6/2010. számú KJE határozat

6/2010.KJE

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!


A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának közigazgatási jogegységi tanácsa a Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiumának vezetője által kezdeményezett jogegységi eljárásban meghozta a következő

jogegységi határozatot:

A Legfelsőbb Bíróság által hozott

a) 1/1998., 2/1998., 3/1998., 1/2001., 3/2006., 1/2008. és 2/2008. KJE számú jogegységi határozatok, valamint

b) KK állásfoglalások - az 1., 2., 7., 11., 12., 13., 17., 18., 19., 21., 22., 23., 24., 25., 27., 35. és 38. KK állásfoglalások kivételével - e jogegységi határozat közzétételétől nem alkalmazhatók.

I n d o k o l á s

I.

A Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiumának vezetője a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 30. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva a Bszi. 29. § (1) bekezdés a) pontja alapján - az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében - jogegységi eljárás lefolytatását és jogegységi határozat meghozatalát indítványozta.

Az indítvány szerint a rendelkező részben megjelölt jogegységi határozatok és KK állásfoglalások a meghozataluk óta bekövetkezett jogszabályváltozásokra, valamint az ítélkezési gyakorlat alakulására is tekintettel részben meghaladottá, részben jogszabállyal ellentétessé váltak. Szükséges ezért jogegységi határozatban megállapítani, hogy azok a jövőben nem alkalmazhatók.

II.

A Legfőbb Ügyész az indítványban foglaltakkal egyetértett. Álláspontja szerint az 1997. október 1-jétől hatályos Bszi. megszüntette a kollégiumi állásfoglalás jogintézményét. A Bszi. 33. § (1) bekezdése értelmében a Kollégium az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében elemzi a bíróságok gyakorlatát, és véleményt nyilvánít a vitás jogértelmezési kérdésekben. A Bszi. 105. §-a alapján lehetőség van arra, hogy a Közigazgatási Kollégium továbbra is alkalmazandónak tekintse azokat a KK állásfoglalásokat, amelyek a hatályos jogi szabályozás tükrében is helytálló megállapításokat tartalmaznak, és ezeket korszerűsítve, KK vélemények formájában tegye közzé.

III.

1. A jogegységi tanács az indítványban megjelölt jogegységi határozatokat megvizsgálta és a következőket állapította meg:

a) Az 1/1998. KJE határozat az 1993. évi CI. törvénnyel módosított magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1991. évi XC. törvény 34. § (1) bekezdését értelmezi. A döntés meghaladott, tekintettel arra, hogy az 1991. évi XC. törvényt a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1996. január 1-jével hatályon kívül helyezte.

b) A 2/1998. KJE határozat szintén a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1991. évi XC. törvényt - annak 38/A. § (1) bekezdés k) pontját - értelmezi, a döntés az a) pontban kifejtettekre tekintettel meghaladott.

c) A 3/1998. KJE határozat az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 72. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésen alapul, amelyet az új szabályozás - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) - 2005. november 1-jével hatályon kívül helyezett, ezért a döntés meghaladott.

d) Az 1/2001. KJE határozat a vízgazdálkodási társulatok általános forgalmi adó alanyiságát értelmezi az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 4.§ (1) bekezdése és 5.§ (1) bekezdése alapján. Az 1992. évi LXXIV. törvényt az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 2008. január 1-jével hatályon kívül helyezte, ezért a döntés meghaladott.

e) A 3/2006. KJE határozat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 130. §-ának alkalmazását tárgyalja, ennek során a Pp. 327. § (1) bekezdésében, valamint a Ket. 15. § (1) bekezdésében meghatározott ügyfél fogalmát használja. A Pp. 327.§ (1) bekezdését a 2009. évi LVI. törvény 1. §-a 2009. október 1-jével módosította, ezért a határozat fenntartása nem indokolt.

f) Az 1/2008. KJE határozat egy korábbi - a 3/2005. KJE határozat - alkalmazásának megszüntetéséről szól, a döntés fenntartása ezért nem indokolt.

g) A 2/2008. KJE határozat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 23/A. §-ának alkalmazására vonatkozóan átmeneti rendelkezést tartalmaz, a határozat nem időszerű, ezért fenntartása nem indokolt.

2. Az időközben bekövetkezett jogszabályváltozásokra és az ítélkezési gyakorlat alakulására tekintettel a korábban kiadott KK állásfoglalások meghaladottá, egyes esetekben jogszabállyal ellentétessé váltak.

A Bszi. 105. §-a értelmében az e törvény hatálybalépését megelőzően hozott irányelvek, elvi döntések és kollégiumi állásfoglalások az eltérő iránymutatást tartalmazó jogegységi határozat meghozataláig alkalmazhatók. Ennek megfelelően jogegységi határozatban kell megállapítani, hogy a rendelkező részben meghatározott jogegységi határozatok és KK állásfoglalások a jövőben nem alkalmazhatók.

Azokat a KK állásfoglalásokat, amelyeket tartalmuk alapján a Közigazgatási Kollégium továbbra is alkalmazandónak tekint, korszerűsítve, - a hatályos jogi szabályozással összhangban -vélemény formájában hozhatja meg.

A rendelkező rész b) pontjában felsorolt

- KK 1., 2., 7., 11., 12., 13. és 38. számú állásfoglalások a társadalmi szervezetekkel és alapítványokkal kapcsolatos,

- KK 17., 18., 19., 21., 22., 23., 24., 25. 27. és 35. számú állásfoglalások a társadalombiztosítási határozatok felülvizsgálata iránti

ügyekben születtek.

Időközben a társadalmi szervezetek és alapítványok nyilvántartásba vételével, valamint jogvitáival kapcsolatos peres és nemperes eljárások, továbbá a társadalombiztosítási határozatok felülvizsgálata a Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiumának ügykörébe kerültek át, ezért az e jogterületeken hozott állásfoglalások felülvizsgálatára - a Közigazgatási Kollégium által - nem kerülhetett sor. Ezek felülvizsgálatát a Polgári Kollégium végzi el.

Mindezek folytán a jogegységi tanács a bírósági jogalkalmazás egységének biztosítása érdekében (Bszi. 27. §) a rendelkező részben foglaltak szerint határozott, és határozatát a Bszi. 32. § (4) bekezdése alapján a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Budapest, 2010. október 9.

Dr. Kozma György sk. a jogegységi tanács elnöke
Bauer Jánosné dr.sk. bíró
Dr. Kaszainé dr.Mezey Katalin sk. bíró
Dr. Lomnici Zoltán sk. bíró, Dr. Madarász Gabriella sk. bíró

A kiadmány hiteléül:
tisztviselő