A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.021/2022/3. számú végzése

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.021/2022/3. számú végzése

Rendelkező rész
A Kúria a felperesek jogegységi panaszát visszautasítja.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indoklás
[1] A felperesek (a továbbiakban: panaszosok) a Kúria Pfv.VIII.20.348/2021/6. számú – a jogerős ítéletet hatályában fenntartó – ítéletével (a továbbiakban: támadott határozat) szemben a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 41/B. § (2) bekezdése alapján jogegységi panaszt terjesztettek elő. A jogegységi panaszban annak megállapítását kérték, hogy a támadott határozat a Kúria Pfv.I.20.469/2021/3. és Gfv.VII.30.027/2021/5. számú eseti döntéseitől, valamint a 3/2020. PJE jogegységi határozattól jogkérdésben eltér, és erre tekintettel kérték a támadott határozat hatályon kívül helyezését, a Kúria új eljárásra és új határozat hozatalára utasítását.

[2] A jogegységi panasz érdemben nem bírálható el.
[3] A Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja alapján a jogegységi panasz visszautasításának van helye, ha az eljárási illetéket nem vagy hiányosan fizették meg.
[4] A jogegységi panasz eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 50. § (1) bekezdése értelmében illetékköteles. A jogegységi panasz előterjesztőjének ezért a panasz benyújtásakor vagy le kell rónia a szükséges eljárási illetéket, vagy megfelelő költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelmet kell előterjesztenie. (Jpe.I.60.017/2021/4.)
[5] A panaszosok az eljárási illetéket nem fizették meg, költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelmet nem terjesztettek elő. A jogegységi panaszban a pertárgy értékét a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (régi Pp.) 24. § (2) bekezdés g) pontja alapján 50 000 000 forintban, a jogegységi panasz eljárás illetékét az Itv. 50. § (1) bekezdése alapján 3 500 000 forintban jelölték meg. Utaltak arra, hogy a Gödöllői Járásbíróság a korábban részükre engedélyezett, az eljárási illetékre kiterjedő részleges személyes költségmentességet fenntartotta az 1.P.21.445/2019/14. számú végzésével.
[6] A Jogegységi Panasz Tanács már több döntésében rámutatott arra, hogy a jogegységi panasz eljárás olyan rendkívüli, a jogerő utáni, a jogegységet célzó sui generis eljárás, amely a jogrendszer belső koherenciájának megteremtését szolgálja, jogorvoslati eljárás ugyan, de nem a per folytatása. Abból eredően, hogy a jogegységi panasz eljárás nem az alapügy folytatása, az alapeljárásban biztosított személyes költségkedvezmények nem terjednek ki a jogegységi panasz eljárásra. A jogegységi panasz előterjesztőjének ezért a panasz benyújtásakor vagy le kell rónia a szükséges eljárási illetéket, vagy megfelelő költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelmet kell előterjesztenie. Hiánypótlási felhívás kibocsátásának a jogegységi panasz eljárásban e körben sincs helye. (Jpe.I.60.017/2021/4.)
[7] A kifejtettekre figyelemmel a Kúria a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja alapján a jogegységi panaszt – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – visszautasította.

Záró rész
[8] Az Itv. 57. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel az eljárás illetékmentes.

[9] A végzés ellen sem a Bszi., sem más jogszabály nem biztosít jogorvoslatot.

Budapest, 2022. április 11.

Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke, Dr. Patyi András s.k. bíró, Dr. Balogh Zsolt s.k. bíró, Dr. Bartal Géza s.k. bíró, Dr. Csák Zsolt s.k. bíró, Dr. Darák Péter s.k. bíró, Dr. Domonyai Alexa s.k. bíró, Dr. Döme Attila s.k. bíró, Dr. Dzsula Marianna s.k. bíró, Dr. Farkas Attila s.k. bíró, Dr. Fekete Ildikó s.k. bíró, Dr. Hajnal Péter s.k. bíró, Dr. Harter Mária s.k. bíró, Dr. Hajdu Edit s.k. bíró, Dr. Kovács András s.k. bíró, Dr. Kovács Zsuzsanna s.k. bíró, Dr. Sperka Kálmán s.k. bíró, Dr. Tánczos Rita s.k. bíró