A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.050/2022/3. számú végzése

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.050/2022/3. számú végzése

Rendelkező rész
A Kúria a felperes jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

[1] A felperes 2022. október 6-án a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban Bszi.) 41/B. § (2) bekezdése alapján jogegységi panaszt nyújtott be a Kúria Pfv.IV.20.100/2022/5. számú határozata ellen. Álláspontja szerint a Kúria jogegységi panasszal támadott határozata jogkérdésben eltér a Kúria Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett, Pfv.IV.21.217/2021/5. számú határozatától. A Bszi. 41/D. § (1) bekezdés c) pontja alapján kérte a panasszal támadott határozat hatályon kívül helyezését és a Kúria új eljárásra, új határozat hozatalára utasítását.
[2] A jogegységi panasz érdemben nem bírálható el.
[3] A jogegységi panasz benyújtását megelőző eljárásban a felperes 2020. május 27. napján közérdekű adatigényléssel élt az alperessel szemben, majd 2020. július 10-én keresetlevelet terjesztett elő a Fővárosi Törvényszéken.
[4] A Fővárosi Törvényszék 62.P.22.906/2020/10. számú határozatával elutasította a keresetet. A felperes fellebbezése folytán eljárt Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.571/2021/10. számú jogerős ítéletével megváltoztatta az elsőfokú bíróság ítéletét, kötelezte az alperest a közérdekű adatok kiadására. A jogerős ítélettel szemben az alperes nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, amelyet elbírálva a Kúria a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte és az elsőfokú határozatot helyben hagyta.
[5] A Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja értelmében a Jogegységi Panasz Tanács – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – a jogegységi panaszt visszautasítja, ha az eljárási illetéket nem vagy hiányosan fizették meg.
[6] A jogegységi panaszt előterjesztő felperes jogegységi panaszában úgy nyilatkozott, hogy „Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban Itv.) 57. § (1) bekezdés o) pontja értelmében tárgyi illetékmentes.”
[7] Az Itv. 57. § (1) bekezdésének o) pontja értelmében tárgyi illetékmentes a polgári és közigazgatási ügyekben a személyes adatok védelmével, illetve a közérdekű adatok nyilvánosságával összefüggésben indított per. A panasszal támadott Pfv.IV.20.100/2022/5. számú határozat rögzítette, hogy az eljárás az Itv. hivatkozott szakasza alapján illetékmentes, ezért a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 96. § (1) bekezdése és a 102. § (6) bekezdése alapján az illetéket az állam viseli. A panaszos erre alapozva nem fizette meg a jogegységi panasz eljárás illetékét, és nem nyújtott be költségkedvezményre vonatkozó kérelmet.
[8] Az Itv. 57. § (1) bekezdés o) pontja alapján a tárgyi illetékmentesség nem a jogegységi panasz eljárásra, hanem a polgári és közigazgatási ügyekben a személyes adatok védelmével, illetve a közérdekű adatok nyilvánosságával összefüggésben indított perre, azaz a polgári vagy a közigazgatási peres eljárásra vonatkozik.
[9] A jogegységi panasz eljárás önálló, a megelőző peres eljárástól elkülönülő eljárás, nem feleltethető meg az Itv.-ben említett polgári vagy közigazgatási pernek. A jogegységi panasz eljárás a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja értelmében illetékköteles. A jogalkotó az Itv.-ben külön nevesítette azokat az eseteket, amelyekben kifejezetten a jogegységi panasz eljárásra kiterjedően az illeték megfizetése alól mentességet kívánt biztosítani. Ilyen rendelkezés az Itv. 57. § (1) bekezdés a) pontja, amelynek alapján illetékmentes a polgári és közigazgatási ügyekben az eljárás, ha a bíróság az eljárást (ideértve a fellebbezési és a felülvizsgálati és jogegységi panasz eljárást is) megindító beadványt visszautasítja, vagy az eljárást a Pp. 259. §-ában foglalt okokból megszünteti.
[10] A Kúria következetes gyakorlata értelmében a jogegységi panasz eljárás sui generis jogorvoslati eljárás, az nem az alapeljárás folytatása. A jogegységi panasz előterjesztőjének ezért a panasz benyújtásakor vagy le kell rónia a szükséges eljárási illetéket, vagy megfelelő költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelmet kell előterjesztenie. Hiánypótlási felhívás kibocsátásának a jogegységi panasz eljárásban e körben sincs helye. (Jpe.I.60.017/2022/4.; Jpe.I.60.021/2022/3.; Jpe.I.60.033/2022/3.)
[11] A Kúria tárgyi illetékmentességgel összefüggésben foglalt állást a Jpe.I.60.002/2021/7. számú határozatában. A hivatkozott jogegységi panasz határozat rögzítette, hogy az alapeljárásban alkalmazott szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 16. §-a, amely a közigazgatási perre tárgyi illetékmentességet ad, a jogegységi panasz eljárásra nem vonatkozik.
[12] A kifejtettekre figyelemmel a panaszost nem illeti meg a jogegységi panasz eljárásban a peres eljárásokra vonatkozó tárgyi illetékmentesség, ezért tekintettel arra, hogy az eljárás illetékét nem fizették meg, a Kúria a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja alapján a jogegységi panaszt – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – visszautasította.

Záró rész

[13] Az eljárás az Itv. 57. § (1) bekezdés a) pontja alapján illetékmentes.
[14] A végzés ellen sem a Bszi., sem más jogszabály nem biztosít jogorvoslatot.

Budapest, 2022. november 7.

Dr. Patyi András s.k. a tanács elnöke, Böszörményiné dr. Kovács Katalin s.k. bíró, Dr. Farkas Katalin s.k. bíró, Dr. Gyarmathy Judit s.k. bíró, Dr. Gimesi Ágnes Zsuzsanna s.k. bíró, Dr. Magyarfalvi Katalin s.k. bíró, Dr. Márton Gizella s.k. bíró, Molnár Ferencné dr. s.k. bíró, Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet s.k. bíró, Dr. Orosz Árpád s.k. bíró, Dr. Puskás Péter s.k. bíró, Salamonné dr. Piltz Judit s.k. bíró, Dr. Simonné dr. Gombos Katalin s.k. bíró, Dr. Somogyi Gábor s.k. bíró, Dr. Suba Ildikó s.k. bíró, Dr. Szabó Klára s.k. bíró, Dr. Tóth Kincső s.k. bíró