A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.025/2023/4. számú végzése

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.025/2023/4. számú végzése

Rendelkező rész
A Kúria a felperesek jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

[1] A felperesek a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 42/B. § (2) bekezdése [helyesen: 41/B. § (2) bekezdése] alapján jogegységi panaszt terjesztettek, elő a Kúria Gfv.I.30.025/2023/2. számú, felülvizsgálatot megtagadó végzése ellen. Kérték a végzés hatályon kívül helyezését és a Kúria új eljárásra és új határozat hozatalára utasítását. Álláspontjuk szerint a Kúria végzése eltér a Kúria Jpe.60.015/2021/15. számú határozatának [11] és [16] bekezdéseiben foglaltaktól.
[2] A jogegységi panasz érdemben nem bírálható el.
[3] A Kúria a jogegységi panaszt a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja alapján – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – visszautasítja, ha az eljárási illetéket nem vagy hiányosan fizették meg.
[4] A jogegységi panasz eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 50. § (1) bekezdése értelmében illetékköteles. A Bszi. 41/C. § (2) bekezdés h) pontja értelmében ugyanakkor a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) költségkedvezményekre vonatkozó szabályai a jogegységi panasz eljárásban is irányadók. A jogegységi panasz előterjesztője csak arra vonatkozó mentesség vagy kedvezmény esetén mentesül az illetékfizetési kötelezettség alól.
[5] A Jogegységi Panasz Tanács következetes gyakorlata szerint a jogegységi panasz befogadásához elvárható, hogy a panaszos vagy hiánytalanul fizesse meg az illetéket, vagy nyújtson be teljes körű, szabályszerű, érdemben elbírálható költségmentességi kérelmet.
[6] A panaszosok illetéket nem róttak le, a jogegységi panaszban személyes költségmentesség engedélyezését kérték valamennyien. Kérelmükhöz azonban nem mellékeltek a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló 26/2017. (XII. 27.) IM rendelet (Kmr.) 10. § (3) bekezdésében meghatározott minden iratot (a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató igazolását három hónapra visszamenőleg a fizetési számla egyenlegéről, valamint három hónapra visszamenőleg a fizetésiszámla-kivonatot). A hiányos költségmentesség engedélyezése iránti kérelmeket ezért a Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának elnöke – figyelemmel arra, hogy a jogegységi panasz eljárásban hiánypótlásnak nincs helye – a Jpe.I.60.025/2023/3. számú végzésével elutasította.
[7] A jogegységi panasz előterjesztői tehát sem az illetékfizetési kötelezettségüket nem teljesítették, sem elbírálásra alkalmas költségmentesség iránti kérelmet nem nyújtottak be. Mindezek miatt a Kúria a jogegységi panaszt a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja alapján visszautasította.

Záró rész

[8] A jogegységi panasz visszautasítása folytán illetékfizetési kötelezettség nem merült fel az Itv. 57. § (1) bekezdés a) pontja alapján.
[9] A végzés ellen sem a Bszi., sem más jogszabály nem biztosít jogorvoslatot.

Budapest, 2023. május 22.

Dr. Patyi András s.k. a tanács elnöke, Dr. Varga Zs. András s.k. bíró, Dr. Balogh Zsolt s.k. bíró, Dr. Bartal Géza s.k. bíró, Dr. Bartkó Levente s.k. bíró, Dr. Csák Zsolt s.k. bíró, Dr. Darák Péter s.k. bíró, Dr. Domonyai Alexa s.k. bíró, Dr. Döme Attila s.k. bíró, Dr. Dzsula Marianna s.k. bíró, Dr. Farkas Attila s.k. bíró, Dr. Hajdu Edit s.k. bíró, Dr. Hajnal Péter s.k. bíró, Dr. Harangozó Attila s.k. bíró, Dr. Kovács András s.k. bíró, Dr. Kovács Zsuzsanna s.k. bíró, Dr. Kurucz Krisztina s.k. bíró, Dr. Sperka Kálmán s.k. bíró, Dr. Tánczos Rita s.k. bíró