BKv 98.

Nyomtatóbarát változat

A Be. 603. § (7) bekezdése nem új hatásköri szabály, hanem átmeneti rendelkezés; a 2012. január 1-jén folyamatban lévő büntetőügyeket az a bíróság tárgyalja le, amely előtt ezen időpontban az eljárás folyamatban van.

I.

Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és egyes törvények pénzügyi bűncselekményekkel összefüggő módosításáról rendelkező 2011. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) a költségvetést sértő bűncselekményeket [adócsalás (Btk. 310. §), munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás (Btk. 310/A. §), visszaélés jövedékkel (Btk. 311. §), a jövedéki orgazdaság (Btk. 311/A. §), a csempészet (Btk. 312. §), továbbá a jogosulatlan gazdasági előny megszerzése (Btk. 288. §), az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése (Btk. 314. §), illetve ÁFA-ra elkövetett csalás (Btk. 318. §)] újrakodifikálta.

Ennek során
- a jogosulatlan gazdasági előny megszerzése (Btk. 288. §) törvényi tényállását, az ahhoz kapcsolódó értelmező rendelkezést (Btk. 288/A. §),
- a munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás (Btk. 310/A. §),
- a visszaélés jövedékkel (Btk. 311. §),
- a jövedéki orgazdaság (Btk. 311/A. §),
- a csempészet (Btk. 312. §) és
- az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése (Btk. 314. §) önálló törvényi tényállását 2012. január 1. napjával hatályon kívül helyezte,
- a Btk. 309. §-ába visszaélés társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással elnevezéssel,
- az adócsalás (310. §) helyébe költségvetési csalás elnevezéssel,
- a munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás (Btk. 310/A. §) helyébe a költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása néven új törvényi tényállást iktatott be (Módtv. 1-3. §).

Ezen változásokhoz hozzáigazította a Btk. 313/E. §-a szerinti értelmező rendelkezéseket (Módtv. 4. §), módosította továbbá a Btk. 326. §-a szerinti orgazdaság törvényi tényállását (Módtv. 5. §), valamint a Be. 16. § (1) bekezdésének h) pontját és 36. § (2) bekezdésének c) pontját. Ez utóbbi - az eljárási törvényben - a törvényszék elsőfokú hatáskörét, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozó hatósági hatáskörébe tartozó bűncselekményeket megállapító rendelkezését hozzáigazította a 2012. január 1. napjától hatályos anyagi jogi szabályokhoz.II.

Az egyes büntető tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CL. törvény (a továbbiakban: Novella) 79. §-ának (2) bekezdése a Be. 603. §-át a következő (7) bekezdéssel egészítette ki:

"(7) A különösen nagy, vagy ezt meghaladó mértékű bevételcsökkenést okozó adócsalás, a különösen nagy, vagy ezt meghaladó mértékű bevételcsökkenést okozó munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás, a különösen nagy, vagy ezt meghaladó mértékű bevételcsökkenést okozó visszaélés jövedékkel, a különösen nagy, illetve a különösen jelentős értékű jövedéki termékre elkövetett jövedéki orgazdaság és a különösen nagy, vagy ezt meghaladó mértékű vámbevétel-csökkenést okozó csempészet miatt 2011. december 31. napját követően induló vagy 2012. január 1. napján folyamatban lévő büntetőeljárás a megyei bíróság hatáskörébe tartozik."

A törvényhelyhez fűzött indokolás szerint a szabály "átmeneti rendelkezést tartalmaz".

A törvényhozó tehát az I. pontban bemutatott anyagi jogi változásokra figyelemmel szükségesnek tartott egy olyan átmeneti rendelkezést - bár nem a Módtv.-be, hanem a Novellával a Be. "átmeneti rendelkezések" alcímet viselő 602-603. §-aiba - beiktatni, amely a Btk. szerinti bűncselekmények elnevezésének megváltozására figyelemmel ad eligazítást a bíróság hatáskörére vonatkozóan.III.

A Be. 605. § (3) bekezdésének első mondata szerint az eljárást a korábbi jogszabály szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság folytatja le, ha az ügy iratai e törvény hatálybalépése előtt a bírósághoz érkeztek. A töretlen bírói gyakorlat szerint a Be. hatálybalépésre vonatkozó szabályai abban az esetben is irányadók, ha a hatálybalépést követően bármikor sor kerül a Be. újabb módosítására, és a jogalkotó a módosítás kapcsán az eddigiektől eltérő hatályba léptető rendelkezés meghozatalát nem tartja szükségesnek (BH 2009/238.).

Ez a rendelkezés arra az esetre alkalmazható, ha a Be.-nek a bírósági hatáskörre és illetékességre vonatkozó rendelkezései változnak. A Módtv. azonban a hatásköri és az illetékességi szabályokat nem érintette, csupán átvezette az anyagi jogi változásokat a Be. 16. §-a szerinti, a törvényszék elsőfokú hatáskörébe tartozó bűncselekmények listájában.

A Be. 603. §-ának új (7) bekezdése tehát nem a Be. (Be.- módosítás) hatályba lépésével, hanem azzal összefüggő szabály, hogy 2011. december 31-ig az eljárási törvény megyei bírósági elsőfokú hatáskört megalapozó rendelkezései a Btk. korábbi törvényi tényállásainak megnevezését tartalmazták, míg 2012. január 1-jétől - szükségképpen - már az új törvényi tényállásokat kell szerepeltetni a törvényszék elsőfokú hatáskörét meghatározó 16. §-ban (minthogy a Btk.-ban már nem szereplő törvényi tényállásokra hivatkozni a hatásköri szabályok között nem lehet).

A Be. 16. § (1) bekezdésének 2011. december 31. napjáig hatályos h) pontja szerint a megyei bíróság hatáskörébe tartozott - többek között - a különösen nagy, vagy ezt meghaladó mértékű bevételcsökkenést okozó adócsalás [Btk. 310. § (4) bek.], munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás [Btk. 310/A. § (4) bek.], és visszaélés jövedékkel [Btk. 311. § (4) bek. a) pont és 311. § (5) bek.], a különösen nagy, illetőleg a különösen jelentős értékű jövedéki termékre elkövetett jövedéki orgazdaság [Btk. 311/A. § (3) bek. a) pont és 311/A. § (4) bek.], a különösen nagy, vagy ezt meghaladó mértékű vámbevétel-csökkenést okozó csempészet [Btk. 312. § (4) bek. a) pont].

Erre figyelemmel a Be. 603. § (7) bekezdése akként rendelkezik, hogy a különösen nagy, vagy ezt meghaladó mértékű bevételcsökkenést okozó adócsalás, a különösen nagy, vagy ezt meghaladó mértékű bevételcsökkenést okozó munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás, a különösen nagy, vagy ezt meghaladó mértékű bevételcsökkenést okozó visszaélés jövedékkel, a különösen nagy, illetve a különösen jelentős értékű jövedéki termékre elkövetett jövedéki orgazdaság és a különösen nagy, vagy ezt meghaladó mértékű vámbevétel-csökkenést okozó csempészet - mely bűncselekmények e megnevezése 2011. december 31-én megszűnt - miatt a 2011. december 31. napját követően induló vagy 2012. január 1. napján folyamatban lévő büntetőeljárás a megyei bíróság hatáskörébe tartozik.

2011. december 31-ig elkövetett, a költségvetést károsító fenti cselekmények miatt a Btk. akkor hatályos szabályai szerint, mint adócsalás (munkáltatással összefüggő adócsalás), jövedékkel visszaélés, jövedéki orgazdaság vagy csempészet miatt lehet büntetőeljárást indítani, illetve folytatni.

A 2012. január 1. napja előtt megindult, és így az ezen időpontban folyamatban lévő büntetőeljárás ezért még a Btk. régebbi rendelkezései szerinti bűncselekmény miatt van folyamatban. A törvény azonban arról is rendelkezik, hogy a 2011. december 31. napját követően a felsorolt cselekmények miatt induló büntetőeljárás is a megyei bíróság hatáskörébe tartozik. Ebből az következik, hogy - a törvény helyes értelmezése szerint - a 2011. december 31. napja előtt elkövetett, ám az ezen időpontot követően meginduló büntetőeljárások is a Btk. 2011. december 31. napjáig hatályos minősítéseinek megfelelő bűncselekmények miatt indulnak meg.

A Be. 16. § (1) bekezdésének h) pontja 2005. január 1-jén lépett hatályba. Az azóta az e törvényhelyet érintő módosulások lényegében csak a Btk. szerinti bűncselekmények megnevezésével, törvényhelyeinek változásával függtek össze. Az e bűncselekmények miatti hatáskört tehát 2005. január 1. napjától a megyei bíróságra telepíti a törvény. A Be. 603. § új (7) bekezdése ezen nem változtatott, tehát nem új hatásköri szabály jelent meg, csupán a kérdéses bűncselekmények szabályozásában a Btk.-ban bekövetkezett változásokra kívánt átmeneti rendelkezést alkotni. Ennek értelmében a 2011. december 31-ig a megyei bíróságokra benyújtott vádiratok alapján január 1-től az adott megyei bíróság jogutódjaként [a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 189. § (2) bek.] a törvényszéknek kell eljárnia.

Mivel a Be. 603. § (7) bekezdése nem hatásköri rendelkezés, ha a 2005. január 1. előtt a helyi bíróságra érkezett ügy még 2012. január 1-jét követően is első fokon folyamatban van, a Be. 605. § (3) bekezdése alapján az ügyet a helyi bíróság fejezi be.

Budapest, 2012. január 30.

Dr. Kónya István kollégiumvezető
Dr. Márki Zoltán a kollégium jegyzője