Közlemények kúriai döntésekről

A munkáltató döntési jogkörébe tartozik, hogy munkaviszonyt létesít-e igazolások hiányában, ha az igazolások hiánya miatt nem létesítenek a munkavállalóval munkaviszonyt, az ebből eredő kárért a mulasztó, volt munkáltató felel

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által 2020. április 7-én, tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.259/2019. számú ügyről kártérítés és egyéb tárgyában.

2020. április 16.

Tapasztalattal és vezetői gyakorlattal rendelkező műszaki vezető, aki bízva a kivitelezőkben, a leadott igények valóságának ellenőrzése nélkül többletköltséget okoz, munkaköri kötelezettségét jelentős mértékben, súlyosan gondatlanul megszegi

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által 2020. április 7-én tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.193/2019. számú ügyről közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetése tárgyában.

2020. április 16.

A Kúria határozatot hozott kétpályás M6 alagútrendszer „A” jelű alagútjának vágathajtása során történt beomlással kapcsolatos ügyben

Tájékoztató a Pfv.V.20.639/2019/5. számú egyedi ügyben, melyben a Kúria megállapította, hogy a teljesítés mértékének meghatározása a felmerült bizonyítékok mérlegelésével történik.

2020. április 16.

A Kúria illetékes tanácsa határozatot hozott szerződés érvénytelenségének megállapítása iránti ügyben

Tájékoztató a Pfv.VI.21.003/2019. számú, szerződés érvénytelenségének a megállapítása és egyebek iránti egyedi ügyben.
 

2020. április 15.

Vezető állású munkavállaló kártérítési felelősségére vonatkozó ügyben hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria döntéséről az Mfv.II. 10.252/2019/7. számú ügyben, mely szerint a  vezető állású munkavállaló kártérítési felelősségére 2012. július 1. előtt a polgári jog szabályai, 2012. július 1. után a munkajogi szabályok az irányadóak.

2020. március 30.

A Kúria határozatot hozott társtettesként elkövetett emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése bűntettének és társtettesként elkövetett emberi test tiltott felhasználása bűntettének tárgyában

Tájékoztató a Kúria Bfv.III.589/2019. számú jelentős ügyben hozott határozatáról: a törvényszék a 2017. december 11. napján kelt ítéletével a III. rendű terheltet bűnösnek mondta ki társtettesként elkövetett csalás bűntettében [Btk. 373.

2020. március 27.

A szabálysértési ügyben a szabálysértési hatóság és bíróság tagjaként nem járhat el a sértett és képviselője és nem járhat el az ügyben az a szabálysértési hatóság és bíróság, amelynek vezetőjével szemben kizárási ok áll fenn

Tájékoztató a Kúria Bkk.I.184/2020. számú jelentős ügyben 2020. február 18-án hozott határozatáról: a szabálysértési ügyben a szabálysértési hatóság és bíróság tagjaként nem járhat el – többek között – a sértett és képviselője [Szabs.tv. 46.

2020. március 27.

A jogellenes munkáltatói intézkedés önmagában – személyiségi jogsértés megállapíthatósága nélkül – még nem teremt jogalapot sérelemdíj követelésére

A Kúria határozatot hozott a Mfv.II.10.249/2019/7. számú ügyben, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:52 § (1)-(3).

2020. március 10.

Oldalak