A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.031/2023/4. számú végzése

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.031/2023/4. számú végzése

Rendelkező rész
A Kúria a felperes jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

[1] A felperes (a továbbiakban: panaszos) a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) „42/B. § (2) bekezdése” alapján jogegységi panaszt terjesztett elő a Kúria Gfv.I.30.026/2023/4. számú, felülvizsgálatot megtagadó végzése ellen. Kérte a végzés hatályon kívül helyezését és a Kúria új eljárásra és új határozat hozatalára utasítását. Álláspontja szerint a Kúria végzése eltér a Kúria Jpe.60.015/2021/15. számú határozatának [11], [14] és [16] pontjában foglaltaktól.
[2] A jogegységi panasz érdemben nem bírálható el.
[3] A Kúria a jogegységi panaszt a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja alapján – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – visszautasítja, ha az eljárási illetéket nem vagy hiányosan fizették meg.
[4] A jogegységi panasz eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 50. § (1) bekezdése értelmében illetékköteles. A Bszi. 41/C. § (2) bekezdés h) pontja értelmében ugyanakkor a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) költségkedvezményekre vonatkozó szabályai a jogegységi panasz eljárásban is irányadók. A jogegységi panasz előterjesztője csak arra vonatkozó mentesség, vagy kedvezmény esetén mentesül az illetékfizetési kötelezettség alól. A Pp. 100. §-a alapján alkalmazandó költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kmt.) 5. § (2) bekezdése értelmében a fél részére költségmentességet kell engedélyezni, ha az (1) bekezdésben foglalt feltételek nem állnak fenn, de a bíróság a fél egyéb körülményeinek figyelembevételével megállapítja, hogy a fél létfenntartása veszélyeztetett.
[5] A Jogegységi Panasz Tanács következetes gyakorlata szerint a jogegységi panasz befogadásának feltétele, hogy a panaszos vagy hiánytalanul fizesse meg az illetéket, vagy nyújtson be teljes körű, szabályszerű, érdemben elbírálható költségmentességi kérelmet.
[6] Az előterjesztő illetéket nem rótt le, a jogegységi panaszban személyes költségmentesség engedélyezését kérte. A Kmt. felhatalmazása alapján megalkotott, a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló 26/2017. (XII. 27.) IM rendelet (a továbbiakban Kmr.) 10. § (1) bekezdése értelmében (a rendeletben meghatározott kivételekkel) a kérelmezőnek minden vagyonáról nyilatkoznia kell ‒ így különösen: ingatlanról, készpénzről, pénzügyi intézménnyel szemben fennálló követelésről, értékpapírról, ingó vagyontárgyról, követelésről, vagyoni értékű jogról. A Kmr. 10. § (3) bekezdése alapján a nyomtatványhoz mellékelni kell három hónapra visszamenőleg a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató igazolását a fizetési számla egyenlegéről, valamint három hónapra visszamenőleg a fizetésiszámla-kivonatot. Ha a kérelmező több fizetési számlával rendelkezik egy pénzforgalmi szolgáltatónál vagy több pénzforgalmi szolgáltató vezet részére fizetési számlát, mindegyik vonatkozásában köteles az igazolásokat mellékelni.
[7] A panaszos a jogegységi panasz eljárási illetékét nem rótta le, a költségmentességre vonatkozó jogosultsága alátámasztása érdekében a jövedelmét és a kiadásait igazoló iratokat (például álláskeresési járadékra jogosultságot igazoló irat, munkáltatói jövedelemigazolás, távközlési-, áram- és gázszolgáltató számlái) nyújtott be. Az előterjesztő azonban a kérelméhez nem csatolta a Kmr. 10. § (3) bekezdése által megkövetelt, három hónapra visszamenőleg érvényes bankszámlakivonatokat.
[8] A Kmr. 10. § (3) bekezdése eltérést meg nem engedő, kogens követelményt fogalmaz meg a költségmentesség engedélyezéséhez szükséges igazolások tekintetében, ezért a Kúria figyelemmel arra, hogy a jogegységi panasz eljárásban hiánypótlásnak nincs helye, a felperesek költségmentesség engedélyezésére vonatkozó kérelmét a Jpe.I.60.031/2023/3. számú végzésével elutasította.
[9] A jogegységi panasz előterjesztője tehát sem az illetékfizetési kötelezettségét nem teljesítette, sem elbírálásra alkalmas költségmentesség iránti kérelmet nem nyújtott be. Mindezek miatt a Kúria a jogegységi panaszt a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja alapján visszautasította.

Záró rész

[10] Az eljárás az Itv. 57. § (1) bekezdés a) pontja szerint illetékmentes.
[11] A végzés ellen sem a Bszi., sem más jogszabály nem biztosít jogorvoslatot.

Budapest, 2023. június 26.

Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke, Dr. Patyi András s.k. bíró, Dr. Balogh Zsolt s.k. bíró, Dr. Bartal Géza s.k. bíró, Dr. Bartkó Levente s.k. bíró, Dr. Csák Zsolt s.k. bíró, Dr. Darák Péter s.k. bíró, Dr. Domonyai Alexa s.k. bíró, Dr. Döme Attila s.k. bíró, Dr. Dzsula Marianna s.k. bíró, Dr. Hajdu Edit s.k. bíró, Dr. Harangozó Attila s.k. bíró, Dr. Kovács Zsuzsanna s.k. bíró, Dr. Kurucz Krisztina s.k. bíró, Nyírőné dr. Kiss Ildikó s.k. bíró, Dr. Sperka Kálmán s.k. bíró, Dr. Tánczos Rita s.k. bíró