A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.056/2022/3. számú végzése

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.056/2022/3. számú végzése

Rendelkező rész
A Kúria a VI. rendű terhelt jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

[1] Az alapügy VI. rendű terheltje (a továbbiakban: panaszos) a Kúria Bfv.I.274/2021/14. számú végzésével szemben a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 41/B. § (1) bekezdése alapján jogegységi panaszt terjesztett elő, amelyben arra kérte a Kúriát, hogy a támadott határozatot helyezze hatályon kívül, és a Kúriát utasítsa új eljárásra és új határozat hozatalára. Álláspontja szerint a Kúria ítélete tartalmában eltér a Kúria a BH 2020.10.292., BH 2019.7.197. és BH 2018.2.40. számú eseti döntésektől, valamint a Kúria Bfv.148/2021/11. számú precedensképes határozatától. A panaszos kérte a Szegedi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság Bf.II.563/2019/34. számú ítélete végrehajtásának felfüggesztését, mert érvelése szerint a jogegységi panasz eljárás kihatással van a Kúria támadott határozatára, amely a Szegedi Ítélőtábla ítéletét hatályában fenntartotta.
[2] A jogegységi panasz érdemben nem bírálható el.
[3] A Bszi. 41/C. § (6) bekezdésének d) pontja szerint, a Jogegységi Panasz Tanács – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – a jogegységi panaszt visszautasítja, ha az elkésett.
[4] A panaszos a Kúria támadott határozatát 2022. július 6. napján vette át. A jogegységi panasszal egyidejűleg a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) szabályainak alapulvételével 2022. október 24-én kelt igazolási kérelmet is előterjesztett, mert 2022. július 25. napján már előterjesztette a jogegységi panaszt, azt az ÁNYK rendszer beküldöttként jelölte meg, azonban igazolás arról nem érkezett. 2022. október 19. napján a Kúria Kezelőirodájától érdeklődésére azt a tájékoztatást kapta, hogy a jogegységi panaszt nem iktatták, így a panaszos az igazolási kérelemmel együtt ismét előterjesztette a jogegységi panaszt, amely 2022. október 25. napján érkezett a Kúriára.
[5] A Bszi. 41/C. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a jogegységi panasz eljárás lefolytatása során a polgári perrendtartásról szóló törvény mely szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Bszi. utaló szabálya a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényre (a továbbiakban: Pp.) vonatkozik és nem a Be.-re, így a Be. alapján előterjesztett igazolási kérelem nem vehető figyelembe a jogegységi panasz eljárásban. Megjegyzendő, hogy a Pp. szabályai közül sem alkalmazandóak a mulasztásra és annak igazolására vonatkozó szabályok, sőt, a Bszi. a visszautasítási okok körében rögzíti a hiánypótlási felhívás kiadásának mellőzését. Mindezek alapján a Kúriára 2022. október 25. napján érkezett jogegységi panasz elkésett, mert a Bszi. 41/C. § (1) bekezdése alapján a jogegységi panasz a támadott határozat közlésétől számított 30 napon belül terjeszthető elő. A mulasztás igazolására sem a Bszi., sem a Pp. jogegységi panasz eljárásban alkalmazandó szabályai nem adnak lehetőséget, így a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés d) pontja alapján a jogegységi panasz visszautasításának van helye.
[6] A Jogegységi Panasz Tanács már korábban megállapította, hogy „[a] jogegységi panasz visszautasítását egyetlen, törvényben rögzített visszautasítási ok is indokolttá teszi […].” (Jpe.I.60.001/2020/2. [20]). A fenti részletes, visszautasítást megalapozó okfejtést követően a Jogegységi Panasz Tanács a következőkre mutat rá.
[7] A Bszi. 41/C. § (6) bekezdés e) pontja szerint a jogegységi panasz visszautasításának van helye, ha az a Bszi. 41/B. § (1) bekezdése alapján került előterjesztésre, de a felülvizsgálati kérelemben az előterjesztő nem hivatkozott a Kúria közzétett határozatától jogkérdésben való eltérésre. A panaszos a felülvizsgálati indítványában a Be. közelebbről meg nem jelölt kommentárját idézi a Be. 431. §-hoz. Ezen kívül abban egyetlen kúriai határozatot említ, a Kúria 2021. május 18. napján kelt Bfv.I.1266/2020/11. számú végzését, amelyre azonban a jogegységi panaszban nem hivatkozik (BH számon szerepeltetve sem). Emiatt a jogegységi panasz visszautasításának a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés e) pontja alapján is helye van.
[8] Megjegyzi a Jogegységi Panasz Tanács, hogy a jogegységi panaszban hivatkozott határozatok (a BH 2020.10.292.; BH 2019.7.197. és BH 2018.2.40. számú eseti döntések, valamint a Kúria Bfv.148/2021/11. számú határozata) közül a BH 2020.10.292.; BH 2019.7.197. és BH 2018.2.40. számú eseti döntések mindegyikére igaz, hogy azokat a Kúria 2012. január 1. után hozta, így a Bszi.-ben írt konjunktív feltételek ezen részének megfelelnek. A feltétel másik részének ugyanakkor nem tesznek eleget, mivel a jelzett határozatokat BH számon tették közzé és nem a Bírósági Határozatok Gyűjteményében (a továbbiakban: BHGY-ben). Valamennyi jelzett kúriai határozat a másodfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyező végzés. A hatályon kívül helyező határozatok BHGY-ban való közzététele csak a Bszi. 2021. január 1-jétől hatályos módosítása nyomán kötelező. E határozatokat tehát a meghozatalukkor hatályos szabályok szerint nem kellett közzétenni. A jogegységi panaszban megtalálható határozatok közül a Kúria Bfv.148/2021/11. számú határozatával szemben nem áll fenn a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés f) pontjában írt visszautasítási ok, azonban erre a határozatra a panaszos a felülvizsgálati kérelmében nem hivatkozott, amely a Bszi. 41/B. § (1) bekezdése alapján előterjesztett jogegységi panasz érdemi elbírálásához szükséges lett volna.
[9] A kifejtettekre figyelemmel a Kúria a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés d) és e) pontja alapján a jogegységi panaszt – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – visszautasította.
[10] A Jogegységi Panasz Tanács megállapítja, hogy a jogegységi panaszban kért, Szegedi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság Bf.II.563/2019/34. számú ítélete végrehajtásának felfüggesztése nem indokolt, tekintettel arra, hogy a jogegységi panasz érdemben nem bírálható el.

Záró rész

[11] A jogegységi panasz visszautasítása folytán illetékfizetési kötelezettség nem merült fel az Itv. 57. § (1) bekezdés a) pontja alapján.
[12] A végzés ellen sem a Bszi., sem más jogszabály nem biztosít jogorvoslatot.

Budapest, 2022. november 14.

Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke Dr. Patyi András s.k. bíró, Böszörményiné dr. Kovács Katalin s.k. bíró, Dr. Farkas Katalin s.k. bíró, Dr. Kalas Tibor s.k. bíró, Dr. Gyarmathy Judit s.k. bíró, Dr. Márton Gizella s.k. bíró, Molnár Ferencné dr. s.k. bíró, Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet s.k. bíró, Dr. Orosz Árpád s.k. bíró, Dr. Puskás Péter s.k. bíró, Salamonné dr. Piltz Judit s.k. bíró, Dr. Simonné dr. Gombos Katalin s.k. bíró, Dr. Somogyi Gábor s.k. bíró, Dr. Suba Ildikó s.k. bíró, Dr. Stark Marianna s.k. bíró, Dr. Szabó Klára s.k. bíró, Dr. Tóth Kincső s.k. bíró, Dr. Vitál-Eigner Beáta s.k. bíró