Keresés

Polgári Kollégium Munkaügyi Szakág határozatai

Az a 40 órát el nem érő időszak, melyre nem osztották be a munkavállalót munkavégzésre, nem tekinthető heti pihenőidőnek, mivel nem alkalmas a heti regenerálódáshoz szükséges időtartam funkcióját betölteni. Heti pihenőidőnek – az Mt. 106. § (1) és (3) bekezdésére figyelemmel – csupán a heti 40 órát elérő vagy ezt meghaladó időtartam minősül, így a munkaidőkeret átlagában is csak a 48 órát egybefüggően kitevő időtartam vehető figyelembe [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 106. § (1), (3) bek.].

2022/06. szám

A munkáltató kártérítési felelőssége akkor áll fenn, ha a munkavállaló bizonyítja a munkaviszony fennállását, a kárát, továbbá a kárnak a munkaviszonnyal való okozati összefüggését [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 166. § (1) bek.].

2022/06. szám

A kormánytisztviselői jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése önmagában nem eredményezi a tanulmányi szerződés megszűnését. Ha erre a kormánytisztviselő szerződésszegése miatti jogszerű felmondással kerül sor, a kormánytisztviselő a munkáltató szerződésszegésére eredményesen a kapott tanulmányi támogatás visszatérítési kötelezettsége alóli mentesülés érdekében nem hivatkozhat [a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 82. §].

2022/05. szám

Ha az ellenkérelem előterjesztésére törvényben meghatározott idő eltelt, a keresetváltoztatás egymagában nem teremt lehetőséget visszkereset előterjesztésére [2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 204. § (1) és (3) bek.].

2022/05. szám

Munkajogi igények tekintetében az elévülés megszakadására a polgári jogi szabályokat kell alkalmazni. Az igényt keletkeztető kötelem nem a munkaszerződés megkötése vagy módosítása, hanem a munkaviszonyból eredő követelés esedékessége. Ennek függvényében irányadó a régi Ptk. 327. § (1) bekezdése, 2014. március 15-ét követően pedig a Ptk. 6:25. § (1) bekezdése [a munka törvénykönyvéről szól 2012. évi I. törvény (Mt.) 286. § (3) bek.].

2022/05. szám

Nem alapozza meg a sérelemdíj iránti igényt a Doktori Iskola Tanácsa ülésein elhangzott szakmai vélemény. Becsületsértés nem valósul meg akkor sem, ha az ülésen elmondottakat az igény előterjesztője bántónak, lealacsonyítónak érezte szubjektív megítélése szerint [a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2:45. §, 2:52. § (1) bek.].

2022/04. szám

A munkáltató tevékenységének áthelyezése egymagában nem bizonyítja a telephelyén foglalkoztatott munkavállaló munkakörének megszűnését [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 64. § (2) bek.].

2022/04. szám

I. Készenléti jellegű munkakörben a hat havi munkaidőkeret meghatározása jogszerű és a hat hónapra eső 240 órát el nem érő munkavégzés nem minősülhet rendkívüli munkaidőnek [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 91. §, 92. § (2) bek. b) pont].
II. A munkaidő-beosztás szabályait (munkarend) a munkáltató állapítja meg [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 96. § (1) bek.].

2022/03. szám

Nem jogszabálysértő és nem minősül a megfelelő munkakör felajánlási kötelezettség megsértésének, ha a munkáltató – figyelemmel a nyugdíjazás előtt álló munkavállaló érdekeire – azért dönt a munkaköri megnevezéshez képest további speciális feladatokat és ehhez igazodó magasabb iskolai végzettséget előíró munkakör létrehozásáról, hogy az megfeleljen az Mt. 66. § (5) bekezdésében előírtaknak.

2022/03. szám

Ha az alapító a költségvetési szerv útján ellátott közfeladatot a többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság részére adja át, a közalkalmazott tovább-foglalkoztatásához írásbeli hozzájárulására nincs szükség, ennek hiányában is a törvény erejénél fogva munkaviszony létesül közte és az új munkáltató között a közalkalmazotti jogviszony megszűnését követő nappal [a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 25/A. § (7) bek.].

2022/03. szám

Oldalak