A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.031/2022/3. számú végzése

Nyomtatóbarát változat

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.031/2022/3. számú végzése

Rendelkező rész
A Kúria az alperes jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

[1] A jogegységi panasz előterjesztője a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 41/B. § (1) bekezdése alapján jogegységi panaszt terjesztett elő a Kúria Kfv.V.35.057/2022/5. számú ítélete ellen. Kérte az ítélet hatályon kívül helyezését és a Kúria új eljárásra és új határozat hozatalára utasítását. Álláspontja szerint a Kúria ítélete eltér a Kúria Kvf.IV.35.464/2020/5. sz számú ítéletétől.
[2] A jogegységi panasz érdemben nem bírálható el.
[3] A Kúria a jogegységi panaszt a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés b) pontja alapján – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – visszautasítja, ha azt jogi képviselő közreműködése nélkül nyújtották be.
[4] A jogegységi panasz előterjesztője jogegységi panaszához mellékelt egy 2021. november 9-én Fiák István ügyvéd által elfogadott meghatalmazást, amelyben az szerepel, hogy a Magyar Államkincstár képviselője dr. Fiák István ügyvédet a Győri Törvényszék előtt a felperes neve felperes és a Magyar Államkincstár alperes között közigazgatási határozat felülvizsgálata 9.K.700.922/2021. ügyszámon indult perben az alperes jogi képviseletét – ide értve az esetleges perorvoslati eljárásokat is – teljes jogkörrel, nyilatkozattételi jogosultsággal elláthatja.
[5] A Jogegységi Panasz Tanács már több alkalommal rámutatott arra, hogy a jogegységi panasz eljárás olyan rendkívüli, a jogerő utáni, a jogegységet célzó sui generis eljárás, amely a jogrendszer belső koherenciájának megteremtését szolgálja, jogorvoslati eljárás ugyan, de nem a per folytatása (Jpe.I.60.005/2021/5., Jpe.I.60.011/2021/3.). Az alapeljárás során adott meghatalmazás hatálya ezért önmagában, automatikusan nem terjed ki a jogegységi panasz eljárásra, a panasz előterjesztőjének tehát kifejezetten a jogegységi panasz eljárásra vonatkozó meghatalmazással kell igazolnia jogi képviselője képviseleti jogát (Jpe.I.60.017/2021/4.).
[6] A jogegységi panasz mellékleteként benyújtott meghatalmazásba a jogegységi panasz előterjesztőjének képviselője a Győri Törvényszék előtti eljárásban és perorvoslati eljárásokban rendelkezett képviseleti joggal. A jogegységi panasz eljárás nem perorvoslati eljárás, ezért ez a meghatalmazás nem fogadható el, így a jogegységi panasz visszautasításának van helye a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés b) pontja alapján.
[7] A Kúria a jogegységi panaszt a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja alapján – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – visszautasítja, ha az eljárási illetéket nem vagy hiányosan fizették meg.
[8] A jogegységi panasz eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 50. § (1) bekezdése értelmében illetékköteles. Az Itv. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerint a költségvetési szerv teljes személyes illetékmentességben részesül. A jogegységi panasz előterjesztője a Magyar Államkincstár. A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 1. §-a szerint a Kincstár központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.
[9] A teljes személyes illetékmentességnek az igénybevételéhez további feltételek teljesülését írják elő azonban az Itv 5. § (2)–(3) bekezdései. Egyrészt az illetékmentesség csak akkor illeti meg a költségvetési szervet, ha a vagyonszerzést, illetve az eljárás megindítását megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. Másrészt mindezek fennállásáról a szervnek a bírósági eljárás (így a jogegységi panasz eljárás) kezdeményezése esetén nyilatkoznia kell (Jpe.II.60.037/2021/5.).
[10] A jogegységi panasz előterjesztője illetékmentességre vonatkozó nyilatkozatot nem mellékelt jogegységi panaszához és jogi képviselője sem tett ilyen tartalmú nyilatkozatot, így a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja alapján a jogegységi panasz visszautasításának van helye.
[11] A Jogegységi Panasz Tanács már korábban megállapította, hogy „[a] jogegységi panasz visszautasítását egyetlen, törvényben rögzített visszautasítási ok is indokolttá teszi […].” (Jpe.I.60.001/2020/2. számú határozat [20] pontja).
[12] A Jogegységi Panasz Tanács a fentieken túl végül megjegyzi, hogy a jogegységi panaszban nem elégséges megjelölni az eltérés alapjául hivatkozott határozatokat, a panaszt adekvát indokolással is el kell látni, részletesen ki kell fejteni, hogy a jogegységi panasz előterjesztője miben látja az eltérést (Jpe.I.60.011/2021/3., Jpe.I.60.014/2021/5., Jpe.II.60.002/2022/3.). A jogegységi panasz előterjesztője jogi érvelésében nem az eltérést mutatta be, hanem a jogegységi panasszal támadott határozatban foglaltakra tett észrevételeket, így a jogegységi panasz visszautasításának van helye a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés h) pontja alapján is.
[13] Mindezekre tekintettel a Kúria a jogegységi panaszt a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés b), c) és h) pontjai alapján visszautasította.

Záró rész

[14] Az Itv. 57. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel az eljárás illetékmentes.
[15] A végzés ellen sem a Bszi., sem más jogszabály nem biztosít jogorvoslatot.

Budapest, 2022. június 20.

Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke, Dr. Patyi András s.k. bíró, Dr. Balogh Zsolt s.k. bíró, Dr. Bartkó Levente s.k. bíró, Dr. Csák Zsolt s.k. bíró, Dr. Dzsula Marianna s.k. bíró, Dr. Döme Attila s.k. bíró, Dr. Farkas Attila s.k. bíró, Dr. Fekete Ildikó s.k. bíró, Dr. Hajdu Edit s.k. bíró, Dr. Harter Mária s.k. bíró, Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke az aláírásban akadályozott Dr. Kovács András bíró helyett, Dr. Kovács Zsuzsanna s.k. bíró, Dr. Kurucz Krisztina s.k. bíró, Dr. Tánczos Rita s.k. bíró