A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.033/2022/3. számú végzése

Nyomtatóbarát változat

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.033/2022/3. számú végzése

Rendelkező rész
A Kúria a felperes jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

[1] A jogegységi panasz előterjesztője a Kúria Mfv.II.10.013/2022/2. számú, felülvizsgálati kérelmet visszautasító végzésével szemben nyújtott be jogegységi panaszt, amelyben kérte a végzés hatályon kívül helyezését és a Kúriának az eljárás lefolytatására utasítását.
[2] A jogegységi panasz érdemben több okból sem bírálható el.
[3] A Kúria a jogegységi panaszt a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 41/C. § (6) bekezdés b) pontja alapján – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – visszautasítja, ha azt jogi képviselő közreműködése nélkül nyújtották be.
[4] A jogegységi panasz előterjesztője jogi képviselő nélkül nyújtotta be a jogegységi panaszát, amelyhez mellékletként csatolt egy 2022. május 26-án kelt hatósági bizonyítványt kamarai jogtanácsosi tagsági jogviszonyáról.
[5] A jogegységi panasz eljárásban a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti jogi képviselet kötelező [Bszi. 41/C. § (4) bekezdés]. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 75. § (2) bekezdés a) pontja szerint, ha a jogi képviselet kötelező – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében, jogi képviselő nélkül is eljárhat, őt úgy kell tekinteni, mintha jogi képviselővel járna el. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja alapján, ha nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján törvény vagy nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi, a 2. § (1) bekezdése szerinti ügy tekintetében az ügyfél jogi képviselője.
[6] E rendelkezésekből kitűnik, hogy a jogegységi panaszt elektronikus úton kell előterjeszteni. A jogegységi panasz előterjesztője a jogegységi panaszt papír alapon nyújtotta be. A jogegységi panasz papír alapon történő előterjesztésével a jogegységi panasz előterjesztője magánszemélyként, jogi képviselő közreműködése nélkül nyújtotta be jogegységi panaszát, így a jogegységi panasz visszautasításának van helye a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés b) pontja alapján.
[7] A Jogegységi Panasz Tanács már korábban megállapította, hogy „[a] jogegységi panasz visszautasítását egyetlen, törvényben rögzített visszautasítási ok is indokolttá teszi […].” (Jpe.I.60.001/2020/2. számú határozat [20] pontja). A fenti részletes, visszautasítást megalapozó okfejtést követően, a Jogegységi Panasz Tanács már csak a következőkre mutat rá.
[8] A Kúria a jogegységi panaszt a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja alapján – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – visszautasítja, ha az eljárási illetéket nem vagy hiányosan fizették meg. A jogegységi panasz eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 50. § (1) bekezdése értelmében illetékköteles. A Bszi. 41/C. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Pp. költségkedvezményekre vonatkozó szabályai a jogegységi panasz eljárásban is irányadók. A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának következetes a gyakorlata abban, hogy az alapeljárásban engedélyezett költségmentesség automatikusan nem terjed ki a jogegységi panasz eljárásra, hanem azt a jogegységi panasz benyújtásával egyidejűleg kell az általános szabályok szerint kérelmezni (Jpe.I.60.021/2022/3., Jpe.I.60.017/2021/4.). A jogegységi panasz előterjesztője a jogegységi panasz eljárás illetékét nem fizette meg és költségkedvezmény iránti kérelmet sem terjesztett elő. Arra való hivatkozása, hogy az eljárás korábbi szakaszában munkavállalói költségkedvezményben részesült nem alapozza meg azt, hogy a jogegységi eljárás illetékét ne fizesse meg, így a jogegységi panasz visszautasításának van helye a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja alapján.
[9] A Kúria a jogegységi panaszt – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – visszautasítja a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés e) pontja alapján, ha az a 41/B. § (1) bekezdése alapján került előterjesztésre, de a felülvizsgálati kérelemben az előterjesztő nem hivatkozott a Kúria közzétett határozatától jogkérdésben való eltérésre, és ugyanezen bekezdés f) pontja alapján, ha azt nem 2012. január 1. után hozott és a Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett kúriai határozattól való eltérésre hivatkozással nyújtották be.
[10] A jogegységi panasz előterjesztője – a fentieken túlmenően – nem jelölte meg pontosan a panasz jogalapját, hiszen azt a Bszi. 41/B. § (1) bekezdés már nem hatályos b) pontjára hivatkozva terjesztette elő. A döntést – a BH 2008.40. számmal közzétett Pf.VIII.24.559/2007. számú végzést – amelytől való eltérésre a jogegységi panasz előterjesztője hivatkozott a Legfelsőbb Bíróság 2007. február 15. napján hozta. A jogegységi panasz előterjesztője e döntésre felülvizsgálati kérelmében nem hivatkozott, így a jogegységi panasz visszautasításának van helye a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés e) és f) pontjai alapján is.
[11] A Jogegységi Panasz Tanács végül megjegyzi, hogy a jogegységi panaszban nem elégséges megjelölni az eltérés alapjául hivatkozott határozatokat, a panaszt adekvát indokolással is el kell látni, részletesen ki kell fejteni, hogy a jogegységi panasz előterjesztője miben látja az eltérést (Jpe.I.60.011/2021/3., Jpe.I.60.014/2021/5., Jpe.II.60.002/2022/3.). A jogegységi panasz előterjesztője jogegységi panaszában egy szakirodalmi kommentár két bekezdéséhez fűz rövid magyarázatot, az eltérést részletesen nem indokolta, így a jogegységi panasz visszautasításának van helye a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés h) pontja alapján is.
[12] Mindezek alapján a Kúria a jogegységi panaszt a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés b), c), e), f) és h) pontjai alapján visszautasította.

Záró rész

[13] Az Itv. 57. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel az eljárás illetékmentes.
[14] A végzés ellen sem a Bszi., sem más jogszabály nem biztosít jogorvoslatot.

Budapest, 2022. június 20.

Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke, Dr. Patyi András s.k. bíró, Dr. Balogh Zsolt s.k. bíró, Dr. Bartal Géza s.k. bíró, Dr. Bartkó Levente s.k. bíró, Dr. Csák Zsolt s.k. bíró, Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke az aláírásban akadályozott Dr. Darák Péter bíró helyett, Dr. Dzsula Marianna s.k. bíró, Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke az aláírásban akadályozott Dr. Döme Attila bíró helyett, Dr. Farkas Attila s.k. bíró, Dr. Fekete Ildikó s.k. bíró, Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke az aláírásban akadályozott Dr. Harter Mária bíró helyett, Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke az aláírásban akadályozott Dr. Kovács András bíró helyett, Dr. Kovács Zsuzsanna s.k. bíró, Dr. Kurucz Krisztina s.k. bíró, Dr. Tánczos Rita s.k. bíró