BK-PK 1.

BK-PK 1. szám*
Kártérítési összeg után kamat a károsodás bekövetkeztétől jár. Ha a kártérítési összeg egyes részei különböző időpontokban esedékesek, a kamatfizetés kezdő időpontjaként - átlagos számítás alapján - egységes kamatfizetési kezdő időpont is meghatározható.

 

I. A kártérítés a károsodás bekövetkeztekor nyomban esedékes, ezért a kárért felelős személy a károsodás bekövetkeztétől köteles késedelmi kamatot fizetni. A késedelmi kamat a károsodás bekövetkeztétől jár akkor is, ha a különböző időpontokban történt károkozás folytán a kártérítési összeg egyes részei különböző időpontokban váltak esedékessé [Ptk. 301. § (1) bekezdés, 360. § (1)-(2) bekezdés]. Természetesen itt is irányadó a PK 50. sz. állásfoglalás, amely szerint a bíróság csak a kereseti kérelemnek megfelelő időponttól ítélhet meg kamatot.

Ha a bizonyítás eredményeként a kárt okozó cselekmények időpontjának megállapítása vagy a követelésrészek eltérő esedékessége okoz nehézséget, akkor- átlagos számítás alapján - egységes kamatfizetési kezdő időpont is meghatározható.

A kamatfizetés kezdő időpontjának átlagos számítás alapján való megállapítása csupán számítási egyszerűsítés. Ez nem jelent eltérést attól a törvényi rendelkezéstől, amely szerint a kamat a kártérítési összeg után a károsodás bekövetkeztétől jár a károsultnak.

Ezért egységes kamatfizetési kezdő időpont csak akkor határozható meg, ha az eredmény - legalábbis megközelítőleg - olyan, mint amely akkor állna be, ha a bíróság minden kárrészlet után külön számítaná ki a kamat mértékét.

A károsodás bekövetkeztének és ezzel egyben a kártérítés esedékességének időpontját a bíróságnak a tényállás körében kell tisztáznia a bizonyításra és a bizonyítékok mérlegelésére vonatkozó eljárásjogi szabályok szerint (Pp. 206. §).

Abban a kivételes esetben, amikor a bizonyítási eljárás eredményeként - a károkozó magatartás jellegére figyelemmel - a rendelkezésre álló bizonyítékok mérlegelésével sem állapítható meg az egyes részkárok keletkezésének az időpontja, és így átlagos számításra sincs lehetőség, a károsodás időpontjaként és egyben a kamatfizetési kötelezettség egységes kezdő időpontjaként is azt az időpontot kell megállapítani, amikor a teljes károsodás kétségtelenül bekövetkezett.

II. Az I. alatt kifejtettek vonatkoznak a büntető eljárásban megítélt polgári jogi igény (kártérítési összeg, vagyoni hátrány megtérítése) után járó kamat fizetése kezdőidőpontjának megállapítására is.

 

 

* Nem csak a régi, hanem az új Ptk. alkalmazása körében is megfelelően irányadó: vö. 2/2015. BKMPJE határozat V. 1. pont.