Knk.I.37.733/2016/2. számú határozat

A Kúria
végzése

Az ügy száma:     Knk.I.37.733/2016/2.     

A tanács tagjai:     dr. Sperka Kálmán a tanács elnöke,
    dr. Heinemann Csilla előadó bíró,
    dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet bíró

A kérelmező:   

Kérelmezett: Nemzeti Választási Bizottság

Az ügy tárgya: népszavazási eljárás   

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó: a kérelmező

A felülvizsgálattal támadott határozat: Nemzeti Választási Bizottság 54/2016. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 1.000 (egyezer) forint mérsékelt felülvizsgálati eljárási illetéket.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az ügy alapjául szolgáló tényállás

[1] A kérelmező 2016. augusztus 13-án elektronikus úton benyújtott, kifogásnak nevezett kérelmében a földügyben történő népszavazás kezdeményezőinek összeszámlálásával kapcsolatban terjesztett elő észrevételeket.

[2] A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) 2016. augusztus 19. napján kelt 54/2016. számú határozatával a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem

[3] A kérelmező elektronikus úton, személyesen eljárva jogorvoslati kérelmet terjesztett elő az  NVB eljárása miatt, azt sérelmezve, hogy a korábban előterjesztett kifogásait érdemi vizsgálat nélkül, mindegyik kifogását másként minősítve elutasították.

[4] Az NVB Elnöke a kérelmező jogorvoslati kérelmét 2016. augusztus 25-én megküldte a Kúria részére.

A Kúria döntése és jogi indokai

[5] A kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelme érdemi vizsgálatra alkalmatlan.

[6] A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.)  1. § (1) bekezdése folytán alkalmazandó a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény ( a továbbiakban: Ve.) 224. § (5) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező, jogi szakvizsgával rendelkező személy a saját ügyében a szakvizsga-bizonyítvány csatolása mellett ügyvédi képviselet nélkül eljárhat. A jelen ügyben a jogi képviselet nem volt igazolt. A Ve. 231. § (2) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha azt a 224. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be.

[7] A kifejtettek alapján a Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

Záró rész

[8] A Kúria a közigazgatási nemperes eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (7) bekezdése és 58. § (1) bekezdés f) pontja alapján állapította meg, és az ennek alapján számított mérsékelt eljárási illeték viselésére a 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 13. §-ának (2) bekezdése alapján kötelezte a kérelmezőt.

[9] A Kúria határozata elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése kizárja.

Budapest, 2016. augusztus 25.

dr. Sperka Kálmán sk. a tanács elnöke,
dr. Heinemann Csilla sk. előadó bíró,
dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet sk. bíró