A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.048/2022/3. számú végzése

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.048/2022/3. számú végzése

Rendelkező rész
A Kúria az alperes jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

[1] Az alperes (a továbbiakban: panaszos) a Kúria Pfv.V.21.349/2021/4. számú ítélete ellen jogegységi panaszt nyújtott be, amelyben kérte, hogy a Kúria e döntését a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 41/D. §-a alapján egészben helyezze hatályon kívül és utasítsa a Kúriát új eljárásra és új határozat hozatalára. Álláspontja szerint a Kúria ítélete jogkérdésben indokolatlanul eltér a Kúria Pfv.V.22.095/2016/3. számú végzésétől, ami „BH 2018.1.15 I. ügyszámon található meg a bírósági határozatok gyűjteményében”.
[2] Megítélése szerint a Kúria a támadott határozatban és az eltérés alapjául szolgáló határozatban eltérően határozta meg az alvázszám hibáját, azonos tényállás mellett az egyik esetben kellékszavatossági kérdésnek, míg másik esteben jogszavatossági kérdésnek minősítette azt.
[3] A jogegységi panasz érdemben nem bírálható el.
[4] A Bszi. 41/C. § (6) bekezdés e) pontja szerint a jogegységi panasz tanács – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – a jogegységi panaszt visszautasítja, ha a jogegységi panasz a 41/B. § (1) bekezdése alapján került előterjesztésre, de a felülvizsgálati kérelemben az előterjesztő nem hivatkozott a Kúria közzétett határozatától jogkérdésben való eltérésre.
[5] A panaszos nem jelölte meg a jogegységi panasz jogalapját, de tartalmát tekintve a Bszi. 41/B. § (1) bekezdése alapján terjesztette azt elő. E törvényi rendelkezés értelmében a pervezetésre vonatkozó végzés kivételével a Kúriának az eljárási törvény alapján további fellebbezéssel, felülvizsgálati kérelemmel vagy felülvizsgálati indítvánnyal nem támadható határozata ellen jogegységi panasznak van helye, ha a felülvizsgálati kérelemben a Kúria 2012. január 1. után hozott és a Bírósági Határozatok Gyűjteményében (a továbbiakban: BHGY) közzétett határozatától jogkérdésben való eltérésre már hivatkoztak, és a Kúria az eltéréssel okozott jogsértést határozatában nem orvosolta. Ehhez a törvényi feltételhez képest a panaszos a jogegységi panaszban felhívott határozatra a felülvizsgálati kérelmében még nem hivatkozott, ezért a jogegységi panasz visszautasításának van helye a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés e) pontja alapján.
[6] A Bszi. 41/C. § (6) bekezdés f) pontja szerint a jogegységi panasz tanács – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – a jogegységi panaszt visszautasítja, ha azt nem 2012. január 1. után hozott és a BHGY-ban közzétett kúriai határozattól való eltérésre hivatkozással nyújtották be.
[7] A jogegységi panasz a fenti konjunktív feltételek közül az egyiknek megfelelt, mivel a panaszos által megjelölt Pfv.V.22.095/2016/13. számú végzést a Kúria 2012. január 1. után hozta meg. A másik feltételnek ugyanakkor nem tett eleget, tekintettel arra, hogy a panaszos tévesen állította azt, hogy a hivatkozott határozatot a BHGY-ban közzétették. E döntés a BH 2018.1.15. I. számon közzé lett ugyan téve, de nem a BHGY-ban. A jogerős ítéletet hatályon kívül helyező, és a másodfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasító olyan döntésről van ugyanis szó, amelyet az eljáró tanács 2017. szeptember 28-án hozott meg, a hatályon kívül helyező határozatok BHGY-ban való közzététele ugyanakkor csak a Bszi. 2021. január 1-től hatályos módosítása nyomán kötelező.
[8] A Bszi. 41/C. § (6) bekezdés egyértelmű és félreérthetetlen feltételeket támaszt arra nézve, hogy a Kúria mely esetekben köteles a jogegységi panaszt visszautasítani. E jogszabályi rendelkezés f) pontja alapján, arra tekintettel, hogy a jogegységi panaszt benyújtó fél nem a BHGY-ban közzétett kúriai határozattól való eltérésre hivatkozott, a jogegységi panasz visszautasításának van helye.
[9] A kifejtettekre figyelemmel a Kúria a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés e) és f) pontja alapján a jogegységi panaszt – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – visszautasította.

Záró rész

[10] A panaszos által előterjesztett költségmentesség iránti kérelem a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvény (Kmtv.) 11. § c) pontja értelmében nem volt teljesíthető, figyelemmel arra, hogy a Jogegységi Panasz Tanács a jogegységi panaszt visszautasította.
[11] Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 57. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel az eljárás illetékmentes.
[12] A végzés ellen sem a Bszi., sem más jogszabály nem biztosít jogorvoslatot.

Budapest, 2022. október 17.

Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke, Dr. Patyi András s.k. bíró, Böszörményiné dr. Kovács Katalin s.k. bíró, Dr. Farkas Katalin s.k. bíró, Dr. Kalas Tibor s.k. bíró, Dr. Gyarmathy Judit s.k. bíró, Dr. Gimesi Ágnes Zsuzsanna s.k. bíró, Dr. Magyarfalvi Katalin s.k. bíró, Dr. Márton Gizella s.k. bíró, Molnár Ferencné dr. s.k. bíró, Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet s.k. bíró, Dr. Orosz Árpád s.k. bíró, Salamonné dr. Piltz Judit s.k. bíró, Dr. Simonné dr. Gombos Katalin s.k. bíró, Dr. Somogyi Gábor s.k. bíró, Dr. Suba Ildikó s.k. bíró, Dr. Stark Marianna s.k. bíró, Dr. Szabó Klára s.k. bíró, Dr. Tóth Kincső s.k. bíró, Dr. Vitál-Eigner Beáta s.k. bíró