4/2008. számú BJE határozat

Nyomtatóbarát változat


A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA


4/2008.BJE. szám


A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának Büntető Jogegységi Tanácsa Budapesten, a 2008. év június 23. napján tartott nem nyilvános ülésen a legfőbb ügyész indítványa alapján indult jogegységi eljárásban meghozta a következő


jogegységi határozatot:

A közérdekű munka végrehajtása során a terheltnek a pártfogó felügyelő által a munkahely kijelölése előtt tartott meghallgatása a büntetés végrehajtásának az elévülését félbeszakítja.


Indokolás

A legfőbb ügyész a Be. 439.§-a /1/ bekezdése a/ pontjának második fordulatára hivatkozva az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében jogegységi eljárás lefolytatását és jogegységi határozat meghozatalát indítványozta.


Az indítvány szerint eltérő gyakorlat alakult ki abban a kérdésben, hogy a közérdekű munka végrehajtása során a terheltnek a pártfogó felügyelő által a munkahely kijelölése előtt tartott meghallgatása a büntetés végrehajtásának az elévülését félbeszakítja-e. Az indítvány a gyakorlat megosztottságának alátámasztására a következő bírósági határozatokra hivatkozott.


1.) A Veszprémi Városi Bíróság 6.B.753/1999/14. számú, 2002. február 7. napján jogerőre emelkedett ítéletével a terheltet 4 rb. közokirattal visszaélés vétsége miatt 25 napi közérdekű munka büntetésre ítélte. Ezt követően a büntetés-végrehajtási bíró pártfogói felügyelői vélemény beszerzését rendelte el, a munkahely kijelölése érdekében. A Veszprém Megyei Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálata 2004. április 16. napján az elítéltet meghallgatta és erről jegyzőkönyvet készített. A munkáltató a terhelt foglalkoztatását rossz egészségi állapota, illetve elhanyagolt külseje miatt nem vállalta, ezért a városi bíróság a 6.B.753/1999/29. számú, 2006. július 25. napján hozott végzésével megállapította a közérdekű munka büntetés végrehajthatóságának elévülését.


Az ügyész fellebbezésére eljáró Veszprém Megyei Bíróság a 2.Bkf.829/2006/2. számú, 2006. szeptember 11. napján meghozott végzésével az elsőfokú határozatot megváltoztatta, és a büntetés végrehajthatósága elévülésének megállapítását mellőzte. Határozatának indokolásában kifejtette, hogy a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló, 1979. évi 11. tvr. 3.§-a alapján a pártfogó felügyelő hatósági jogkörben eljárva, a büntetés végrehajtása érdekében érdemi intézkedést foganatosított, amikor - a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra, illetve egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV.9.) IM rendelet 63. § (2) bekezdésében írt kötelezettségének megfelelően - az elítéltet meghallgatta. Ennek elmaradása esetén ugyanis, a büntetés-végrehajtási bírónak nincs módja és törvényes lehetősége a közérdekű munka büntetés végrehajtása helyének kijelölésére. Ezért a Btk. 68. §-a (4) bekezdésének helyes értelmezése szerint a pártfogó felügyelő érdemi intézkedése a közérdekű munka büntetés végrehajtását félbeszakította.


2.) A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság a 4.B.III.844/2003/2. számú, 2003. június 18. napján jogerőre emelkedett ítéletével a terheltet lopás vétsége miatt 20 nap közérdekű munka büntetéssel sújtotta. Az ügydöntő határozat kézbesítését követően a Veszprém Megyei Bíróság Büntetés-végrehajtási Csoportja megkereste az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői Szolgálat Megyei Hivatalát, hogy a 9/2002. (IV.9.) IM rendelet 63. §-ának (2) bekezdése alapján tegyen javaslatot a közérdekű munka büntetés végrehajtása helyére. A pártfogó az ismert lakcímeiről sikertelenül idézte a terheltet, ezért a Veszprém Megyei Bíróság Büntetés-végrehajtási Csoportja a Bv.98/2003/6. számú, 2004. május 26. napján hozott végzésével, a végrehajtási eljárást felfüggesztette, és a terhelttel szemben elfogatóparancsot bocsátott ki.


A Veszprémi Városi Bíróság a B.1154/2004/5. számú, 2006. október 5-én, egy másik ügyben hozott végzésével elrendelte az elfogott terhelt előzetes letartóztatását, akit a pártfogó felügyelő 2006. november 15. napján hallgatott meg a közérdekű munka büntetés végrehajtása helyének kijelölése érdekében. Tekintettel arra, hogy a fogva tartás folyamatos volt, munkahely kijelölésére és a büntetés letöltésére nem került sor.


A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 4.B.II.844/2003/6. számú, 2007. június 27-én hozott, és július 17. napján jogerőre emelkedett végzésével megállapította, hogy a közérdekű munka büntetés végrehajthatósága elévült. Döntését azzal indokolta, hogy az elfogatóparancs kibocsátásától, tehát a büntetés végrehajtása iránt tett utolsó érdemi intézkedéstől eltelt, a Btk. 67.§-ának (1) bekezdés e) pontjában meghatározott három év.


A jogegységi indítvány szerint az a bírói gyakorlat a helyes, amely szerint a közérdekű munka végrehajtása során a terheltnek a pártfogó felügyelő által a munkahely kijelölése előtt tartott meghallgatása a büntetés végrehajtásának az elévülését félbeszakítja.


A jogegységi tanács a kérdés eldöntésekor a következőkre volt figyelemmel.


A Btk. 67.§-a /1/ bekezdése e/ pontjának rendelkezése szerint a közérdekű munka végrehajthatósága három év elteltével elévül. A Btk. 68.§-ának /4/ bekezdése azt a rendelkezést tartalmazza, hogy az elévülést félbeszakítja az elítélt ellen a büntetés végrehajtása végett tett intézkedés.


A büntetőjogi elmélet és a töretlenül érvényesülő bírói gyakorlat szerint nem érinti az elévülést a hatóság kizárólag ügyviteli jellegű intézkedése, ilyen hatás csupán a hatóság érdemi intézkedéséhez fűződik.


Eldöntendő kérdés volt tehát, hogy a pártfogói meghallgatás hatósági érdemi intézkedésnek minősül-e.


A jogegységi tanács álláspontja szerint igen, a következő megfontolás alapján.


A büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet (a továbbiakban Bv. tvr.) 3. §-a szerint a büntetések, és intézkedések végrehajtását a bíróság rendeli el. A végrehajtás többek között a bíróság, és más szervek, így a Központi Igazságügyi Hivatal (továbbiakban: Hivatal) feladata. Az Igazságügyi Hivatalról szóló, 303/2006. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban. R.) 6. §-ának (1) bekezdése alapján a Kormány pártfogó felügyelői szolgálatként a Hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálatát jelöli ki. Az R. 6. § (2) bekezdésének d) pontja szerint a pártfogó felügyelői szolgálat látja el - egyebek mellett - a közérdekű munka büntetés végrehajtása szervezését, és ellenőrzését is. A pártfogó felügyelői tevékenységről hasonló szabályozást tartalmazott az Igazságügyi Hivatalról szóló, korábban hatályos 144/2005. (VII.27.) Korm. rendelet 6.§-ának (2) bekezdése is.


A közérdekű munka büntetés végrehajtásáról rendelkező büntetés-végrehajtási bíró - a Bv. tvr. 60. §-ának (1) bekezdése alapján - a munkahely kijelölése előtt pártfogó felügyelői vélemény beszerzését rendeli el. A munkahely kijelölésénél ugyanis figyelembe kell vennie az elítélt egészségi állapotát, szakképzettségét, a munkára való alkalmasságát, és az elkövetett bűncselekmény jellegét. A vélemény elkészítésére - a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes igazságügy miniszteri rendeletek módosításáról szóló, 17/2003. (VI.24.) IM rendelet 2. §-a alapján - a terhelt lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes megyei (fővárosi) igazságügyi hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálatát rendeli ki, a véleményt pedig a megyei hivatal igazgatója által kijelölt pártfogó felügyelő készíti el.


A pártfogó felügyelő - a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV.9.) IM rendelet 63. §-a (2) és (4) bekezdése értelmében - a véleményhez csatolja a büntetés végrehajtására kiválasztott munkahely nyilatkozatáról szóló feljegyzést, valamint a terhelt meghallgatásáról készített jegyzőkönyvet.


A jegyzőkönyv elkészítése során, figyelemmel a 17/2003. (VI.24.) IM rendelet 4. §-ának (3) bekezdésére nem mellőzheti a terhelt - tartózkodási helye, munkahelye, egészségi állapota, és szakképzettsége megállapítását is szolgáló - meghallgatását.


Az előzőekben írtakból az következik, hogy a pártfogó felügyelő, mint igazságügyi alkalmazott jogviszonyban álló személy a közérdekű munka végrehajtásának előkészítése, tehát szervezése során jogszabályi felhatalmazás alapján hatósági tevékenységet végez. Az általa, a közérdekű munka büntetés végrehajtása helyének kijelölését megelőző, kötelezően végzett meghallgatás, alapvető tartalmi elmeiben teremti meg a büntetés-végrehajtási bíró megalapozott döntésének feltételeit. Ily módon a büntetés végrehajtásának előbbre vitelét szolgálja, mivel elmaradása esetén a bíróság jogerős határozatával kiszabott joghátrány végrehajtásának foganatba vételére nem kerülhet sor. Következésképpen olyan hatósági intézkedésnek minősül, amely a közérdekű munka büntetés végrehajthatóságának elévülését félbeszakítja.


A kifejtettekre figyelemmel a jogegységi tanács jogegységi indítványnak helyt adott, és a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. Döntését a Bszi. 32.§-ának /4/ bekezdése és a Be. 445.§-ának /2/ bekezdése alapján a Magyar Közlönyben közzéteszi.


Budapest, 2008. június 23.


Dr. Kónya István s.k. a jogegységi tanács elnöke,
Dr. Katona Sándor s.k. előadó bíró, Dr. Akácz József s.k. bíró,
Dr. Demeter Ferencné s.k. bíró, Dr. Mészár Róza s.k. bíró

A kiadmány hiteléül:

tisztviselő

Bné