Keresés

Közigazgatási Kollégium határozatai

A Kp. 81. § (1) bekezdés d) pontja szerint az eljárás megszüntetésének feltétele a felperesi oldalon bekövetkező halál vagy megszűnés mellett a perbelépésre vagy perbevonásra irányuló kérelem elutasítása [2017. évi I. törvény (Kp.) 81. §].

2023/02. szám

Az a körülmény, hogy a felmentés tartalmazza a pontos jogszabályi hivatkozást, a Kttv. 63. § (1) bekezdés a) pontját, illetve idézi a törvényi rendelkezés szövegét, önmagában nem jelenti azt, hogy a felmentés megfelel az indokolással szemben támasztott törvényi követelményeknek [2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 63. § (1) bek. a), 63. § (3) bek., 193. § (5) bek.].

2023/02. szám

A gyógyszeradó fizetési kötelezettség alapjának csökkentése a Gyftv. 38. § (4) bekezdése szerint akkor lehetséges, ha a gyógyszeradót és a támogatásvolumen-szerződés alapján teljesített befizetést ugyanaz az adóalany teljesíti.

2023/02. szám

I. A Kp. 85. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hivatalbóli vizsgálati kötelezettséget a bíróságnak az ügyben felmerült valamennyi ilyen esetkörbe tartozó kérdés kapcsán teljesítenie kell; a semmisségi ok mellett hivatalból kell vizsgálnia, hogy a hatóság az ügyben nem alkalmazandó eljárási rezsimre alapította-e a döntését.

2023/02. szám

A per tárgyaláson kívül történő elbírálása esetén a bíróság köteles a védiratot a felperessel közölni és a további beadványok benyújtására tizenöt napnál nem rövidebb határidőt biztosítani [2017. évi I. törvény (Kp.) 77. § (5) bek.].

2023/02. szám

A tényszerűség követelménye értelmében a közigazgatási hatósági eljárásban a hatóság eljárása (és döntése) során csak azokat a tényeket veheti figyelembe, amelyek az ügy eldöntése szempontjából relevánsak. Azt, hogy mely tényeket kell relevánsnak tekinteni, az eljárás során alkalmazandó anyagi jogi és eljárásjogi jogszabályi rendelkezések határozzák meg [2012. évi LXXXVIII. törvény (Pftv.) 3. §, 5. §; 42/1993. EU Parlament és Tanács V. mell.; 4/2009. (III. 17.) EüM rend. 5. § (2) bek. b)].

2023/02. szám

Az építésügyi hatóság azt a személyt kötelezheti a munkálatok tűrésére, aki azok elvégzését akadályozza. Az akadályozás aktív és passzív magatartással is megvalósulhat, ugyanakkor a kötelezéssel érintett és a tűrésre kötelezhető személy közötti jogvita fennállása önmagában nem elégséges a tűrésre kötelezés elrendeléséhez [1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 51. § (3) bek.].

2023/02. szám

A közigazgatási hatósági eljárást nem lehet felfüggeszteni ugyanazon hatósági eljárásban hozott végzésre, illetve az ilyen végzést felülvizsgáló közigazgatási bírósági eljárásra. A közigazgatási hatósági eljárást csak más ügyben hozott hatósági döntésre, vagy azt felülvizsgáló közigazgatási bírósági eljárásra lehet felfüggeszteni. Egy eljárási bírságot kiszabó végleges végzés tényállása nem köti az ügy érdemében megállapítandó tényállás vonatkozásában az eljáró hatóságot, az a tények és bizonyítékok értékelése során veendő figyelembe [2009. évi XXXVII. törvény (Evt.) 5. §, 90/A.

2023/02. szám

Az Alaptörvény 28. cikke szerinti jogértelmezés akkor megfelelő, ha az annak szempontjain alapuló egyik jogértelmezés sem kerül szembe a többi elemből fakadó következtetéssel.

2023/02. szám

A jegyző birtokvédelmi eljárásának elmulasztása esetén nem alkalmazhatók a Kp. mulasztási perre vonatkozó rendelkezései, az eljárás lefolytatása nem tartozik a közigazgatási hatóság hatáskörébe [2017. évi I. törvény (Kp.) 15. § (4) bek.].

A kijelölés iránti kérelem alapjául szolgáló tényállás

2023/01. szám

Oldalak