3/2015. számú PJE határozat

3/2015. Polgári jogegységi határozat*

A Kúria Polgári Kollégiuma a kollégiumvezető indítványa folytán, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 34. § (4) bekezdés a) pontja, valamint 195. § (3) bekezdése alapján jogegységi tanácsként eljárva meghozta a következő

jogegységi határozatot:

A jogegységi tanács

1. az 1/1998. PJE határozatot, a 4/1999. PJE határozatot, a 2/2000. PJE határozatot és az 1/2006. PJE határozatot hatályon kívül helyezi;

2. a 2/2004. (XII. 2.) PK véleményt nem tartja fenn;

3. a PK 129., PK 132. , PK 140., PK 147., PK 150., PK 153., PK 155., PK 156., PK 162., PK 165., PK 167., PK 170., PK 182., PK 184., PK 198., PK 205., PK 206., PK 210., PK 211., PK 219., PK 220. és PK 263. állásfoglalások, továbbá a GK 1., GK 60., GK 61. és a GK 62. állásfoglalások kollégiumi állásfoglalásként, valamint a GKT 58/1973. számú állásfoglalás elvi iránymutatásként való fenntartását megszünteti;

4. a PK 152., PK 158. és a PK 264. állásfoglalások indokolását nem tartja fenn.

Indokolás

I.

A Kúria Polgári Kollégiuma mint jogegységi tanács a 2014. május 3-án meghozott 1/2014. PJE határozatával - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2014. március 15-ei hatálybalépése kapcsán - felülvizsgálta a Ptk. által szabályozott jogterületekre vonatkozó elvi iránymutatásait. Mivel azonban ez a felülvizsgálat nem volt teljes körű, mert egyrészt csak az anyagi jogi tárgyú iránymutatásokat érintette, másrészt nem terjedt ki a társkollégiumokkal közösen megalkotott elvi iránymutatásokra, továbbá tekintettel arra is, hogy azt megelőzően legutóbb a 2/2006. (V. 22.) PK véleménnyel került sor átfogó felülvizsgálatra, szükségessé vált az 1/2014. PJE határozattal nem érintett elvi iránymutatások felülvizsgálata.

A Kúria Polgári Kollégiumának vezetője - az Elvi Előkészítő Csoport által készített vitaanyag tanácselnöki értekezleten történt megvitatását követően

- 2015. június 18-án a Bszi. 33. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a Bszi. 195. § (3) bekezdése alapján indítványozta, hogy

- a Kúria Büntető Kollégiumának, Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának és Polgári Kollégiumának tagjaiból álló jogegységi tanács a közösen megalkotott iránymutatások tekintetében, míg

- a Polgári Kollégium mint jogegységi tanács a kizárólag a Polgári Kollégium, illetve az egykori Gazdasági Kollégium által megalkotott, az 1/2014. PJE határozattal nem érintett elvi iránymutatások tekintetében

folytasson le jogegységi eljárást, amelynek során vizsgálja felül az érintett elvi iránymutatásokat abból a szempontból, hogy

a) melyek azok, amelyek már nem tartandók fenn;

b) melyek azok, amelyek indokolása nem tartható már fenn; és

c) melyek azok, amelyek továbbra is alkalmazhatóak és így hatályukban fenntartandóak.

A jogegységi indítványnak a közösen megalkotott elvi iránymutatásokra vonatkozó részéről a Kúria Büntető, Közigazgatási-Munkaügyi és Polgári Kollégiumának együttes ülése mint jogegységi tanács a 2/2015. (VII. 6.) BKMPJE határozattal döntött.

II.

A Legfőbb Ügyész észrevételében kifejtette, hogy a jogegységi indítvánnyal érintett elvi iránymutatások közül csak a jogegységi határozat tekintetében van legfőbb ügyészi hatáskör, míg a további eszközök kúriai, szakmai testületi állásfoglalások, ezért a Legfőbb Ügyész csak a jogegységi határozatokra korlátozottan tett észrevételt.

A Legfőbb Ügyész észrevételében a részére a jogegységi indítvány mellékleteként megküldött előkészítő anyagban foglaltakkal - a 2/2000. PJE határozattal és az 5/2013. PJE határozattal kapcsolatban kifejtettek kivételével - érdemben egyetértett. A Legfőbb Ügyész álláspontja szerint az 2/2000. PJE határozat első pontja beépült a Cstv. 59. § (5) bekezdésébe, míg Cstv. 59. § (1) bekezdése a 2/2000. PJE határozat második bekezdésével ellentétes szabályt tartalmaz, ezért e jogegységi határozat az utólagos jogszabályváltozás folytán részben szükségtelenné, részben meghaladottá vált. Az 5/2013. PJE határozatról az 1/2014. PJE határozat indokolása V.1.b) pontjának első bekezdése már rendelkezett.

III.

A Bszi. 34. § (4) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a Kúria teljes kollégiuma jogegységi tanácsként dönt akkor is, ha a jogegységi eljárás célja korábban meghozott jogegységi határozat megváltoztatása vagy hatályon kívül helyezése. A Bszi. 195. § (3) bekezdése értelmében a Kúria elnökének vagy kollégiumvezetőjének indítványára a Kúria teljes kollégiuma jogegységi tanácsként eljárva, jogegységi eljárás keretében a törvény hatálybalépését megelőzően hozott irányelvek, elvi döntések és kollégiumi állásfoglalások irányelvként, elvi döntésként, kollégiumi állásfoglalásként való fenntartását megszüntetheti abban az esetben is, ha egyébként a jogegységi eljárás kezdeményezésének feltételei [Bszi. 32. § (1) bek.] nem állnak fenn. Ennek hiányában az elvi iránymutatások a Bszi. 195. § (2) bekezdése szerint az eltérő iránymutatást tartalmazó jogegységi határozat meghozataláig alkalmazhatók.

IV.

A jogegységi tanács a Polgári Kollégium Elvi Előkészítő Csoportja, valamint tanácselnöki értekezlete általi előkészítés és a jogegységi tanács ülésén történt megvitatás után - a Legfőbb Ügyész észrevételeire is tekintettel - a rendelkező rész szerinti döntését az alábbi indokok alapján hozta meg:

1. Az 1/1998. PJE határozat és a 4/1999. PJE határozat jogszabályi alapjukat vesztették, ezért nem tartandók fenn.

A 2/2000. PJE határozat és az 1/2006. PJE határozat pedig az idő múlása folytán tárgyát vesztette.

Az alapul vett jogszabályok tartalmilag jelentős változása miatt vált meghaladottá a 2/2004. (XII. 2.) PK vélemény (a felülvizsgálati eljárás újraszabályozása miatt), valamint a PK 129., PK 156., PK 182., PK 184., PK 205., PK 220. és a PK 263., továbbá a GK 60. és GK 61. állásfoglalás.

A megváltozott jogszabályi környezetre figyelemmel vált meghaladottá a PK 140., PK 150., PK 153., PK 162., PK 165., továbbá a GK 1. állásfoglalás.

2. A PK 206. számú állásfoglalás az 1/2009. (VI. 24.) PK véleményre és az 1/2014. (VI. 30.) PK véleményre tekintettel okafogyottá vált, ezért nem tartandó fenn.

3. A terminológiai változásokra tekintettel a PK 167. állásfoglalás meghaladottá vált.

4. A bírói gyakorlat szemléletváltása miatt vált meghaladottá a PK 132., PK 198., PK 210. és a PK 211. állásfoglalás.

5. Az időközben bekövetkezett változásokra tekintettel tárgyát vesztette, illetve elvi iránymutatást már nem igénylő tárgyra vonatkozik a PK 147., PK 170., PK 219. és a GK 62. állásfoglalás, valamint a GKT 58/1973. állásfoglalás.

6. A PK 155. állásfoglalás munkajogi tárgyú, fenntartása a Kúria Polgári Kollégiuma szempontjából szükségtelenné vált.

7. A jogegységi tanács úgy ítélte, hogy a PK 152., PK 158. és a PK 264. állásfoglalások rendelkező részében szereplő jogértelmezés továbbra is helyes és megfelelően irányadó, azonban az indokolásban annak alapjaként hivatkozott jogszabályok nagymértékű változására, illetve az indokolásban megjelenő érvelés elavultságára tekintettel ezeknek az elvi iránymutatásoknak az indokolását nem tartja fenn.

V.

A jogegységi tanács a többi felülvizsgált elvi iránymutatást fenntartandónak ítélte.

1. A jogegységi tanács az alapul vett jogi szabályozás szövegszerű vagy tartalmi változatlanságára tekintettel tartotta fenn:

- a jogegységi határozatok közül: a 3/2000. PJE, 3/2002. PJE, 4/2003. PJE, 2/2008. PJE, 4/2008. PJE, 1/2009. PJE, 2/2009. PJE, 2/2011. PJE, 1/2013. PJE, 2/2013. PJE, 4/2013. PJE, 2/2014. PJE, 1/2015. és a 2/2015. PJE határozatokat;

- a kollégiumi vélemények közül: a 2/2008. (V. 19.) PK, 3/2008. (XI. 24.) PK, 1/2009. (VI. 24.) PK, 4/2009. (XII. 14.) PK és 1/2014. (VI. 30.) PK véleményeket;

- a kollégiumi állásfoglalások közül: a PK-GK 2., PK 12., PK 13., PK 14., PK 15., PK 127., PK 133., PK 134., PK 137., PK 138., PK 139., PK 142., PK 145., PK 146., PK 148., PK 149., PK 151., PK 154., PK 157., PK 163., PK 164., PK 166., PK 169., PK 171., PK 175., PK 176., PK 177., PK 178., PK 179., PK 180., PK 187., PK 188., PK 189., PK 190., PK 191., PK 193., PK 194., PK 195., PK 196., PK 199., PK 200., PK 202., PK 212., PK 216., PK 218., PK 221., PK 226., PK 274., PK 275., PK 276., PK 277., PK 291. és a PK 292. állásfoglalásokat.

Tekintettel arra, hogy a jelen felülvizsgálat az elvi iránymutatások újraszövegezését nem tűzte ki célul, ezért az azokban szereplő jogszabályi hivatkozások és az azokban használt kifejezések (terminológia) módosítására sem került sor. Ebből következően a fenntartandónak ítélt, az elvi tartalmát tekintve továbbra is irányadó elvi iránymutatásokban foglalt jogszabályokra történő hivatkozások és jogi kifejezések alatt természetszerűen a tartalmilag azonos más jogszabályi rendelkezést, újraszámozás folytán megváltozott jogszabályhelyet, illetőleg az elnevezésében megváltozott jogintézményt, kifejezést kell érteni.

2. A jogegységi tanács az 1959. évi IV. törvény (régi Ptk.) alkalmazásában megfelelően irányadónak és ezért fenntartandónak ítélte a 3/2010. (XI. 24.) PK véleményt és a PK 52. számú állásfoglalást azzal, hogy ezeket az elvi iránymutatásokat a Ptk. alkalmazása során - a Ptk. részben eltérő szabályozására tekintettel - nem tekinti irányadónak.

3. A jogegységi tanács fenntartandónak ítélte azokat az a jogegységi határozatokat és kollégiumi véleményeket, amelyek kizárólag más elvi iránymutatás hatályon kívül helyezésére, illetőleg fenn nem tartására vagy fenntartására vonatkozó rendelkezést tartalmaznak, nevezetesen:

- a jogegységi határozatok közül: a 2/2012. PJE határozatot és az 1/2014. PJE határozatot;

- a kollégiumi vélemények közül: a 2/2006. (V. 22.) PK véleményt és az 1/2013. (VI. 17.) PK véleményt.

4. A jogegységi tanács az elvi irányítás 1997 előtti eszközei (irányelv, elvi döntés, kollégiumi állásfoglalás, továbbá tanácselnöki értekezleti állásfoglalás) közül azokat, amelyek a polgári és gazdasági szakág ügykörét érintik, és fenntartásukról az 1/2014. PJE határozat, a 2/2015. BKMPJE határozat továbbá a jelen jogegységi határozat nem rendelkezett, hatályban nem lévőnek tekinti.

VI.

A kifejtett indokok alapján a Kúria Polgári Kollégiuma mint jogegységi tanács a Bszi. 40. § (1) és (2) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A jogegységi határozatot a Bszi. 42. § (1) bekezdése alapján a Magyar Közlönyben, a központi honlapon és a Kúria honlapján közzéteszi.

Budapest, 2015. július 6.

Dr. Darák Péter s. k.,   
a jogegységi tanács elnöke   
Dr. Orosz Árpád s. k.,       
előadó bíró   
Dr. Baka András s. k.,
bíró   
Dr. Baloginé dr. Faiszt Judit s. k.,   
bíró   
Dr. Bartal Géza s. k.,   
bíró   
Böszörményiné dr. Kovács Katalin s. k.,   
bíró   
Dr. Csentericsné dr. Ágh Bíró Ágnes s. k.,   
bíró       
Dr. Csiki Péter s. k.,       
bíró   
Dr. Csőke Andrea s. k.,
bíró   
Dr. Farkas Attila s. k.,   
bíró   
Dr. Harter Mária s. k.,   
bíró   
Dr. Havasi Péter s. k.,   
bíró   
Dr. Kemenes István s. k.,   
bíró   
Dr. Kiss Gábor s. k.,   
bíró
Dr. Kollár Márta s. k.,   
bíró   
Dr. Kovács Zsuzsanna s. k.,       
bíró   
Dr. Kövesné dr. Kósa Zsuzsanna s. k.,
bíró   
Dr. Madarász Anna s. k.,   
bíró
Dr. Mészáros Mátyás s. k.,   
bíró   
Dr. Molnár Ambrus s. k.,   
bíró   
Dr. Osztovits András s. k.,   
bíró   
Dr. Pataki Árpád s. k.,   
bíró
Dr. Pethőné dr. Kovács Ágnes s. k.,   
bíró   
Dr. Puskás Péter s. k.,   
bíró   
Dr. Simonné dr. Gombos Katalin s. k.,   
bíró   
Dr. Szabó Klára s. k.,       
bíró   
Dr. Szentpéteriné dr. Bán Erzsébet s. k.,
bíró   
Dr. Szűcs József s. k.,   
bíró   
Tamáné dr. Nagy Erzsébet s. k.,   
bíró   
Dr. Török Judit s. k.,   
bíró
Dr. Udvary Katalin s. k.,       
bíró   
Dr. Varga Edit s. k.,   
bíró
Dr. Vezekényi Ursula s. k.,
bíró   
Dr. Wellmann György s. k.,   
bíró   
Dr. Zámbó Tamás s. k.,   
bíró

* Az 1/2014. PJE határozattal nem érintett civilisztikai iránymutatásokat vizsgálja felül.