Állomány és gyűjtőkör

Állomány

A Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtára állománya megközelítőleg 53.000 könyvtári egység (38 ezer könyvjellegű dokumentum és 15 ezer időszaki kiadvány), állományát - a Kúria által biztosított költségvetés keretein belül - folyamatosan gyarapítja.

Az éves gyarapodás átlagosan 400–450 dokumentumegységnyi. A gyarapítás mellett a folyamatos és tervszerű apasztásra, a gyűjtemény korszerűsítésére és az állományvédelemre is nagy hangsúlyt fektetünk.

Az állomány jelentős részét a jogi szakkönyvek és a jogi szakfolyóiratok alkotják. A hagyományos dokumentumok mellett elektronikus dokumentumok – CD-ék, DVD-ék, elektronikus időszaki kiadványok és online adatbázisok is megtalálhatók gyűjteményünkben.

A Könyvtár az állományát elsősorban vétel, továbbá csere és az esetleges felajánlások (ajándék) útján gyarapítja.

Az 53 ezer kötetnyi dokumentumállomány egyötöd része idegen nyelvű: elsősorban angol, német és francia nyelvű.

A Könyvtár kiemelkedő muzeális értékű gyűjteménnyel is rendelkezik, amely 11 ezer kötetet foglal magába.

A Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtárába a 2018-as évben több mint 100 féle időszaki kiadvány jár.

Gyűjtőkör

A Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtára elsősorban a magyar nyelven megjelent munkákat gyűjti, de az idegen nyelvű alapműveket is beszerzi szükség és lehetőség szerint, Az állomány gyarapítása a Kúria Elnökhelyettese - mint kijelölt szakmai vezető - a kollégiumvezetők és a könyvtárvezető javaslata alapján történik.

A gyűjtőkörébe tartoznak a nyomtatott, hagyományos dokumentumtípusok, így a könyvek, időszaki kiadványok: (napilapok, hetilapok, szakfolyóiratok stb.), brosúrák, kiadványok, továbbá elektronikus dokumentumok (CD-ROM, DVD, e-könyvek, időszaki kiadványok, adatbázisok stb.)

A Könyvtár fő gyűjtőköre – a Könyvtár a teljesség igényével törekszik beszerezni az alábbi dokumentumokat:

 • hazai állam- és jogtudományi átfogó jellegű szakkönyvek (az alkotmányjog-, államjog-, állam- és jogelmélet-, állam- és jogtörténet-, államigazgatás, közigazgatás, állam- és jogtudomány-, pénzügyi jog-, polgári jog-, munkajog-, családjog-, büntetőjog-, büntetőeljárás-, polgári eljárásjog-, nemzetközi joggal foglalkozó dokumentumok),
 • az egyes jogágakat vagy jogterületeket felölelő elméleti és gyakorlati szakkönyvek,
 • egyetemi tankönyvek,
 • kommentárok, döntvénytárak, bírósági határozatok gyűjteménye,
 • jogszabálygyűjtemények,
 • jogi szaklexikonok, jogi szakszótárak,
 • jogi monográfiák és gyűjteményes művek,
 • ismeretterjesztő jellegű jogi kiadványok,
 • jogi szakfolyóiratok,
 • hivatalos közlönyök,
 • az Európai Unió jogára vonatkozó szakkönyvek, kiadványok: elsődleges, másodlagos jogforrások, az Európai Unió Bíróságának esetjoga,
 • az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjoga,
 • más országok joganyagát, jogalkalmazási gyakorlatát, összehasonlító elemzéseket tartalmazó könyvek, kiadványok
 • a Kúria saját kiadványai.

A Könyvtár mellék-gyűjtőkörébe tartoznak:

 • az általános jellegű lexikonok, illetve az egyes tudományágakat átfogó szaklexikonok,
 • a tudománnyal, kultúrával foglalkozó legfontosabb művek,
 • a különböző társadalomtudományok (állam- és politikatudomány, szociológia, pszichológia, statisztika, közgazdaságtan, történettudomány) körében megjelent jelentősebb művek,
 • értelmező és szinonima-szótárak, helyesírási szabályok,
 • két- vagy többnyelvű szótárak,
 • közhasznú információ forrásai: menetrendek, térképek stb.,
 • az általános műveltség köréhez tartozó kiadványok,
 • a Könyvtár működéséhez szükséges szakmai dokumentumok.