállapodásra vezették vissza a nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség fennállását, amelyet a Fudan tv. hirdetett ki.

[18] Az Alaptörvény Q. cikk (3) bekezdésének rendelkezéséből („A nemzetközi jog más forrásai jogszabályban történő kihirdetésükkel válnak a magyar jogrendszer részévé) az következik, hogy a nemzetközi jog egyéb, Magyarországra kötelező szabályai - ideértve a nemzetközi szerződéseket - a jogszabályban történő kihirdetésükkel válnak a magyar jogrendszer részévé. Az Alaptörvény 1. cikk (2) bekezdés d) pontja alapján az Országgyűlés felhatalmazást ad a feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismerésére. Az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése értelmében a Kormány feladat- és hatásköre kiterjed mindarra, amit az Alaptörvény vagy jogszabály kifejezetten nem utal más szerv feladat- és hatáskörébe.  A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény (a továbbiakban: Eljárási tv.) III. Fejezete (7. és 8. §-a) szabályozza a nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismerését. Az Eljárási tv. 7. § (2) bekezdése értelmében a nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazást a nemzetközi szerződést kihirdető törvény vagy kormányrendelet - azaz kihirdető jogszabály - tartalmazza.

[19] A Fudan tv. által kihirdetett Megállapodás a Fudan Egyetem magyarországi felsőoktatási tevékenységének támogatásáról szól. Ez - a Megállapodás 1. Cikke alapján - az oktatási tevékenység támogatásának olyan biztosítását jelenti, amelynek révén a kínai akkreditációval rendelkező Fudan Egyetem a Kínai Népköztársaságban rendelkezésre álló akkreditációja keretében adja ki a felsőoktatási fokozatot adó okleveleket a magyarországi képzéseiben résztvevő hallgatóinak. A Megállapodás nem tartalmaz kötelezettségvállalást magyar egyetem létesítésére, illetve annak alapítványi formában történő működtetésére, alapítvány létrehozására és vagyoni juttatásaira sem.

[20] A Fudan tv. indokolása kifejezetten nevesíti, hogy a Megállapodás a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 76. § (1) bekezdés a) pontja szerinti magyarországi működés elvi támogatásáról szól. Az Nftv. hivatkozott rendelkezése értelmében az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági Térségen kívül székhellyel rendelkező felsőoktatási intézmény akkor folytathat Magyarországon oklevelet adó képzési tevékenységet, ha szerepel Magyarország Kormánya és a külföldi felsőoktatási intézmény székhelye szerinti állam kormánya által kötött - a felsőoktatási végzettségek, fokozatok egyenértékűségéről szóló - nemzetközi szerződésben. A Fudan tv. indokolása arra is rámutat, hogy az Nftv. 76. § (1) bekezdés a) pontjának rendelkezése négy állam összesen nyolc felsőoktatási intézményét - köztük a kínai Fudan Egyetemet is - érinti, továbbá, hogy a Fudan Egyetem és a … Egyetem közötti együttműködés tárgyában a tárgyalások lezárultak, ezt követően készült el a Megállapodás. A Fudan tv. 1. §-ához fűzött indokolás szerint az Eljárási tv. 7. § (1) bekezdés a) pontjára és (3) bekezdésére figyelemmel, a Megállapodás kötelező hatályának elismerésére az Országgyűlés ad felhatalmazást és az törvénnyel kerül kihirdetésre. A Kúria mindemellett megjegyzi, hogy a Fudan Egyetem az Oktatási Hivatal - nyilvánosan elérhető - nyilvántartása szerint Magyarországon engedéllyel működő felsőoktatási intézmény (F135664 intézményi azonosító számon), magyarországi felsőoktatási tevékenységét a Fudan tv. szerinti Megállapodás alapján folytatni tudja.      

[21] Az I. rendű kérelmező helyesen utalt a Fudan tv. szerinti Megállapodás 1. Cikkére a vállalások tekintetében és 3. Cikkére a végrehajtásért felelősök tekintetében, azonban arra már tévesen mutatott rá, hogy az elvi támogatásról szóló Megállapodás végrehajtásának következő lépése az Alapítványi tv. lenne. Az Alapítványi tv. nem a Fudan Egyetem magyarországi felsőoktatási tevékenységének a Megállapodás szerinti támogatását, hanem egy létrehozandó - magyarországi székhelyű és magyar állam által elismert - felsőoktatási intézmény működési és fenntartási modelljének kialakítását, a fenntartó Alapítvány alapításával kapcsolatos feladatokat, valamint az alapításhoz és a működéshez szükséges állami vagyon biztosításával kapcsolatos feladatokat tartalmazza. Nem kapcsolódik tehát a Fudan tv. szerinti Megállapodásban vállalt, konkrét kötelezettséget nem nevesítő, a kínai székhelyű egyetem magyarországi felsőoktatási tevékenységének elvi támogatásához.

[22] Az I. rendű kérelmező a nemzetközi kötelezettségvállalás körében téves következtetést levonva mutatott rá a Megállapodás 3. és 7. pontja, valamint az Alapítványi tv. 1-6. §-a és 1. melléklete szerinti együttműködési elemek összefüggésére, mint nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségre, ezáltal az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés d) pontjának a kérdés hitelesítésével bekövetkező megsértésére. A bírósági felülvizsgálati kérelemben ilyen összefüggésben hivatkozott „Megállapodás” nem a Fudan tv. szerinti Megállapodás (amely 1-5. Cikkre tagolódik, a kérelemben nevesített 3. és 7. pontja nincs), ugyanakkor az I. rendű kérelmező a bírósági felülvizsgálati kérelemben más megállapodást nem konkretizált és olyan jogszabályra sem utalt, amely ilyen tárgyú kötelezettségvállalást tartalmazó - a két állam között létrejött - nemzetközi szerződést kihirdetett volna, annak kötelező hatályát elismerte volna. Az Alapítványi tv. szerinti magyar székhelyű egyetem magyar jog szerinti létrehozására irányuló, valamint ahhoz kapcsolódó vagyoni kérdéseket és működési modellt, illetve e tárgyban kötelezettségvállalást tartalmazó, kötelező hatályú nemzetközi szerződést kihirdető jogszabályról a Kúriának nincs hivatalos tudomása.

[23] Az I. rendű kérelmező által idézett szövegrészek alapján (a Megállapodás 7. pontja szerint a Felek „külön megállapodásokat kötnek azzal a törekvéssel, hogy 2024-ben megkezdjék a Fudan Hungary Egyetem II. szakasz szerinti működését”) - a nyilvánosan elérhető megállapodásokból beazonosíthatóan - a Kúria úgy tekintette, hogy az I. rendű kérelmező által hivatkozott, a Fudan tv. szerinti Megállapodáson túli további megállapodás a „Stratégiai Együttműködési Megállapodás Magyarország Kormánya és a Fudan Egyetem között” (2021. április 27.), amelynek előzménye - az abban foglaltak szerint - egy 2021. februárban kötött együttműködési szándéknyilatkozat, nem pedig a Fudan tv. szerinti Megállapodás.

[24] A nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség tárgykörének vizsgálata során megállapítható, hogy Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság között a Fudan Egyetem részvételével alapítandó magyar egyetem létrehozásának előkészítéséről szóló együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról szóló 64/2020. (VIII. 14.) ME határozat az Eljárási tv. 5. § (1) bekezdés szerinti felhatalmazást megadta. A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság között a Fudan Egyetem részvételével alapítandó magyar egyetem létrehozásának előkészítéséről szóló együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló 1549/2020. (VIII. 17.) Korm. határozatban a Kormány egyetértett a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság között a Fudan Egyetem részvételével alapítandó magyar egyetem létrehozásának előkészítéséről szóló együttműködési megállapodás bemutatott szövegével; felhatalmazta az innovációért és technológiáért felelős minisztert vagy az általa kijelölt személyt a megállapodás bemutatott szövegének - jóváhagyás fenntartásával történő - végleges megállapítására; felhívta a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki; jóváhagyta a megállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendelte a megállapodás szövegének végleges megállapítását követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését. Az 1549/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat alapjául szolgáló megállapodás a Kúria előtt nem ismert, kihirdető jogszabályban még nem jelent meg. Ilyen előzmények után a stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről a Fudan Egyetemmel tárgyú 1186/2021. (IV. 21.) Korm. határozattal a Kormány felhívta a Budapest Diákváros megvalósításáért, valamint a Fudan Egyetem részvételével alapítandó magyarországi felsőoktatási intézmény működési környezete kialakításáért felelős kormánybiztost, hogy - szükség szerint az általa kijelölt személy útján - gondoskodjon a Magyarország Kormánya és a Fudan Egyetem [székhelye: …, elérhetősége: … Egyetem (….)] között kötendő stratégiai megállapodás Kormány nevében történő aláírásáról. A stratégia együttműködési megállapodás aláírása megtörtént, azt a Kormány a honlapján kínai, angol és magyar nyelven nyilvánosságra hozta (https://kormany.hu/dokumentumtar/strategiai-egyuttmukodesi-megallapodas…). Ennek 3. és 7. pontja foglal magában az I. rendű kérelmező által hivatkozott tárgyköröket.

[25] A Kúria rámutat arra, hogy a stratégiai együttműködési megállapodás Magyarország Kormánya, a Fudan Egyetem és a … Korlátolt Felelősségű Társaság között jött létre, még nem tekinthető az Eljárási tv. szerinti, vagy  a szerződések jogáról szóló, Bécsben az 1969. évi május hó 23. napján kelt szerződés kihirdetéséről szóló 1987. évi 12. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: bécsi egyezmény) szerinti, államok között létrejött nemzetközi szerződésnek, amelyet az Eljárási tv.-ben meghatározott jogszabály kihirdetett. Az Eljárási tv. 2. § a) pontja a más állammal vagy a nemzetközi jog szerződéskötési képességgel bíró egyéb alanyával kötött, Magyarország számára nemzetközi jogi jogokat és kötelezettségeket létesítő, módosító vagy megszüntető, a nemzetközi jog által szabályozott írásbeli megállapodást tekinti nemzetközi szerződésnek, míg a bécsi egyezmény - annak 1. cikke értelmében - az államok közötti szerződéseket tekinti nemzetközi szerződésnek (megjegyzendő, hogy a 3. cikk szerint a bécsi egyezmény hatálya alá nem tartozó megállapodások jogi erejét nem érinti, hogy azokra nem terjed ki bécsi egyezmény). A Kúria hangsúlyozza, hogy a szerződéskötéssel összefüggő tárgyalások és belső jogi cselekmények nemzetközi szerződés létrehozásához vezethetnek, azonban nem a szerződéskötési folyamat közbenső stádiumaiban keletkező megállapodásból, hanem az Eljárási tv. szerinti jogszabállyal kihirdetett nemzetközi szerződésből eredhet olyan kötelezettség, amelyre nézve az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés d) pontja szerinti tilalom fennállását vizsgálni kell.

[26] A népszavazásra javasolt kérdés - az I. rendű kérelmező hivatkozása ellenére - nem áll közvetlen kapcsolatban a Fudan tv. szerinti Megállapodással, továbbá nincs olyan, az Alapítványi tv. szabályozási tárgyát érintő kötelezettségvállalást tartalmazó nemzetközi szerződés - ilyet az I. rendű kérelmező sem nevesített -, amelyet az Alaptörvény és az Eljárási tv. szerint megkövetelt jogszabály (törvény vagy kormányrendelet) kihirdetett volna, ezáltal a népszavazásra javasolt kérdés hitelesítése nem ütközik az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés d) pontjába.

[27] Az I. rendű kérelmező által a Kúria Knk.VII.37.371/2017/2. számú végzésére alapított hivatkozás sem tette megalapozottá a bírósági felülvizsgálati kérelmet, ugyanis a hivatkozott ügyben a jogalkotó által törvénnyel kihirdetett nemzetközi egyezmény tartalmazott olyan konkrét kötelezettséget, amelyet a népszavazásra feltenni javasolt kérdés érintett, ezáltal ott a nemzetközi kötelezettségvállalással való összefüggés, így az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés d) pontja szerinti tilalom fennállt. Ugyanígy az I. rendű kérelmező által hivatkozott, a Kúria Knk.37.178/2014/3. számú és Knk.37.358/2015/3. számú végzései alapját képező, népszavazásra feltenni javasolt kérdések is összefüggésben álltak törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződéssel. A hivatkozott végzések tényállása és jelen ügy tényállása között tehát alapvető különbség van a kötelező hatályú nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettség népszavazásra feltenni javasolt kérdés általi érintettsége körében. Tekintettel arra, hogy az Alapítványi tv. nem a Fudan tv. szerinti Megállapodás megvalósítási kereteit biztosítja, azzal közvetlen összefüggés - a fentebb részletezettek szerint - nem áll fenn, a Szervező által feltenni javasolt kérdés nem érint jogszabállyal kihirdetett nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettséget, az Alapítványi tv.-nek egy esetleges érvényes és eredményes igen többséggel záródó népszavazás folytán bekövetkező hatályon kívül helyezése - az I. rendű kérelmező hivatkozása ellenére - nem vetné fel a Fudan tv. szerinti Megállapodás, mint kötelező hatályú nemzetközi szerződés megváltoztatását vagy felmondását.

[28] A III. rendű kérelmező az Alapítványi tv. rendelkezéseiből tévesen jutott arra a következtetésre, hogy annak előzménye a Fudan tv.-nyel kihirdetett Megállapodás, mint nemzetközi szerződés, így alaptalanul hivatkozott arra, hogy az NVB Határozat sérti az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés d) pontjában foglalt rendelkezést. A III. rendű kérelmező érvelését a Fudan tv. indokolása és a Fudan tv. szerinti Megállapodás tartalma egyaránt cáfolja. A Megállapodás 1., 2. és 4. Cikke értelmezését a Fudan tv. Általános indokolása konkrétan megadja (a Megállapodás az Nftv. szerinti magyarországi működés elvi támogatása), s éppen a III. rendű kérelmező által részlegesen idézett 2. Cikknek az idézésből kimaradt szövegrésze tartalmazza, hogy a kínai székhelyű egyetem magyarországi felsőoktatási tevékenységéről szól a Megállapodás. Ezzel szemben az Alapítványi tv. egy létrehozandó magyar felsőoktatási intézménnyel kapcsolatban tartalmaz rendelkezéseket. Az Alapítványi tv. III. rendű kérelmező által nevesített §-ai, de további rendelkezései sem utalnak nemzetközi szerződésre, a Fudan tv. szerinti Megállapodás pedig nem tartalmaz olyan kötelezettségvállalást, amelynek végrehajtását az Alapítványi tv. szolgálná.

[29] Érintőlegesen a II. rendű kérelmező is utalt nemzetközi megállapodásból fakadó kötelezettségre, azonban a fentebb részletezettek szerint az sem foghatott helyt.

II.

[30] A Kúria ezt követően a II. rendű kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme alapján a népszavazásra javasolt kérdés egyértelműségét vizsgálta.

[31] Az Nsztv. 9. § (1) bekezdése értelmében a népszavazásra javasolt kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelműen lehessen válaszolni (választópolgári egyértelműség), továbbá a népszavazás eredménye alapján az Országgyűlés el tudja dönteni, hogy terheli-e jogalkotási kötelezettség, és ha igen, milyen jogalkotásra köteles (jogalkotói egyértelműség). A II. rendű kérelmező helytállóan mutatott rá, hogy a választópolgári és a jogalkotói egyértelműséget - az 51/2001. (XI. 29.) AB határozatra figyelemmel és a Kúria következetes gyakorlata szerint - egyaránt mérlegelni kell (pl. Knk.VII.37.997/2016/4.).

[32] A Kúria kiemeli, hogy a II. rendű kérelmező által hivatkozott 51/2001. (XI. 29.) AB határozat a kérdés egyértelműsége vizsgálatának alapvető szempontjai körében rögzítette többek között, hogy „az egyértelműség követelményének vizsgálata … azt jelenti, hogy a népszavazásra szánt kérdés egyértelműen megválaszolható-e, azaz eldöntendő kérdés esetében arra „igen-nel” vagy „nem”-mel egyértelműen lehet-e felelni. Ahhoz azonban, hogy a választópolgár a népszavazásra feltett kérdésre egyértelműen tudjon válaszolni, az is szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen értelmezhető legyen.” Az Alkotmánybíróság emellett azonban arra is rámutatott, hogy az egyértelműség „[…] nem támaszt olyan követelményt a népszavazás kezdeményezőivel szemben, hogy a kérdés megfogalmazásakor az egyes jogágak kifejezéskészletét, a jogszabályokban meglévő fogalmakat, illetve az egyes tudományágak, szakterületek terminus technicusait vegyék alapul. Nem tartozik az Alkotmánybíróság hatáskörébe a népszavazásra szánt kérdés célszerűségi vizsgálata sem.” (IV.3. pont). A Kúria a II. rendű kérelmező által vitatott kérdés egyértelműség vizsgálata során e szempontokat figyelembe vette.

[33] A Kúria gyakorlata alapján a népszavazáshoz való jog megfelelő érvényesülése megköveteli, hogy a választópolgárok egyértelműen és világosan nyilváníthassanak véleményt a népszavazásra javasolt kérdés tárgyában, azaz a kérdésnek kizárólag egyféleképpen értelmezhetőnek, világosnak, a magyar nyelv nyelvtani szabályainak megfelelőnek kell lennie. A választópolgári egyértelműség követelményéből következik az is, hogy a választópolgárok jól értsék, lássák át a kérdés lényegét, érdemét és jelentőségét azért, hogy tudatosan, átgondoltan tudják leadott szavazataikkal a jogaikat gyakorolni. A népszavazáshoz való jog garanciája a felteendő kérdés egyértelműsége, ami egyben a tudatos döntés előfeltétele is. 

[34] A II. rendű kérelmező helyesen mutatott rá, hogy a Knk.VII.37.997/2016/4. számú határozatban foglaltak szerint nem tekinthető legitimnek az a népszavazás, amelyen a választópolgár nem tudja pontosan, hogy miről szavaz. Ugyanakkor a Kúria kiemeli, hogy a II. rendű kérelmező által hivatkozott Knk.VII.37.997/2016/4. számú határozat és az abban nevesített további kúriai határozat (Knk.IV.37.257/2016/7.) törvény hatályon kívül helyezése iránt megfogalmazott népszavazásra javasolt kérdések elemzése során - bizonyos eltérésekre figyelemmel - eltérő eredményre jutott a kérdés egyértelműsége tekintetében. Az elemzés körében kifejtette, hogy egyrészt annak vizsgálata szükséges, hogy van-e lehetősége a választópolgárnak átlátni döntésének valamennyi érdemi következményét, fel tudja-e ismerni, hogy van-e kézzel fogható eredménye a véleménynyilvánításának, másrészt rámutatott arra, hogy a választópolgártól nem várható el, hogy a népszavazásra feltenni kívánt kérdés szerinti törvény hatályon kívül helyezésének minden következményét átlássa. A Kúria már több végzésében (Knk.IV.37.222/2016/9., Knk.IV.40.645/2021/19.) kiemelte, hogy a kérdésegyértelműség körében az Alaptörvény és az Nsztv. szerint kettős követelmény érvényesül, egyrészt a kérdésnek jogilag értelmezhető és pontos fogalmakat kell használnia, másrészt a választópolgárok számára is érthetőnek, egyértelműnek kell lennie, amely követelmények egyensúlyának megteremtése összetett feladat.

[35] A Kúria értékelése szerint a II. rendű kérelmező által hivatkozott Knk.VII.37.997/2016/4. számú határozat alapját képező népszavazásra javasolt kérdés, valamint a jelen eljárás tárgyát képező NVB Határozattal hitelesített népszavazásra javasolt kérdés megfogalmazása annyiban mutat hasonlóságot, hogy mindkét esetben az adott törvény hatályon kívül helyezésére vonatkozik és az adott törvény teljes megnevezését tartalmazza, ez azonban nem alapozza meg a két ügy párhuzamba állítását és azonos értékelését. A két ügy tárgyát képező kérdés tartalmát összevetve, a hatályon kívül helyezendő törvények teljes megnevezésében - megfogalmazásukat tekintve - alapvető eltérés, hogy míg a Knk.VII.37.997/2016/4. számú ügyben a hatályon kívül helyezendő törvény megnevezése („a XXXIII. nyári olimpiai és XVII. nyári paralimpiai játékok pályázatáról és rendezéséről”) magában foglalta azt a kifejezést, amelynek összetéveszthetőségére hivatkoztak (megrendezze-e Budapest az Olimpiát), ezzel szemben a jelen eljárásban vizsgált, népszavazásra feltenni javasolt kérdéssel érintett Alapítványi tv. elnevezése nem tartalmazza a „Fudan Egyetem magyarországi működésének a megkezdését”. A Kúria hangsúlyozza, hogy az egyértelműség vizsgálatánál magából a kérdésből kell kiindulni, amely az Alapítványi tv. teljes megnevezésének pontos feltüntetésével kellően behatárolja, hogy a Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról, a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló törvény hatályon kívül helyezésére vonatkozik. Emellett arra kell tekintettel lenni, hogy az átlagosan tájékozott állampolgár számára világos-e a kérdés, az kétséget nem hagyó tartalommal bír-e a szavak általánosan elfogadott, köznapi jelentése alapján. Az elmúlt évtizedekben a választópolgárok kellően széles körében elterjedt, hogy a köznevelési és felsőoktatási tevékenység (az óvodától az egyetemig) nem kizárólag állami fenntartású intézményben folyik, vannak pl. egyházi vagy alapítványi fenntartású intézmények is, de maga az alapítvány nem azonos az adott köznevelési/felsőoktatási intézménnyel. Az Alapítványi tv. címéből és rendelkezéseiből is egyértelműen kitűnik, hogy nem a felsőoktatási intézményre, hanem az alapítványra vonatkozó szabályokat tartalmazza. Az általános tájékozottsággal rendelkező választópolgárok körében az is ismert, hogy a 2020. évben megkezdődött a magyar felsőoktatási intézményrendszer működési és fenntartói modellváltása, amelynek eredményeként a nemzeti felsőoktatási intézmények jellemzően közérdekű vagyonkezelő alapítványok fenntartásában működnek. Ezáltal az Alapítványi tv. tárgyában feltett kérdés egy olyan közérdekű alapítványra vonatkozik, amelynek célja az Alapítványi tv. címében megnevezett Fudan Hungary Egyetem létrehozása és működtetése.

[36] A III. rendű kérelmező azon hivatkozása, hogy a választópolgár egy esetleges népszavazáson okkal gondolhatja, hogy az valójában a Fudan Egyetem magyarországi működésének a megkezdéséről szól, több okból sem foghatott helyt. A Fudan Egyetem a magyarországi működését már megkezdte, az Nftv. rendelkezése, a Fudan tv. szerinti Megállapodás és az Oktatási Hivatal általi nyilvántartásba vétel alapján. A Fudan Egyetem magyarországi felsőoktatási tevékenysége és az Alapítványi tv. között nincs olyan összefüggés, amely a már megkezdett tevékenységre közvetlen kihatással lenne, az Alapítványi tv. a Fudan Egyetem tevékenységére, annak magyarországi működésére vonatkozó rendelkezést nem tartalmaz. A kérdés egyértelműségére - a II. rendű kérelmező álláspontjával szemben - az nem hat ki, hogy a Szervező politikai tevékenységének keretét adó politikai tömörülés milyen álláspontot képvisel, mivel az egyértelműséget magából a kérdésből kell megállapítani, nem pedig azzal összekapcsolt, de a kérdésen túli körülményekből.  

[37] A Kúria a II. rendű kérelmező azon hivatkozásai tekintetében, amelyekben a Knk.IV.37.132/2016/4. és a Knk.IV.37.133/2016/4. számú határozatok kapcsán utalt arra, hogy sérti a kérdésegyértelműség követelményét, ha a választópolgárnak a kérdés alapján nincs lehetősége  átlátni döntésének valamennyi érdemi következményét, vagy felismerni, hogy nincs kézzel fogható eredménye a véleménynyilvánításának, továbbá a 24/2012. (V. 11.) AB határozat, a Knk.IV.37.484/2013/2. és a Knk.IV.37.485/2013/2. számú határozatok alapján kifejtette, hogy nem várható el, hogy a népszavazásra feltenni kívánt kérdésben szereplő törvény hatályon kívül helyezésének minden következményét átlássák,  kiemeli, hogy a népszavazásra javasolt kérdés törvény hatályon kívül helyezésére vonatkozik, így szükségszerű, hogy jogi fogalmakat (alapítvány, vagyonjuttatás) is tartalmaz, miként az is, hogy annak minden következményét a választópolgár nem képes átlátni. A II. rendű kérelmező által hivatkozott Knk.IV.37.132/2016/4. és a Knk.IV.37.133/2016/4. számú határozatok tényállásának nem egy teljes jogszabályra, hanem egy konkrét jogszabályi rendelkezésre vonatkozó kérdés képezte az elemét, amely tekintetében a Kúria olyan jártasság igényét fogalmazta meg, amely a választópolgártól nem feltétlenül várható el. A Knk.IV.37.484/2013/2. és a Knk.IV.37.485/2013/2. számú határozatban rögzítettek szerint „Az Alkotmánybíróság által folytatott gyakorlat értelmében az állampolgároktól általánosságban is, valamint a népszavazásra feltett kérdés tekintetében különösen elvárható, hogy a vonatkozó jogszabályok ismeretének birtokában legyenek, és ennek megfelelően adják le szavazatukat [24/2012. (V. 11.) AB határozat, ABK 2012. 2. szám 103.]. A Kúria a dohánytermék, illetve a dohánybolt fogalmának kifogásban hivatkozott esetleges - hétköznapi - értelmezését nem ítélte olyan oknak, mint amely e fentiekben hivatkozott alkotmánybírósági testületi megállapítást felülírná.”. A Kúria kialakult gyakorlata szerint (pl. Knk.IV.37.425/2017/3. és Knk.IV.37.426/2017/3. számú végzés) a jogszabályban foglalt terminus technicusok használata sem teszi önmagában egyértelművé a kérdést. Amennyiben a feltett kérdés tartalmának megértése elmélyült szakmai ismereteket igényel, ezáltal a használt fogalmak valódi jelentéstartalma az ezzel nem rendelkező választópolgár számára nem világos, nem pontosan értelmezhető, a kérdés akkor sem elégíti ki a kérdésegyértelműség követelményét, ha egyébként a jogi fogalmak használata szabatos.

[38] A Kúria rámutat arra, hogy a jogi fogalmak átlagos választópolgár általi érthetősége attól függően is eltérő jártasságot követel, hogy az adott jogi fogalom a teljes jogszabályra vagy egy konkrét jogszabályi rendelkezésre vonatkozó kérdésben jelenik meg. Ez utóbbi esetkörben ugyanis a kérdés értelmezése jobban igényelheti a jogszabályi rendelkezések összefüggéseinek az átlátását. Az NVB Határozat alapját képező kérdés az Alapítványi tv. teljes megjelölését magában foglalja, ezáltal a címében megjelenő jogi fogalmak (alapítvány, vagyonjuttatás) az Alapítványi tv. részletes szabályai és azok összefüggésének vizsgálata nélkül is egyértelműek abban a tekintetben, hogy a kérdés az Alapítványi tv. címében nevesített Alapítványról és a részére történő vagyonjuttatásról szól. Az Alapítvány ettől pontosabb fogalommal nem írható körül, a jogi személy e formáját maga a Ptk. így nevezi, az alapítványra vonatkozó általános szabályok a Ptk.-ból mindenki számára megismerhetőek. Abból, hogy az Alapítvány jelen esetben egy közérdekű vagyonkezelő alapítvány, még nem következik az, hogy a kérdés egyértelműsége megállapításához feltétel legyen az alapítványok fajtáinak, működésük részletes szabályainak átlagos tájékozottságú választópolgár általi ismerete. Elegendő az adott jogintézményre - jelen esetben az alapítványra - vonatkozó általános ismeret. A kérdésben megjelenő másik fogalom a vagyonjuttatás pedig nem kizárólag jogi terminus technicus, hétköznapi, nyelvtani jelentése a kifejezés lényegi tartalmát egyértelműen tükrözi. Az Alapítvány neve pedig a létrehozandó és alapítványi fenntartásban működtetendő intézményt foglalja magában, jogi szakkifejezést nem tartalmaz. Ebből következően az Alapítványi tv. teljes megnevezésének figyelmes olvasásával nyelvtani értelmezés útján is egyértelmű, hogy magáról az alapítványról és a részére történő vagyonjuttatásról szól a kérdésben nevesített jogszabály.

[39] A Kúria a Knk.IV.40.645/2021/19. számú végzés elvi tartalmára - miszerint „A népszavazásra javasolt kérdés vizsgálata során figyelemmel kell lenni arra, hogy az egyértelműség követelményének következetes érvényesítése nem vezethet oda, hogy valamely tárgykört a teljesíthetetlen követelmények megfogalmazása által az NVB vagy a Kúria ténylegesen kizárjon a népszavazásra feltehető kérdések köréből” - tekintettel végezte az egyértelműség körében hivatkozott érvek vizsgálatát.   

[40] A népszavazásra javasolt kérdés az Alapítványi tv. hatályon kívül helyezésére vonatkozik, így a II. rendű kérelmező helyesen mutatott rá, hogy egy érvényes és eredményes népszavazás az Alapítványi tv. Országgyűlés általi hatályon kívül helyezését eredményezné. A népszavazásra javasolt kérdés és az Alapítványi tv. sem vonatkozik a Fudan Egyetem magyarországi működésére, a kínai székelyű Fudan Egyetem (amely nevében nem azonos a létrehozni szándékozott Fudan Hungary Egyetemmel) az Alapítványi tv. címében és rendelkezéseiben sem jelenik meg, a kérdésből ezáltal nem következik, hogy a Fudan Egyetem magyarországi felsőoktatási tevékenységének megkezdéséről kellene szavazni, így az erre vonatkozó II. rendű kérelmezői érvelések nem támasztják alá a választópolgári szándék és az elérhető eredmény összhangjának hiányát.

[41] A II. rendű kérelmező által előadott érvelés, miszerint az Alapítványi tv. hatályon kívül helyezése egyszerűen teljesíthető, azonban ezt pusztán formális megfelelésnek tartja, nem eredményezi a jogalkotói egyértelműség hiányát. A népszavazásra feltenni javasolt kérdés nyelvtani megfogalmazása szerint egyértelműen az Alapítványi tv. hatályon kívül helyezésére vonatkozik, magában foglalja annak teljes megjelölését, amely alapján nyilvánvaló, hogy nem a Fudan Egyetem magyarországi működésének megkezdéséről, hanem a Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról és az alapítványi vagyonjuttatásról szól, továbbá az is nyilvánvaló, hogy az alapítványra, mint jogi személyre vonatkozó alapvető rendelkezéseket tartalmazó Ptk.-ra a kérdés nem terjed ki. Egy törvény hatályon kívül helyezésére irányuló kérdésnek ez a lehető legegyértelműbb megfogalmazása, a jogalkotó számára világos, hogy milyen jogalkotói kötelezettsége áll fenn. A II. rendű kérelmező által hivatkozott azon körülmény, hogy az Alapítványi tv. hatályon kívül helyezése valójában - az alapítványra vonatkozó polgári jogi szabályokra figyelemmel - eredménynek tekinthető-e, célszerűségi kérdés, amelyet a Kúriának - a II. rendű kérelmező által hivatkozott 51/2001. (XI. 29.) AB határozat fentebb idézett pontjából következően - vizsgálnia nem kell.

[42] A Kúria megítélése szerint az Alapítványi tv. hatályon kívül helyezésére irányuló kérdés nyelvtani szempontból a lehető legegyszerűbb kérdőmondat formájában van megfogalmazva, arra a választópolgár által tudatosan és megfontoltan, egyértelműen igen vagy nem válasz adható, a jogszabály megnevezéséből, ezáltal a kérdésből kitűnik, hogy az alapítványra és nem közvetlenül a felsőoktatási intézményre vonatkozik, az alapítványra és a részére történő vagyonjuttatásra terjed ki. A megjelenő jogi fogalmak az átlagos tájékozottsággal bíró választópolgár számára érthetőek. Az Alapítványi tv. tárgykörét tekintve ettől általánosabb fogalmak használatára a kérdés megfogalmazása során nem kerülhetett sor, a jogszabály címében feltüntetett jogi kifejezések nem bírnak túlzott specialitással, az alapítvány és a vagyonjuttatás fogalmak lényegi tartalma a választópolgárok széles körében ismert, illetve bárki számára megismerhető, az alapítvány célja pedig az Alapítványi tv.-ből megismerhető, így az NVB Határozata az Nsztv. 9. § (1) bekezdését sem sérti.

[43] A Kúria a fentiekre figyelemmel az NVB Határozatot - az Nsztv. 30. § (1) bekezdése alapján - helybenhagyta.

A döntés elvi tartalma

[44] Az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés d) pontja szerinti tilalom megsértését nem a nemzetközi szerződés létrehozásához vezető szerződéskötési folyamatban keletkező megállapodásra, hanem törvénnyel vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségre vonatkozóan kell vizsgálni.

[45] A népszavazásra javasolt kérdés bírósági felülvizsgálata során a Kúriának akkor is magából a kérdésből kell kiindulni, ha a kérelmezők egyes megállapodásokat és egyes felsőoktatási intézményeket a kérelmükben annak ellenére azonosként kezelnek, hogy tényszerűen különböző megállapodásokról és különböző felsőoktatási intézményekről van szó.

Záró rész

[46] Az Nsztv. 30. § (3) bekezdése alapján a Kúria a határozatát a Magyar Közlönyben nyolc napon belül, a Kúria honlapján a határozat meghozatala napján közzéteszi.

[47] A Kúria az I. rendű és a II. rendű kérelmezőt az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (5) bekezdése szerinti, személyenként 10.000 forint eljárási illeték megfizetésére kötelezte. A III. rendű kérelmező az Itv. 5. § (1) bekezdés d) pontjára és (2) bekezdésére figyelemmel teljes személyes illetékmentes, ezért 10.000 forint eljárási illeték az állam terhén marad.

[48] A Kúria végzése elleni ellen a jogorvoslatot az Nsztv. 30. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés zárja ki.

Budapest, 2021. december 8.

dr. Hajnal Péter s.k. a tanács elnöke,
dr. Banu Zsoltné dr. Szabó Judit s.k. előadó bíró,
dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet s.k.